Archiwum kategorii: Relacje z bitew

Bitwa pod gaines mill / battle of gaines mill

27 czerwca 1862 roku. Robert E. Lee rozpoczął kampanię 7 dni bitew, która rozstrzygnie o losie Richmond i całej Konfederacji. W niesłychanie ryzykownym ruchu wysłał większą część swojej armii na północną stronę rzeki Chickahominy, odsłaniając dla Unii drogę do Richmond. Jego plan to zniszczenie odizolowanego korpusu generała Portera, który znajduje się na północ od rzeki. W tym celu planuje wspólne uderzenie z nadciągającymi z Doliny Shenandoah siłami generała Jacksona.

Tymczasem głównodowodzący armii Unii generał McClellan nie zdaje sobie sprawy ani z możliwości uderzenia na Richmond, ani z zagrożenia jakie nadchodzi z północy. Nie decyduje się na wzmocnienie Portera, ani na uderzenie na zachód.
W konsekwencji korpus Portera jest osamotniony, chociaż broni się na świetnie przygotowanych pozycjach, oddzielonych strumieniem i położonych na wzgórzach. Linia Unii ma jednak słaby punkt, a Porter nie może spodziewać się przybycia zbyt wielu posiłków…

Czy Konfederacji uda się zgnieść korpus Portera i zmienić bieg historii? A może Porter wytrwa do wieczora i wycofa się przez niezniszczone mosty, albo przeciwnie, jego skuteczna obrona sprawi, że McClellan wyśle mu posiłki?
—————————————————————————–
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już 19 stycznia (sobota) w Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław), gdzie w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee spróbujemy odtworzyć tę bitwę.

Wejściówka dla graczy w formie zakupów w sklepie za min. 20zł.
Jako bonus otrzymują oni standardowy napój w kawiarni 🙂
Gapie oczywiście wchodzą za GRATIS :p

LIMIT OSÓB: 6
Bardzo prosimy o zgłaszanie się jeśli jesteście pewni obecności.
Jeśli coś się stanie i nie będziecie mogli jednak przyjść dajcie znać niezwłocznie.

Gra przewidziana jest na około 10 godzin! 🙂

Serdecznie zapraszamy do udziału lub przyglądania się.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/347689419378019/

Mapa bitwy / Map of a battle

June 27, 1862. Robert E. Lee began a campaign of 7 days of battles that will determine the fate of Richmond and the entire Confederacy. In an extremely risky movement, he sent most of his army to the north of the Chickahominy River, opening the way to Richmond for the Union. His plan is to destroy the isolated corps of General Porter, which is located north of the river. He plans a joint strike with General Jackson’s forces coming from the Shenandoah Valley.

Meanwhile, General McClellan, the Commander-in-Chief of the Union Army, is unaware of either the possibility of striking Richmond or the threat coming from the north. He does not decide to strengthen Porter or to assault to the west.
Consequently, Porter’s corps is left without support, although it defends on well-prepared positions, separated by a stream and located on the hills. However, the Union line has a weak point, and Porter can not expect too many reinforcements to arrive …

Will the Confederacy succeed in crushing Porter’s corps and change the course of history? Perhaps Porter will persevere until the evening and retreat through unbroken bridges, or, maybe, his effective defense will make McClellan send him reinforcements?


We will try to answer these questions on January 19 (Saturday) in Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław, Poland), where we will try to recreate this battle, using God of War: Robert E. Lee rules.

Entry for players in the form of shopping in the store for a min. 20 zł.
As a bonus, they receive a standard drink in a cafe 🙂
Lookers, of course, enter for FREE: p

PEOPLE LIMIT: 6
Please report if you are sure of your presence.
If something happens and you will not be able to come, let me know immediately.

The game is scheduled for about 10 hours! 🙂

We cordially invite you to participate or watch.

Link to en event: https://www.facebook.com/events/347689419378019/

Joy of Six – relacja / Joy of Six report

[PL]

This text is bilingual. The English language version is under the Polish version.

15 lipca 2018 roku jako GM Boardgames mieliśmy okazję pojechać na konwent Joy of Six do Sheffield w Wielkiej Brytanii. Konwent jest organizowany od 2014 roku przez Baccus i Wargames Emporium i poświęcony tylko i wyłącznie figurkom i grom w skali 6 mm.

Konwent odbywał się w samym centrum Sheffield, w Hallam University. Budynki uniwersytetu są położone zaledwie 5 minut od głównej stacji kolejowej. Dookoła jest bardzo dużo przystanków komunikacji miejskiej, więc można też wygodnie dojechać do innych części miasta i np. zobaczyć wielką halę do gry w hokeja.

Konwent odbywał się w głównym budynku Uniwersytetu, na jego 6 piętrze. Zajmował dwie ogromne sale oraz łącznik między nimi. Co ważne, przed samo wejście można wjechać samochodami, co ułatwia wypakowywanie akcesoriów do pokazów. W jednej z sal znajduje się uniwersytecka restauracja, gdzie można bardzo tanio zjeść albo napić się kawy i innych napojów.

Po przybyciu na miejsce organizatorzy bardzo szybko i sprawnie pokazali nam nasze miejsce: stoisko i stół do pokazów. W naszym sąsiedztwie znajdowały sie dwa bardzo fajne sklepy oraz pokazowa bitwa pod Horką (hipotetyczne starcie z 1708 roku między Szwedami i Rosjanami. Pozdrawiamy ekipę Per Broden & Wyre Forest Gamers).

Uradowało nas bardzo duże zainteresowanie naszymi figurkami i akcesoriami, bardzo dużo osób pytało też o przepisy gry. Mieliśmy okazję zaprezentować je i opowiedzieć o podstawowych zasadach.

Przez konwent przewinęło się bardzo dużo osób, które miały okazję oglądać wiele gier pokazowych i zawitać do wielu sklepów. Gry dotyczyły różnych epok i okresów, od starożytności, po XX wiek. Ich cechą charakterystyczną było pokazanie najważniejszej zalety skali 6 mm – OGROMNYCH BITEW! Niektóre stoły miały kilka metrów szerokości. Stały na nich setki podstawek i tysiące figurek. Cieszymy się bardzo, że skala 6 mm coraz lepiej się rozwija i liczmy, że podobnie będzie w Polsce.

Żeby się dłużej nie rozpisywać, niechaj przemówią zdjęcia.

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom konwentu: Baccus i Wargames Emporium. Zostaliśmy niezwykle serdecznie przyjęci. Atmosfera podczas konwentu była znakomita, organizacja również stała na bardzo wysokim poziomie. Wszystko było bardzo dobrze oznaczone i opisane. Bardzo się cieszymy, że udało nam się poznać i porozmawiać z tyloma osobami, które znaliśmy tylko z Internetu (serdeczne pozdrowienia dla Daniela Hodgsona i Petera Bradforda). Z całą pewnością chcemy przyjechać na Joy of Six 2019. Zatem, do zobaczenia za rok!

Strona konwentu: http://www.thejoyof6.co.uk/

Strona GM Boardgames: http://www.gmboardgames.com/

Strona naszego wyłącznego dystrybutora, Bolter.pl: BOLTER.PL

[EN]

Photos from the convention above (between Polish text).

On July 15, 2018, as GM Boardgames, we had the opportunity to go to the Joy of Six convention in Sheffield, UK. The Convention has been organized since 2014 by Baccus and Wargames Emporium and is devoted only to figures and games on a 6 mm scale.

The convention was held in the very center of Sheffield, at Hallam University. The university buildings are located just 5 minutes from the train station. There are many public transport stops around, so you can easily get to other parts of the city and, for example, see a great hockey arena.

The convention was held in the main building of the University, on its 6th floor. It was situated in two huge rooms and a link between them. What is important, you can drive cars in front of the entrance, which makes it easier to unpack accessories for presentation games. In one of the rooms there is a university restaurant, where you can eat very cheap or have a coffee and other drinks.

After arriving at the venue, the organizers showed us our place (fantastic organisation!): a stand and a table for demo game. Neas us there were two very cool shops and a giant table with the Battle of Horka (a hypothetical clash in 1708 between Swedes and Russians during The Great Northern War – cordial greetings to the Per Broden & Wyre Forest Gamers team).

We were very pleased with the great interest in our figurines and accessories. A lot of people also asked about the rules of our game Gods of War: Robert E. Lee. We had the opportunity to present them and talk about the basic rules.

A lot of people have passed through the convention. They had the opportunity to watch many demonstration games and visit many shops. The games concerned various periods, from antiquity to the 20th century. Their feature was to show the most important advantage of the 6 mm scale – HUGE BATTLES! Some tables were several meters wide. Hundreds of stands and thousands of miniatures stood on them. We are very happy that the 6 mm scale is developing better and better and we hope that it will be similar in Poland.

At the end, we would like to thank the organizers of the convention: Baccus and Wargames Emporium. We were very warmly welcomed. The atmosphere during the convention was excellent, the organization was also at a very high level. Everything was very well marked and described. We are very happy that we were able to meet and talk to so many people that we knew only from the Internet (greetings to Daniel Hodgson and Peter Bradford). We definitely want to come to Joy of Six 2019. So, see you next year!

Joy of Six wepage: http://www.thejoyof6.co.uk/

Our webpage: http://www.gmboardgames.com/en/

Our general distributor: BOLTER

 

5 turniej w BW-Lee we Wrocławiu / 5th tournament of Gods of war – Lee in Wroclaw

[PL] Ależ to były bitwy! Ile niespodzianek! Zakończyła się bitwa pod Frederick, czyli 5 turniej w BW-Lee w Bolter.pl we Wrocławiu. Zapraszamy do obejrzenia filmiku, który pokaże przebieg bitew. Co dodatkowo istotne, mamy zmianę lidera w tabeli graczy!
Tabelę można zobaczyć tutaj: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/

[ENG] What a tournament! How many surprises! The battle of Frederick ended, or 5th tournament of Gods of war – Lee at Bolter.pl in Wrocław. We invite you to watch a video that will show the course of battles. What is more important, we have a leader change in the table!
The table can be seen here (English version is below): https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/