Archiwum kategorii: raport bitewny

Zakończenie kampanii 2019

Kampania 2019 roku w Bogowie wojny: Lee dobiegła końca. Na ostatnim spotkaniu w Bolterze gracze rozegrali dwie duże bitwy. Brytyjczycy spróbowali inwazji na Nowy Jork, zaś Unia kontynuowała swoją ofensywę na południe i zaatakowała Północną Karolinę. Oba ataki skończyły się niepowodzeniem, zarówno Nowy Jork i jak i Karolina Północna zostały obronione. Ważnym akcentem było włączenie się do boju Francuzów, którzy pomogli Konfederatom.

Kampania rozpoczęła się w lutym zwycięstwem Konfederacji w Kentucky, zaś skończyła teraz, w listopadzie. W przeciwieństwie do kampanii 2018 roku największe sukcesy odniosła Unia, zaś Konfederacja poradziła sobie gorzej niż Brytyjczycy. Wyniki były zupełnie odwrotne niż rok temu.

Ostateczna punktacja bitewna nacji wygląda następująco:
Unia: 51
Wielka Brytania: 27
Konfederacja: 18
Francja: 5

Do tego dochodzą punkty z terytoriów, gdzie Unia też zdecydowanie wygrała. Granatowym kurtkom udało się nawet zająć część Kanady oraz przede wszystkim Wirginię ze stolicą Konfederacji w Richmond.

Mapa na koniec i początek kampanii wyglądała następująco (kliknij na obrazek by powiększyć).

Wyniki poszczególnych bitew i przebieg kampanii można zobaczyć szczegółowo na jej stronie:

W klasyfikacji indywidualnej do samego końca możliwe były spore przetasowania – poza pierwszym miejscem. Absolutnym i niekwestionowanym zwycięzcą kampanii i jej najlepszym generałem został Duderson.

Klasyfikacja indywidualna – pierwszych 10 miejsc (2 ex aequo):

L.p.GraczKrajPkt zdob.Pkt strac.BitwyŚrednia pkt
1DudersonUS288112,545454545
2WitoldUK13671,857142857
3Maciek P.US101061,666666667
3Wojciech O.CS101052
4WasilUS9024,5
4Wojciech K.UK9651,8
5KrystianCS7441,75
6TorgillUK6632
7WitoldUS6123
8TorgillFRA5015

Jak widać niektórzy gracze grali w toku kampanii różnymi armiami – ich punktacja jest liczona oddzielnie.

Gratulujemy serdecznie wszystkim graczom, którzy wzięli udział w kampanii – dzięki Waszemu aktywnemu udziałowi gra może się rozwijać. Oczywiście w następnym roku planujemy kolejną kampanię. Jej głównym założeniem – podobnie jak tegorocznej – jest możliwość wzięcia w niej udziału gdziekolwiek jest się w Polsce. Wystarczy tylko rozegrać bitwę, spisać jej wynik i opublikować raport bitewny z fotkami i opisem walki. Dokładne zasady znajdą się w regulaminie kampanii 2020 roku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii jak wyglądały ostatnie dwie bitwy kampanii (kliknij na obrazek, by go powiększyć).

Bitwa pod Gaines Mill – film / Battle of Gaines Mill – a movie

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu z bitwy pod Gaines Mill, którą rozegraliśmy 19 stycznia w Bolter.pl, oczywiście z wykorzystaniem zasad Bogowie wojny: Robert E. Lee. 27 czerwca po południu generał Lee rozpoczyna atak swoimi przeważającymi siłami na osamotniony korpus generała Portera. Czy uda mu się rozbić wojska Unii przed nadejściem zmroku? Stawką tej bitwy jest los Richmond i całej Konfederacji.

Link:
https://youtu.be/Hwmp-uHa-SE

We invite you to watch our movie from the battle of Gaines Mill, which we played on January 19th at Bolter.pl, of course using Gods of War: Robert E. Lee wargaming rules. On the afternoon of June 27th, General Lee begins his attack with overwhelming forces on General Porter’s separated corps. Will he be able to destroy the Union forces before the night? The fate of Richmond and the entire Confederacy is at stake of this battle.

(English subtitles).

Link:
https://youtu.be/Hwmp-uHa-SE


Raport bitewny: Druga bitwa pod Manassas / Battle report: Second Battle of Manassas

This text is bilingual, the English version of the text is below the Polish version. The link to the video is at the very bottom of the text.

Ten tekst jest dwujęzyczny, Angielska wersja tekstu znajduje się poniżej wersji polskiej. Link do filmu znajduje się na samym dole tekstu.

[PL]

W sobotę 4 sierpnia zagraliśmy Drugą bitwę pod Manassas. Do rozgrywki użyliśmy oczywiście zasad Bogowie wojny: Robert E. Lee. Komentarz do samej bitwy znajduje się w filmie, który opowiada o jej przebiegu. Tutaj chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami jako obserwatora samej bitwy.

Główne pytanie to jak mogłaby się zakończyć ta bitwa? Limit liczenia morale armii był wyznaczony powyżej normalnego poziomu (25%), na 1/3 strat podstawek. To znaczy, że obie armie mogłyby walczyć dosyć długo. Z uwagi na niższe morale armii dawało to większe szanse Unii.

8 tura zakończyła się w momencie gdy ujawniły się zarówno korpusy Portera i McDowella jak i dwie dywizje z korpusu Longstreeta. Oznaczało to, że Unia miała wielką przewagę liczebną. W komentarzu po bitwie, dowodzący Konfederatami Krystian deklarował, iż jego korpus Jacksona kontynuowałby działania zaczepne przeciwko korpusowi Reno, resztkom korpusu Heintzelmana, a także Sigelowi. Prawdopodobnie pierwsze dwa z tych korpusów ostatecznie zostałyby rozbite. Pozostaje jednak ważne pytanie jak duże straty przy okazji ponieśliby Konfederaci. Zależy to od postawy Sigela w tej bitwie, który jednak musiał dostać dużo kostek, żeby móc wykonać atak. Gdyby Sigel wykonał atak, to sytuacja w pobliżu Sudley Mill byłaby ustabilizowana dla Unii.

Inną kwestią są walki w centrum. McDowell i Porter dysponowali ogromną przewagą nad dywizjami Hooda i Jonesa, w dodatku część dywizji Hooda została już rozbita atakiem Portera. W tej sytuacji Konfederaci musieliby wycofać się do Groveton i być może dalej, połączyć z dywizją Ewella i bronić przed atakami Unii, wykorzystując jej słabszych generałów (jak to zrobił Jackson gdy zaatakował osamotnionego Heintzelmana – decydujący moment bitwy koło Sudley Mill). Konfederaci musieliby dotrwać do końca dnia. Drugiego dnia na polu bitwy pojawiłyby się kolejne dwie dywizje z korpusu Longstreeta i umożliwiłoby to rozpoczęcie kontrataku. Wszystko to pod warunkiem, że bitwa nie skończyłaby się drugiego dnia. Unia miałaby natomiast wybór, czy po wyparciu Jonesa i Hooda na zachód, nie skierować np. jednego z korpusów na pomoc Sigelowi, zostawiając przeciwko Konfederatom drugi z nich jako siłę blokującą. Wszystko to jednak zależałoby od rzutów na dowodzenie dla unijnych generałów.

Wszystko było możliwe 🙂

Jak każda bitwa historyczna wywołała ona nie tylko dużo emocji, ale przede wszystkim dostarczyła wyśmienitej zabawy. Bitwa przebiegła inaczej niż w historii. Przede wszystkim Sigel nie zaatakował Jacksona, tylko czekał na przybycie Heintzelmana i Reno. Później ataki Unii były prowadzone pojedynczo, osamotniony korpus Heintzelmana naraził się na groźny kontratak Jacksona. Walki toczyły się w poprzek nasypu nieskończonej linii kolejowej, a nie wzdłuż niego. Inną zmianą w stosunku do historii były ruchy Portera i McDowella, którzy od razu ruszyli drogą na Sudley Road. Drogę Manassas – Gainesville zajmował tylko Reynolds. Takie porównania do historii to jedna z największych przyjemności w rozgrywaniu historycznych bitew.

W przygotowaniu mamy następne projekty, zatem obserwujcie naszego fanpejdża i bloga.

https://www.facebook.com/gmboardgames/

[EN]

On Saturday, August the 4th, we played the Second Battle of Manassas. We used the rules of the Gods of War: Robert E. Lee to play the game. The commentary to the battle itself is in the film, which tells about its course. Here, I would like to share some thoughts as an observer of the battle itself.

The main question is how could this battle end? The army morale counting limit  was set above the normal level (25%), for 1/3 of the loss of the bases. It means that both armies could fight for quite a long time. Due to the lower morale of the army, this gave the Union greater chances.

The 8th round ended at the moment when the corps of Porter and McDowell as well as two divisions from the Longstreet corps appeared. This meant that the Union had a great numerical advantage. In the commentary after the battle, the Confederate commander Krystian declared that his Jackson corps would continue offensive actions against the Reno corps, the remains of Heintzelman’s corps, and Sigel. Probably the first two of these corps would eventually be broken up. However, there remains an important question as to how big losses the Confederates would incur. It depends on Sigel’s attitude in this battle, but he had to use a lot of dices to be able to attack. If Sigel made the attack, the situation near Sudley Mill would be stabilized for the Union.

Fighting in the center is another issue. McDowell and Porter had a huge advantage over the Hood and Jones’s divisions, and in addition part of the Hood division was already smashed by Porter’s attack. In this situation, the Confederates would have to retreat to Groveton, and perhaps further, connect with the Ewell division and defend against Union attacks, using its weaker generals (as Jackson did when he attacked isolated Heintzelman – the decisive moment of the battle at Sudley Mill). Confederates would have to survive until the end of the day. On the second day, the next two divisions from the Longstreet corps would appear on the battlefield and this would allow a counterattack to start. All this would be possible if the battle would not end on the first day. On the other hand, the Union would have chosen whether, after pushing Jones and Hood west, to send one of the corps to help Sigel, leaving the second as a blocking force against the Confederates. All this, however, would depend on command rolls for Union generals.

Everything was possible :)

Like every historical battle, it caused not only a lot of emotions, but above all it provided great fun. The battle went different than in history. Above all, Sigel did not attack Jackson, he was just waiting for Heintzelman and Reno to arrive. Later, the attacks of the Union were carried out individually, the isolated corps of Heintzelman being exposed to Jackson’s menacing counterattack. The fights took place across the embankment of the infinite railway line, not along it. Another change in relation to history were the moves of Porter and McDowell, who immediately set off on the road to Sudley Road. Only Reynolds occupied the Manassas – Gainesville Road. Such comparisons to history are one of the greatest pleasures in playing historical battles.

We have more projects in preparation, so watch our FB page and blog.

https://www.facebook.com/gmboardgames/

Link do filmu: / Link to the movie: