Najbliższe terminy pokazów BW-Lee / The nearest dates of Gods of war – Lee shows

The text is bilingual. The English language version is located under the Polish language version.

[PL]

W czerwcu i w lipcu ruszamy w trasę z pokazami BW-Lee. Oto lista naszych imprez i pokazów na najbliższe dwa miesiące. Niektóre terminy czekają jeszcze na ostateczne potwierdzenie.

  1. V turniej w BW-Lee we Wrocławiu, bitwa pod Frederick. Turniej jest częścią kampanii do gry. 2 czerwca (10.00 – 18.00). Termin do ostatecznego potwierdzenia.
  2. Pokazy BW-Lee w sklepie GOSU w Poznaniu. 15 czerwca (18.00 – 21.30).
  3. Pokazy BW-Lee na konwencie Gladius w Warszawie: 16 czerwca sobota (11.00 – 17.00).
  4. Pokazy BW-Lee w Ostrowie Wielkopolskim: 23 czerwca (szczegóły do ustalenia).
  5. Prezentacja oferty GM Boardgames na konwencie Joy of Six w Shieffield w Anglii: 15 lipca, niedziela. To nasz pierwszy wyjazd zagraniczny.
  6. Pokazy BW-Lee w Katowicach w klubie Inny Wymiar: 22 lipca (data do ostatecznego potwierdzenia).
  7. Druga bitwa pod Manassas, Wrocław, Bolter, lipiec/sierpień.

Jak widać będzie można nas spotkać w różnych miejscach. Serdecznie zapraszamy na prezentację gry.

26907092_1862252340514293_3117073616985398073_n
Joy of Six will be our first international CON. We invite you to visit our stand, and see our miniatures.

[ENG]

In June and July, we’re touring with Gods of war – Lee shows. Here is a list of our events and shows for the next two months. Some dates are still waiting for final confirmation.

1.  5th tournament in GoW-Lee in Wroclaw, battle of Frederick. The tournament is part of the game campaign. June 2 (10.00 – 18.00). Waits for final confirmation.
2. GoW-Lee shows at the GOSU store in Poznan. June 15 (18.00 – 21.30).
3. GoW-Lee shows at the Gladius Convent in Warsaw: June 16 Saturday (11.00 – 17.00).

4. Presentation of Gods of war – Lee in Ostrow Wielkopolski in Poland: June 23rd.
5. Presentation of the GM Boardgames offer at the Joy of Six convention in Sheffield, England: July 15, Sunday. This is our first foreign trip.
6. GoW-Lee shows in Katowice at Inny Wymiar club: July 22 (date until final confirmation).
7. Second battle at Manassas, Wrocław, Bolter, July / August.

As you can see, you will be able to meet us in various places. We cordially invite you to our events.