Ogólne zasady malowania w skali 6 mm / general rules in painting 6mm scale

Poniżej przedstawiamy poradnik napisany przez Rafała Piątka, który pomalował dla nas kilkadziesiąt podstawek dla armii Unii i Konfederacji. Jego doświadczenie na pewno bardzo pomoże rozpoczynającym przygodę z malowaniem skali 6 mm. Jedną rzecz warto zapamiętać od razu.

Malowanie figurek w skali 6 mm jest bardzo proste!
Trzeba natomiast zmienić zupełnie swoje podejście, zwłaszcza jeśli ma się doświadczenie w malowaniu większych skal, jak 28 mm.
Oto co radzi Rafał

Najważniejsza zasada: w figurkach w skali 6 mm NIE chodzi o detal ale o efekt całościowy. Im bardziej skupisz się na próbie malowania wielu detali, tym bardziej utrudnisz sobie pracę, a efekt końcowy nie będzie godny zauważenia.
Z odległości pół metra tych detali nie będzie widać, a podczas bitwy będziesz obserwował figurki często z jeszcze większego dystansu. Skala 6 mm jest skalą służącą do rozgrywania wielkich bitew, a nie mająca przynosić radość z malowania detali pojedynczych figurek. Oczywiście pewna doza szczegółowości jest potrzebna, bo wpływa pozytywnie na widok całego oddziału, możemy do tego zaliczyć pasy, ładownice, sprzączki na pasach itd. Ostatecznie poziom szczegółowości zależy tylko od Ciebie.

Dziennik bojowy malarza 6 mm
Warto zadbać o to, by podkład jakiego użyjemy na początku, był w zbliżonym kolorze do tego, jaki docelowo chcemy uzyskać, czyli dla jednostek Unii powinniśmy użyć granatowego, a dla Konfederacji szarego. Ja użyłem sprayów kupionych w Castoramie marki Duplicolor z serii przeznaczonej dla karoserii samochodowej. Bardzo dobrze kryją i mocno przywierają. Plusem jest tu też cena, po około 18 zł za 500 ml. Należy zwrócić uwagę, by były one matowe, a przed użyciem bardzo dobrze je wymieszać. W używaniu kolorowych farb do podładowania chodzi o to, by podkład był jednocześnie pierwszą warstwą koloru, z uwagi na drobny detal, który łatwo zalać farbą. Do malowania figurek wykorzystałem farbki Vallejo z palety Model Color.

Porada producenta: Należy uważać na to, aby kolory nie były zbyt ciemne! Na stole, przy słabym oświetleniu figurki Unii i Konfederacji mogą zacząć się zlewać, jest to widoczne zwłaszcza przy artylerii, której nie odróżniają sztandary. Doradzamy zatem, aby niebieski i szary, którego użyjecie był raczej jaśniejszy niż ciemniejszy. Przy malowaniu skali 6 mm ważne są też kontrasty – im większe, tym lepiej. Pozytywnie wpływa to na widok oddziału z odległości (a ciągle trzeba pamiętać, że widok oddziału z odległości to najważniejsze kryterium udanego malowania figurek 6 mm).

Walka dwóch armii. Dzięki zastosowaniu jasnych kolorów nie ma problemu z rozróżnieniem jednostek, nawet przy słabym świetle. / The fight of two armies. Thanks to the use of bright colors, there is no problem with distinguishing units, even in poor light.

This is a painting guide written by our friend: Rafal Piatek, who painted for us several dozens of our bases with miniatures for Gods of war: Robert E. Lee. His experience can be helpful for you.

The most important rule: in 6 mm miniatures, it is NOT a detail of the miniatures important but a whole effect of an army. The more you focus on trying to paint many details, the more you will make your work harder and the end result will not be noticeable. You will not be able to see these details from a distance of half a meter, and during the battle you will observe miniatures from an even greater distance. The 6-mm scale is used to play great battles, and it is not meant to bring joy to the details of individual miniatures. Of course, a certain amount of detail is needed, because it affects positively the view of the entire unit, we can include belts, pouches, belt buckles, etc. Ultimately, the level of detail depends only on you.

Official painter’s diary 6 mm

It is worth to make sure that the base coat which we will use at the beginning, was in a similar color to what we want to achieve, that is for the Union’s units we should use navy blue, and for the Confederacy, gray. I used sprays bought in the Castorama shop, Duplicolor series for the car. They paint very well and firmly adhere. The plus here is the price. You can also use some professional base coat, of wargaming companies. Make sure that they are dull and mix well before use. In the use of colored paints the idea is to make the undercoat at the same as the first layer of color, due to the small detail that is easy to cover with to much paint. I used Vallejo paints from the Model Color palette to paint my miniatures.

Manufacturer’s advice: Make sure that the colors are not too dark! On the table, with poor lighting, miniatures of the Union and the Confederacy may merge, this is especially visible in the artillery, which is not distinguished by banners. We advise, therefore, that the blue and gray you use are rather lighter than dark. When painting a 6 mm scale, contrast is very important – the bigger the better. This positively affects the view of the unit from a distance (and it is still necessary to remember that the view of the unit from a distance is the most important criterion for successful painting of 6 mm figures).

The fight of two armies. Thanks to the use of bright colors, there is no problem with distinguishing units, even in poor light.