Kreator armii online / Online army builder

This page is bilingual. English version of text is below Polish one.

[PL]

Zapraszamy graczy do korzystania z internetowego kreatora armii. Jest on dostępny pod tym adresem: http://www.gmboardgames.com/ab/

Jest to oficjalny kreator armii do BW: Lee. Został zaprogramowany przez Kazjatara.

Aby ułatwić korzystanie z kreatora polecamy obejrzeć film, który wyjaśnia jego działanie.

 

Aby stworzyć pdf z listą naszej armii polecamy zainstalować dodatkowy program, np. Primo pdf (Link tutaj: http://www.primopdf.com/). Zainstaluje się on tak, jak drukarka, ale zamiast od razu drukować pozwoli stworzyć i zapisać pdf z rozpiską.

Życzymy wszystkim jak najlepszych rozpisek!


 

Funkcjonuje równocześnie starszy kreator armii, oparty na programie Battlescribe Roster Editor. Nie będzie on aktualizowany o nowe armie, ani przepisy dotyczące istniejących. Ostatnia aktualizacja miała miejsce jesienią 2018 roku.

Poniżej tekst dotyczące tego edytora.

Dzisiaj mamy bardzo przydatne dla graczy wiadomości. W ramach bardzo popularnego programu Battlescribe Roster Editor przygotowaliśmy pliki do tworzenia rozpisek w Bogowie wojny – Lee. Praca z programem jest bardzo łatwa i intuicyjna, stąd też mamy nadzieję, że będzie to dla Was wielkim ułatwieniem. W tym miejscu chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Profesowi, który wykonał ogromną i wspaniałą pracę i przygotował poprzednią wersję edytora w googledocs. Zdecydowaliśmy jednak, że potrzebne jest bardziej zaawansowane narzędzie, które z Wam z przyjemnością prezentujemy.

Jak zainstalować Battlescribe:

Kliknij link, aby wejść na stronę i ściągnij program na swój komputer, a następnie go zainstaluj.

https://www.battlescribe.net/?tab=downloads

1

Po zainstalowaniu programu należy ściągnąć plik z danymi do BW-Lee. Plik znajduje się tutaj.

http://www.gmboardgames.com/battlescribe/leebs1.2.zip

Po ściągnięciu pliku należy go rozpakować do folderu:

C:\Users\Nazwa Użytkownika\BattleScribe\data

Jest to folder, w którym Battlescribe przechowuje pliki danych do różnych systemów bitewnych. Spakowany plik zawiera folder “Bogowie wojny – Robert E. Lee”, który musi znaleźć się w folderze “data”, którego lokalizację podaliśmy powyżej.

Po rozpakowaniu plików jesteśmy już gotowi, aby tworzyć naszą rozpiskę 🙂

Jak tworzyć rozpiski w Battlescribe:

Odpalamy program, a następnie postępujemy według poniższej instrukcji obrazkowej.

1c23456789

Warto wspomnieć, że Battlescribe działa też w wersji mobilnej, na pewno na Androida (za darmo).
Aby robić rozpiski z Lee trzeba skopiować katalog z plikami Lee do katalogu: Android/data/net.battlescribe.mobile.rostereditor/files/data/

Udanego tworzenia rozpisek!

 

[ENG]

It is with great pleasure that we can present a brand new army builder for Gods of war: Lee, which is available „online” at http://www.gmboardgames.com/ab/
The army builder was programmed by Kazjatar.
Currently there is only Polish language version of it, but we will translate it before premiere of our rulebook.

From now on, all you need to do is enter the site and you can create  your army. As more and more armies will appear, they will be added to our army builder.

To create a pdf with a list of our army, we recommend installing an additional program, eg Primo pdf (Link here: http://www.primopdf.com/). It will install like a printer, but instead of printing right away it will create and save a pdf with a spread.


 

At the same time there is a older army builder based on the Battlescribe Roster Editor program. It will not be updated with new armies or new rules. The last update took place in autumn 2018. It is translated into English.

Below text about this old army builder.

Today we have news that is very useful for players. As part of the very popular Battlescribe Roster Editor program, we’ve prepared files to create army rosters in the Gods of War – Robert E. Lee. Working with the program is very easy and intuitive, hence we hope that it will be a great help for you. At this point, we would like to thank to “Profes”, who did a great and wonderful job and prepared the previous version of the editor in googledocs. We decided, however, that you need a more advanced tool that we are pleased to present to you.

How to install Battlescribe:

Click the link to enter the site and download the program to your computer, and then install it.

https://www.battlescribe.net/?tab=downloads

After installing the program, download the data file to Gods of war – Robert E. Lee. The file can be found here.

http://www.gmboardgames.com/battlescribe/ENGbattlescribelee.zip

After downloading the file, you should unzip it to the folder:

C:\Users\UserName\BattleScribe\data

This is the folder where Battlescribe stores data files for different battle systems. The packed file contains the folder “Gods of War – Robert E. Lee”, which must be in the “data” folder, whose location we have given above.

After unpacking the files, we are ready to create our army roster 🙂

How to create army rosters in Battlescribe:

We launch the program and then follow the picture instructions below. The pictures is from Polish version of data files, but link direct to English language files, so don’t worry 🙂

1b2b3b4b5b6b7b8b9b

It is worth mentioning that Battlescribe also works in a mobile version, certainly on Android (for free).
In order to do Lee’s rosters, you need to copy the directory with Lee files to the directory: Android / data / net.battlescribe.mobile.rostereditor / files / data /

Successful creation of army rosters!