CSS Stonewall/Kotetsu

CSS Stonewall był ostatnim okrętem pancernym konfederackiej marynarki wojennej. Wybudowany we Francji, wyruszył w rejs do Ameryki, śledzony przez okręty Unii. Gdy dotarł na Kubę załoga otrzymała informacje o kapitulacji konfederackich armii i końcu wojny..

CSS Stonewall był ostatnim okrętem pancernym konfederackiej marynarki wojennej. Wybudowany we Francji, wyruszył w rejs do Ameryki, śledzony przez okręty Unii. Gdy dotarł na Kubę załoga otrzymała informacje o kapitulacji konfederackich armii i końcu wojny..

Wkrótce później został on sprzedany do Japonii, gdzie jako Kotetsu (dosłownie okręt pancerny) wziął udział w wojnie Boshin. Po zakończeniu wojny ponownie zmienił nazwę i jako Azuma kontynuował służbę w Cesarskiej Marynarce Wojennej do 1888 roku.

Wyposażony w pancerz grubości od 89 do 124 mm, trzy armaty Armstronga oraz taran – był uważany za jeden z potężniejszych okrętów pancernych w latach 60-tych XIX wieku.

We Francji wybudowano drugi, siostrzany okręt, który został wcielony do marynarki wojennej Prus jako SMS Prinze Adalbert.

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy przedstawić nasz pierwszy projekt 3D okrętu do BW: Togo, którym jest oczywiście CSS Stonewall w skali 1:1200. Jest to ciągle WIP, więc pewne rzeczy mogą ulec zmianie. Będzie go można użyć zarówno jako okręt konfederacki, japoński oraz pruski. Okręt składa się z kilku części, które trzeba przykleić: kadłuba, masztów z żaglami oraz komina.

Wszystko na to wskazuje, że kolejne projekty okrętów do Togo również będą cyfrowe, o czym będziemy na pewno informować. Pochwalimy się też fotkami pomalowanego okrętu. Mamy nadzieję, że wam się podoba.

Tymczasem ekipa deweloperska intensywnie pracuje nad podręcznikiem do BW: Lee, do którego rozpoczęliśmy już skład. O szczegółach poinformujemy w następnym wpisie.

CSS Stonewall was the last ironclad of the Confederate Navy. Built in France, he set out on a cruise to America, followed by Union ships. When he arrived in Cuba, the crew received information about the surrender of the Confederate armies and the end of the war.

Shortly thereafter, he was sold to Japan, where as Kotetsu (literally an ironclad) he took part in the Boshin War. After the war he changed his name again and as Azuma continued his service in the Imperial Japanese Navy until 1888.

Equipped with armor 89 to 124 mm thickthree heavy Armstrong guns and ram – was considered one of the most powerful ironclads in the 1860s.

In France, a second sister ship was built, which was sold for the Prussian Navy as SMS Prinz Adalbert.

With great pleasure we would like to introduce our first 3D ship project for Gods of war: Togo, which is of course CSS Stonewall in 1:1200 scale. This is still WIP, so some things can change. It can be used both as a Confederate, Japanese and Prussian ship. The ship consists of a few parts that need to be glued: hull, masts with sails and a chimney.

Everything indicates that next projects of ships for Gods of war: Togo will also be made in 3D, which we will certainly inform about. We will also show off the photos of the painted ship. Hope you like it.

Meanwhile, the development team is working intensively on the Gods of war: Lee rulebook, to which we have already started the DTP. We will inform you about the details in the next post.

Admirał Togo patronem naszej następnej gry / admiral Togo will be the patron of our next game

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, iż zapowiedziana wcześniej gra o tematyce morskiej otrzymała swojego boga wojny – patrona. Będzie nim japoński admirał Heihachiro Togo.

Admirał Togo należał do najwybitniejszych dowódców swojej epoki. Działania dowodzonej przez niego floty skutecznie zablokowały rosyjski Port Artur. Jego największym dokonaniem jest zwycięstwo w bitwie pod Cuszimą w 1905 roku, w której całkowicie pokonał liczniejszą flotę rosyjską. Po raz pierwszy od wieków państwo azjatyckie pokonało europejskie mocarstwo. Wielu późniejszych dowódców wzorowało się na manewrach admirała Togo, jego wielkim admiratorem był m.in. amerykański admirał Nimitz.

Bitwa pod Cuszimą zamyka jednocześnie okres, który ma obejmować gra (XVIII – początek XX wieku). Mechanika jest jednak tworzona w sposób otwarty, co umożliwi bardzo łatwe jej przeniesienie zarówno do starożytności, jak i do drugiej wojny światowej.

Podobnie jak pozostałe gry z serii BW, ważnym elementem będzie dowodzenie, w tym przypadku całymi zespołami okrętów, chociaż oczywiście będzie można rozgrywać też małe potyczki. Istotne będzie również to, iż w połączeniu z BW: Lee i BW: Grant będzie można rozegrać połączone bitwy morsko – lądowe.

Więcej o grze pisaliśmy w tym artykule:

Oraz tutaj:

We would like to inform you with a great pleasure that our naval game received her god of war – patron. It will be Japanese Admiral Heihachiro Togo.

Admiral Togo was one of the greatest commanders of his time. The actions of the fleet he commanded effectively blocked the Russian Navy at Port Arthur. His greatest achievement is the victory at the Battle of Tsushima in 1905, in which he completely defeated the larger Russian fleet. For the first time in ages, the Asian state has decisively defeated the European power. Many later commanders tried to follow the maneuvers of Admiral Togo, his great admirer was American admiral Nimitz.

The Battle of Tsushima also closes the the time period which will be included in our game (XVIII – beginning of the 20th century). Mechanics, however, are created in an open manner, which will make it very easy to transfer it to both antiquity and the Second World War.

Like the other gods of war games, an important element will be command. You will be able to command entire flotillas of ships, although of course you can also play small battles. It will also be important that in combination with Gods of war: Lee and Gods of war: Grant, you will be able to play combined sea-land battles.

We wrote more about or game here:

And here: