Kreator armii online / Online army builder

This page is bilingual. English version of text is below Polish one.

[PL]

Zapraszamy graczy do korzystania z internetowego kreatora armii. Jest on dostępny pod tym adresem: http://www.gmboardgames.com/ab/

Jest to oficjalny kreator armii do BW: Lee. Został zaprogramowany przez Kazjatara.

Aby ułatwić korzystanie z kreatora polecamy obejrzeć film, który wyjaśnia jego działanie.

 

Aby stworzyć pdf z listą naszej armii polecamy zainstalować dodatkowy program, np. Primo pdf (Link tutaj: http://www.primopdf.com/). Zainstaluje się on tak, jak drukarka, ale zamiast od razu drukować pozwoli stworzyć i zapisać pdf z rozpiską.

Życzymy wszystkim jak najlepszych rozpisek!


 

Funkcjonuje równocześnie starszy kreator armii, oparty na programie Battlescribe Roster Editor. Nie będzie on aktualizowany o nowe armie, ani przepisy dotyczące istniejących. Ostatnia aktualizacja miała miejsce jesienią 2018 roku.

Poniżej tekst dotyczące tego edytora.

Dzisiaj mamy bardzo przydatne dla graczy wiadomości. W ramach bardzo popularnego programu Battlescribe Roster Editor przygotowaliśmy pliki do tworzenia rozpisek w Bogowie wojny – Lee. Praca z programem jest bardzo łatwa i intuicyjna, stąd też mamy nadzieję, że będzie to dla Was wielkim ułatwieniem. W tym miejscu chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Profesowi, który wykonał ogromną i wspaniałą pracę i przygotował poprzednią wersję edytora w googledocs. Zdecydowaliśmy jednak, że potrzebne jest bardziej zaawansowane narzędzie, które z Wam z przyjemnością prezentujemy.

Jak zainstalować Battlescribe:

Kliknij link, aby wejść na stronę i ściągnij program na swój komputer, a następnie go zainstaluj.

https://www.battlescribe.net/?tab=downloads

1

Po zainstalowaniu programu należy ściągnąć plik z danymi do BW-Lee. Plik znajduje się tutaj.

http://www.gmboardgames.com/battlescribe/leebs1.2.zip

Po ściągnięciu pliku należy go rozpakować do folderu:

C:\Users\Nazwa Użytkownika\BattleScribe\data

Jest to folder, w którym Battlescribe przechowuje pliki danych do różnych systemów bitewnych. Spakowany plik zawiera folder “Bogowie wojny – Robert E. Lee”, który musi znaleźć się w folderze “data”, którego lokalizację podaliśmy powyżej.

Po rozpakowaniu plików jesteśmy już gotowi, aby tworzyć naszą rozpiskę 🙂

Jak tworzyć rozpiski w Battlescribe:

Odpalamy program, a następnie postępujemy według poniższej instrukcji obrazkowej.

1c23456789

Warto wspomnieć, że Battlescribe działa też w wersji mobilnej, na pewno na Androida (za darmo).
Aby robić rozpiski z Lee trzeba skopiować katalog z plikami Lee do katalogu: Android/data/net.battlescribe.mobile.rostereditor/files/data/

Udanego tworzenia rozpisek!

 

[ENG]

It is with great pleasure that we can present a brand new army builder for Gods of war: Lee, which is available „online” at http://www.gmboardgames.com/ab/
The army builder was programmed by Kazjatar.
Currently there is only Polish language version of it, but we will translate it before premiere of our rulebook.

From now on, all you need to do is enter the site and you can create  your army. As more and more armies will appear, they will be added to our army builder.

To create a pdf with a list of our army, we recommend installing an additional program, eg Primo pdf (Link here: http://www.primopdf.com/). It will install like a printer, but instead of printing right away it will create and save a pdf with a spread.


 

At the same time there is a older army builder based on the Battlescribe Roster Editor program. It will not be updated with new armies or new rules. The last update took place in autumn 2018. It is translated into English.

Below text about this old army builder.

Today we have news that is very useful for players. As part of the very popular Battlescribe Roster Editor program, we’ve prepared files to create army rosters in the Gods of War – Robert E. Lee. Working with the program is very easy and intuitive, hence we hope that it will be a great help for you. At this point, we would like to thank to “Profes”, who did a great and wonderful job and prepared the previous version of the editor in googledocs. We decided, however, that you need a more advanced tool that we are pleased to present to you.

How to install Battlescribe:

Click the link to enter the site and download the program to your computer, and then install it.

https://www.battlescribe.net/?tab=downloads

After installing the program, download the data file to Gods of war – Robert E. Lee. The file can be found here.

http://www.gmboardgames.com/battlescribe/ENGbattlescribelee.zip

After downloading the file, you should unzip it to the folder:

C:\Users\UserName\BattleScribe\data

This is the folder where Battlescribe stores data files for different battle systems. The packed file contains the folder “Gods of War – Robert E. Lee”, which must be in the “data” folder, whose location we have given above.

After unpacking the files, we are ready to create our army roster 🙂

How to create army rosters in Battlescribe:

We launch the program and then follow the picture instructions below. The pictures is from Polish version of data files, but link direct to English language files, so don’t worry 🙂

1b2b3b4b5b6b7b8b9b

It is worth mentioning that Battlescribe also works in a mobile version, certainly on Android (for free).
In order to do Lee’s rosters, you need to copy the directory with Lee files to the directory: Android / data / net.battlescribe.mobile.rostereditor / files / data /

Successful creation of army rosters!

Plany na 2018 rok / Plans for 2018

[PL] Nowy rok rozpoczął się już ponad 3 tygodnie temu, jest to zatem dobra okazja, żeby podzielić się z Wami kilkoma planami na najbliższe miesiące. Wszystkie informacje podzieliliśmy na kilka kategorii:

[ENG] The new year has already started over 3 weeks ago, so it is a good opportunity to share some plans with you for the coming months. We divided all information into several categories:

1. Figurki – czyli to, co lubimy najbardziej 🙂

Najważniejszym zadaniem jest stworzenie zestawów do wszystkich oddziałów, jakie występują w grze, a także rozpoczęcie rzeźbienia figurek potrzebnych do Granta. W najbliższym terminie ukażą się na pewno żuawi, lekka piechota, milicja Unii i kawaleria. Wszystkie te zestawy są już wyrzeźbione i w tej chwili trwa tworzenie tzw. żywicznych matek, z których będziemy odlewać gotowe, metalowe wzory. Nie chcemy podawać konkretnego terminu, bo już wiele razy zaliczaliśmy tutaj opóźnienia, a niestety po drodze zawsze mogą wyniknąć różne trudności. Wydaje się, że jesteśmy już blisko i zestawy wkrótce będą dostępne.

W następnej kolejności będziemy szykować spieszoną kawalerię, milicję Konfederacji, generałów – charaktery, którzy zostali wybrani jakiś czas temu w plebiscycie na FB oraz jednostki specjalne, Żelazna Brygada, czy Brygada Stonewalla będą miały swoje zestawy.

[ENG] 1. Figures – that is what we like the most 🙂

The most important task is to create sets for all units that occur in the game, as well as to start sculpting figures needed for Grant. In the first place it will be zouaves, light infantry, Union militia and cavalry. All these sets are already sculpted and we are creating resin mothers, from which we will cast metal miniatures. We do not want to give a specific date, because we had delays in the past, and unfortunately there may always be various difficulties along the way. It seems that we are already close and the sets will soon be available.

Next, we will prepare a unmounted cavalry, a Confederate militia, generals – characters who were chosen some time ago in the FB plebiscite and special units, the Iron Brigade, or Stonewall Brigade will have their sets.

Rzeźby żuawów i lekkiej piechoty / Sculpts of zouaves and skirmishers
Rzeźby żuawów i lekkiej piechoty / Sculpts of zouaves and skirmishers

 

2. Akcesoria.

Gra to nie tylko figurki, lecz sporo dodatków do niej. Chcemy, aby w tym roku pojawiło się sporo akcesoriów, dedykowanych do skali 6 mm, które upiększą pole bitwy. Od budynków i innych elementów makiety, przez tory kolejowe, po specjalne podstawki (dla chętnych).

[ENG] 2. Accessories.
Miniatures is not everything , we would like to add many accesories to it. We want this year to appear a lot of accessories, dedicated to the scale of 6 mm, which will beautify the battlefield. From buildings, through railway tracks, to special stands.

3. Sklepy i ceny.

Naszym priorytetem w najbliższych tygodniach jest umieszczenie BW-Lee w kilku miejscach w Polsce, w których będziecie mogli kupić nie tylko nasze figurki ale i stoczyć własne bitwy z wojny sesecyjnej. Mamy nadzieję, że w następnych tygodniach będziemy mogli podać więcej informacji w tym zakresie. Tutaj też jest dobra rola dla Was – możecie lobbować w Waszych ulubionych sklepach, żeby zainteresowały się wojną secesyjną 🙂

Współpracujemy już od dłuższego czasu ze sklepem Bolter we Wrocławiu, który jest centrum, w którym koncentruje się nasze lokalne środowisko Lee, liczące już kilkanaście osób. To bardzo dobra współpraca i liczymy na nią również jeśli chodzi o inne sklepy. W Bolterze można kupić wszystkie nasze zestawy figurek.

W związku ze sklepami konieczne jest niestety nieznacznie podwyższenie cen naszych zestawów, cena musi zmieścić marżę producenta i sprzedawcy. Jej rekompensatą będzie większa dostępność zestawów w różnych miejscach w Polsce. Podwyżka na naszej stronie nastąpi po weekendzie, w sklepach, gdzie znajduje się już nasz towar, obowiązują już nowe ceny.

[ENG] 3. Shops and prices.

Our priority in the coming weeks is to place BW-Lee in several places in Poland and abroad, where you will be able to buy not only our miniatures but also to fight your own battles in ACW. We hope that in the next weeks we will be able to provide more information in this regard. Here is also a good role for you – you can lobby in your favorite stores to get interested in the Civil War :)

We have been cooperating for a long time with the Bolter store in Wroclaw, which is the center where our local Lee community is focused, with a dozen or so people already. It’s very good cooperation and we also count on it when it comes to other shops. You can buy all our sets of figures in the Bolter.

In connection with shops, unfortunately, it is necessary to slightly increase the prices of our sets, the price must fit the manufacturer’s and seller’s margin. The compensation will be greater availability of kits in various shops. The increase on our website will take place after the weekend.

4. Grant i Lee w wersji angielskiej!

Pracujemy w tej chwili nad dwoma dużymi przedsięwzięciami. Z jednej strony jest to pierwszy dodatek do Lee, czyli Bogowie wojny – Ulysses. S. Grant. Grant będzie niesamodzielnym dodatkiem – do grania będzie wymagany podstawowy podręcznik. Zabierze nas na zachód w lata 1861 – 1863, od bitew pod Belmont, zdobycia fortu Donelson, przez Shiloh, Stones River, zdobycie Vicksburga, czy bitwy pod Chickamauga i Chattanooga. Oprócz nowych kart generałów dla dwóch stron i kilku prostych dodatków, gra wprowadzi dwie duże nowości: oblężenia i okręty rzeczne. Premiera jest przewidziana na niepołomickie Pola Chwały, a więc wrzesień 2018 roku.

Z drugiej jest to tłumaczenie Lee na język angielski. Praca idzie znacznie wolniej, niż się spodziewaliśmy, ale chcemy to zrobić dobrze.

[ENG] 4. Grant and Lee in English!

We are currently working on two large projects. On the one hand, this is the first addition to Lee, or the Gods of war – Ulysses. S. Grant. The Grant will be an addition to Lee – a main rulebook will be required to play. He will take us west in the years 1861-1863, from the battles of Belmont, the capture of the Fort Donelson, through Shiloh, the Stones River, the conquest of Vicksburg, or the battle of Chickamauga and Chattanooga. In addition to new generals’ cards for two sides and a few simple additions, the game will introduce two big new items: sieges and river warships. The premiere is planned for Niepolomice’s Fields of Glory, that is September 2018.

On the other, it is Lee’s translation into English. Work goes much slower than we expected, but we want to do it right.

Będzie można dowodzić takimi pięknościami. USS Cairo. / You will be able to command such a beauties - USS Cairo.
Będzie można dowodzić takimi pięknościami. USS Cairo. / You will be able to command such a beauties – USS Cairo.

 

5. Pola Chwały 2018.

Najważniejszą imprezą będą dla nas Pola Chwały, chociaż na pewno chcemy pojawić się na kilku innych konwentach.

Podczas niepołomickiej imprezy odbędą się Mistrzostwa Polski w BW-Lee, rozegramy dużą bitwę historyczną w BW-N, a także swoją premierę będzie miał BW-Grant.

Będziemy także dalej jeździć po Polsce z pokazami Lee.

[ENG] 5. Fields of Glory 2018.

The most important event will be the Fields of Glory for us, although we certainly want to appear at several other conventions, maybe one in the UK.

During Fields of Glory event we will organize the Polish Championships in Gods of war – Lee (tournament), we will play a large historical battle in Gods of war – Napoleon, and Gods of war – Grant will also have its premiere.

We will also continue traveling around Poland and show Lee in different places.

6. Inne.

Nie o wszystkim jeszcze tutaj piszemy, gdyż niektóre sprawy są dopiero w trakcie przygotowań/negocjacji/ustaleń i nie wiadomo, czy uda się je zrealizować.

Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas ukażę się kolejny niewielki dodatek do BW-N, co powinno spodobać się graczom napoleońskim.

[ENG] 6. Other.

We do not write about everything else here, because some matters are still under preparation / negotiations / arrangements and it is not known whether they will be implemented.

Everything seems to indicate that some time later another small addition to Gods of war – Napoleon will appear, which should please the Napoleonic players.

7. Zapraszamy serdecznie do śledzenia kolejnych informacji, które będą pojawiać się tutaj i przede wszystkim na naszym profilu na FB.

Ekipa GM Boardgames.

[ENG] 7. We cordially invite you to follow up the information that will appear here and above all on our profile on Facebook.

The GM Boardgames team.

FAQ do gry, nowe karty i znaczniki

Po kilku miesiącach prac i odpowiedzeniu na wiele pytań i niejasności mamy wielką przyjemność zaprezentować owoc pracy wielu graczy, którzy wnosili swoje bardzo konstruktywne uwagi do rozwoju systemu. Chcieliśmy w tym miejscu niezwykle serdecznie podziękować wszystkim, którzy w różny sposób przekazywali nam swoje uwagi dotyczące przepisów do gry – zawsze uważnie się w nie wsłuchujemy.

Niniejszym przedstawiamy Wam FAQ do gry, połączony z erratą w wersji 1.0. FAQ odpowiada i wyjaśnia wiele niejasności, jakie zawarte są w podręczniku, a także wprowadza kilka nowych rozwiązań, które w wielu przypadkach są pomysłami samych graczy w BW-Lee.

Oprócz FAQ mamy przyjemność zaprezentować nowy plik ze znacznikami – wiele osób pisało o tym, że znaczniki rozkazów są nieczytelne, gdy się na nie patrzy z daleka, stworzyliśmy bardziej symboliczne wzory, pozostawiając resztę znaczników w takim samym kształcie.

Oprócz znaczników przedstawiamy również zupełnie nowe karty do gry: losowe, lat gry, celów bitwy, taktyk kawalerii i scenariuszy. One również są owocem wielu uwag grających w Lee, myślimy, że przypadną Wam bardzo do gustu. Najważniejszą zmianą jest to, że karta służy teraz jednocześnie albo do zagrywania albo do blokowania tej samej karty, nie ma osobnych kart blokujących i do zagrywania. Umożliwiło to także dodanie kilku innych, ciekawych kart. Spore zmiany zaszły też w kartach lat, obie frakcje zostały jeszcze mocniej zróżnicowane.

Wszystkie pliki znajdują się na stronie GM Boargdames, pozostawiliśmy tam również stare wzory znaczników i kart – gdyby ktoś je potrzebował. Jak najbardziej można ich używać, ważne tylko, żeby obaj gracze mieli ten sam wzór kart.

 

Linki:

FAQ i errata do gry, wersja 1.0: http://www.gmboardgames.com/leefaq.pdf

Karty losowe, lat gry, celów bitwy, taktyk kawalerii itd.,: http://www.gmboardgames.com/kartylosowenew.pdf

Znaczniki rozkazów, rozbitych jednostek itd: http://www.gmboardgames.com/znacznikileenew.pdf