Archiwum kategorii: pokazy

Plany na 2019 rok (i nie tylko) / plans for 2019 (and beyond)

Ten tekst jest dwujęzyczny. Angielska wersja tekstu znajduje się pod wersją polską.

This text is bilingual. The English version of the text is under the Polish version.

Przedstawiając podsumowanie 2018 roku obiecaliśmy, że wkrótce ukaże się kolejny wpis, w którym zaprezentujemy plany na rok 2019.

Podręcznik główny

Najważniejsze wiadomości dotyczą oczywiście podręcznika do BW: Lee. W połowie stycznia skończyliśmy prace nad całym tekstem i został on wysłany w ręce testerów i redaktorów. Będzie to druga edycja zasad gry. Tak zaawansowane zmiany były potrzebne z kilku powodów. Po pierwsze zmieniła się całkowicie filozofia podręcznika – został on teraz tak napisany, aby z łatwością można było dodawać kolejne frakcje i okresy historyczne. Stąd uwzględnienie wielu rozwiązań “na przyszłość”. Po drugie – półtora roku grania dostarczyło nam wiele niesamowitych pomysłów, które zdecydowaliśmy się zaimplementować. Część z nich poprawia grywalność, część – dodaje grze zupełnie nowej głębi. Jednocześnie errata 1.2 była zbyt duża i nie likwidowała wielu kwestii redakcyjnych. Podręcznikowi i nowej edycji poświęcimy wkrótce zupełnie osobny wpis.

Mamy dla Was również dwie ważne informacje związane z nowym podręcznikiem. Będzie on dostępny jako darmowy pdf do ściągnięcia oraz płatnie, w wersji wydrukowanej – jeżeli ktoś lubi mieć papier. Przewidywaną datą wydania podręcznika jest marzec 2019 roku.

Karty bitewne (wcześniej zwane losowymi) zostały również dostosowane do nowej wersji zasad i będą dostępne wkrótce jako osobny produkt.

Wersja angielska BW: Lee

Ukończenie pisania drugiej edycji zasad oznacza też, iż możemy wrócić do tłumaczenia podręcznika na język angielski. Planowana premiera wersji angielskiej to konwent Joy of Six, a zatem pierwsza połowa lipca 2019 roku.

Dodatki, nowe frakcje i nowe tytuły

W zeszłym roku zapowiadaliśmy wydanie kilku nowych dodatków, zwłaszcza ksiąg armii i kolejnego systemu.

Najbliższa premiera to oczywiście długo zapowiadana Rule Britannia, czyli dodatek wprowadzający do gry siły Brytyjczyków. Będzie on obejmował okres od wojny krymskiej aż po wyprawę do Abisynii. O ile na drodze nie staną nam nieprzewidziane trudności, premiera „Rule Britannia” powinna odbyć się 9 lutego w sklepie Warband w Poznaniu, w którym to będziemy gościć tego dnia i już dziś serdecznie Was tam zapraszamy!
O samym dodatku napiszemy też więcej już niedługo.

Brytyjczycy / The British

Kolejnym projektem jest BW: Grant, który z racji prac nad 2. edycją zasad zaliczył największe opóźnienie. Ma on priorytet, zaraz po ukończeniu Rule Britannia. Jak już wspominaliśmy Grant wprowadzi listy armii z zachodniego teatru operacyjnego wojny secesyjnej, a także nowych generałów, jednostki specjalne i zasady oblężeń.

Połowa roku będzie też czasem premiery Indian, których piękne figurki są w trakcie odlewania w żywicy. Po zakończeniu tego procesu będzie można przygotować je do odlania w metalu. Siuksowie będą najbardziej unikatową armią spośród wszystkich, obecnie występujących.

Siuksowie / Sioux

Warto wspomnieć też o bardzo ciekawym, fanowskim projekcie, który trafił do nas jakiś czas temu i nad którym będziemy kontynuować prace tuż po zakończeniu wszelkich działań związanych z premierami 2. edycji podręcznika oraz „Rule Britannia”. Cóż to będzie za nacja i rejon, pozostawimy Wam na razie jako niespodziankę 😉

Tymczasem planujemy kolejne Księgi Armii, rozszerzające grę poza Amerykę Północną. Możemy tutaj wspomnieć, że od pewnego czasu trwają prace nad armią francuską, już nie tylko związaną z wojną w Meksyku (1861-1867), ale również w Europie. Żołnierze Napoleona III dzielnie maszerują, by pojawić się na Waszych stołach w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
Stąd też – naturalnie – pojawi się w dalszych już planach potrzeba stworzenia księgi armii dla Austriaków i Włochów, czyli stron wojny 1859 roku, a także Prusaków, czyli roku 1870. Obecność Austriaków i Prusaków umożliwi też rozegranie bliskich nam geograficznie starć roku 1866. Jak widzicie, chcemy w ten sposób wprowadzić do gry jak najwięcej nowych nacji, tak aby każdy zainteresowany mógł znaleźć swoją ulubioną armię.

Wreszcie ostatni z projektów – „Bogowie wojny. Na morzach”. Jego mechanika jest ściśle powiązana z „Grantem” – prace nad obydwoma tymi tytułami będą prowadzone jednocześnie. Wiąże się to z tym, że w założeniach nowego systemu okręty będą mogły brać udział w oblężeniach, a także w bitwach. Wyobraźcie sobie zatem załadowanie swojej armii na transportowce. W tym samym czasie okręty osłony przegonią wrogie kanonierki i zaczną ostrzeliwać fortyfikacje wroga. Transportowce wysadzą wojsko na brzegu. Po udanym desancie, żołnierze rozpoczną przygotowania do szturmu, a w razie jego niepowodzenia zacznie się kopanie transzei, tuneli pod miny, ostrzał moździerzami itd. Takie połączenie, prezentujące wszystkie aspekty wojny, jest naszym ostatecznym celem, jeśli chodzi o konstrukcję zasad.

Jak widzicie, plany są bardzo ambitne – mamy nadzieję, że dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu uda się je w pełni zrealizować.

Projekt okładki Rule Britannia / Cover design Rule Britannia
Grant
Na morzach / On the seas

Kampania i liga

W zeszłym roku rozegraliśmy 10 turniejów w „Lee” we Wrocławiu, które były częścią kampanii gry. Okazała się ona sukcesem – śledzenie postępów armii na mapie jest zawsze emocjonujące dla uczestników. W tym roku chcemy rozszerzyć ten pomysł. Stworzona zostanie liga (już istnieje wersja robocza regulaminu), której rozgrywki, wraz z turniejami, będą częścią całej kampanii w Ameryce Północnej. Kampania sprawi, że każdy gracz, gdziekolwiek będzie grał, będzie miał wpływ na przebieg wojny. Poniżej zamieszczamy mapę kampanii.

Mapa kampanii / Campaign map

Figurki, czyli to, co kochamy najbardziej

Plany dotyczące figurek są oczywiście związane z planami wydawania nowych nacji. Najbliższe premiery to rzecz jasna Brytyjczycy, Indianie, ale także Francuzi. W tym roku chcielibyśmy także uzupełnić kilka brakujących zestawów do Lee: obiecanych generałów historycznych, czy milicję Konfederacji. Wraz z premierą „Granta” potrzebna będzie także piechota Unii na zachód, pojawią się także modele artylerii oblężniczej.

Akcesoria i tereny

Mamy wielką przyjemność współpracować z “Risande Artwork Studio”, “Makiety i tereny do gier” oraz “Warhead Studio”. Dzięki temu w tym roku będziemy poszerzać naszą ofertę, jeśli chodzi o akcesoria i tereny w skali 6 mm. Ładne pole bitwy to podstawa udanej, klimatycznej rozgrywki.

Namioty i tipi od Makiety i tereny do gier / Tents and tipis from Makiety i tereny do gier
Tor morale od Risande / Army morale track from Risande
Nowe odlewy od Warhead Studio / New casts from Warhead Studio

Imprezy i wyjazdy na konwenty

Oto potwierdzone daty i miejsca naszych wyjazdów:

9 luty – sklep Warband, Poznań.
16 marca – konwent Ragnarok, Sosnowiec.
18 maja – noc muzeów, muzeum Sztygarka, Dąbrowa Górnicza
8 czerwca – konwent Gladius, Warszawa.
7 lipca – konwent Joy of Six, Sheffield, Anglia.
27–28 września – konwent Pola Chwały, Niepołomice.

To oczywiście nie pełna lista wyjazdów, jakie chcielibyśmy zorganizować w tym roku. O dalszych imprezach będziemy Was na bieżąco informować na Facebooku.

Dystrybucja i sklepy

W zeszłym roku miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze – Bolter.pl został naszym wyłącznym dystrybutorem, po drugie – sklep Warband w Poznaniu wprowadził do swojej oferty zestawy „BW: Lee”.
Naszym głównym celem w 2019 roku jest zwiększenie dostępności „BW: Lee” w Polsce, tak aby łatwiej było znaleźć miejsca, gdzie będziecie mogli zagrać i kupić nasze figurki. W tym celu m.in. planujemy w najbliższym czasie pojawić się z wizytą w jednym z warszawskich sklepów

Bolter – dystrybutor GM Boardgames. / Bolter is the distributor of GM Boardgames
Sklep Warband w Poznaniu, gdzie można kupić i pograć w BW: Lee / Warband shop in Poznan, Poland, where you can buy and play Gods of war: Lee


Presenting the summary of 2018, we promised that another entry will be released soon, in which we will present plans for 2019. Here are our plans for the coming year.

Main rulebook

The most important news is of course the Gods of war: Lee rulebook. In the middle of January we finished work on the whole text and it was sent to the testers and editors. This will be the second edition of the rules of the game. Advanced changes were needed for several reasons. Firstly, the philosophy of the rulebook has changed completely – it has now been written so that you can easily add more factions and historical periods. Hence the addition of many solutions “for the future”. Secondly, a year and a half of gameplay provided a lot of amazing ideas for existing rules that we wanted to implement. Errata/FAQ was becoming too big and did not eliminate many editorial issues. We will devote a completely separate entry to the new edition Rulebook.

Two information related to the rulebook. It will be available as a free pdf for download and to buy in printed version – if you like to have paper version. The date of publication of the rulebook is March 2019.

An English version of Gods of war: Lee

Completing writing the second edition of the rules also means that we can come back to translating rulebook into English. The planned release of the English version is the Joy of Six convention, therefore the first half of July 2019.

Army books, new factions and games

Last year, we announced the release of several new additions, especially new armies and new games. All of them are to have a premiere this year. Work on the second edition of the rules has halted and delayed many of these projects, and soon it will be possible to return to them.

The forthcoming premiere is of course the long-announced Rule Britannia – army book introducing British forces to the game. It will cover the period from the Crimean war to the Abyssinian Expedition. We want to show Rule Britannia during our trip to the Warband store in Poznan, February the 9th. Soon we will also write more about the army book itself.

The British

The next project is Gods of war: Grant – which, due to the work on the second edition of the rules, included the largest delays. After finishing Rule Britannia it will have priority. As we have already mentioned, Grant will introduce army lists to the Western Theater of the Civil War, new generals, special units, as well as the rules of sieges.

The first half of the year will also be the time of the premiere of Sioux army book. Beautiful Native American Warriors miniatures are in the process of casting in resin. After completing this process we will be able to prepare them for casting in metal. The Sioux will be the most unique army of all.

Sioux warriors

It is also worth mentioning a very interesting, fans project that will take us to a completely different region of the world. What will it be for the nation and region, we will leave it as a surprise for now 🙂

In 2019, next Army Books are to be published, extending the game outside North America. We can mention here that for some time works have been underway on the French army, not only related to the war in Mexico, but also in Europe. Therefore, there will be a need to create an army book for Austrians and Italians, that is, the war of 1859, and the Prussians, that is 1870. The presence of Austrians and Prussians will also allow us to play battles of 1866. As you can see, we want to introduce as many new nations as possible to the game so that everyone interested can find their favorite.

Finally, the last of the mentioned projects – On the seas. Its mechanics are related to Grant, so the work will be carried out simultaneously. This is related to the fact that ships will be able to participate in sieges, as well as in battles. Imagine, therefore, loading your army on transports. At the same time, the ironclads will overtake enemy gunboats and start to firing at enemy fortifications. Transports will unload the army on the shore. After the successful landing, the soldiers will start preparing for the assault, and if it fails, digging tunnels for the mines, trenches, firing with mortars, etc. This symbiosis, presenting all aspects of the war is our ultimate goal when it comes to rules.

Rule Britannia
Grant
On the seas

Campaign and league

Last year we played 10 tournaments of Gods of war: lee in Wroclaw, which were part of the campaign for the game. The campaign has been a success. Tracking the army’s progress on the map is always attractive. This year, we will expand this idea. A league will be created (there is already a working draft of the rules), which, along with the tournaments, will be part of the entire campaign in North America. The campaign will allow that every player, wherever he plays, can influence the course of war. Below is the map of the campaign.

Campaign map

Miniatures – what we love the most

Miniatures are obviously related to the plans for issuing new army books. The next premieres are, of course, British (photos will be published any day!), Indians, but also French. This year, we would like to add some of the missing sets for Lee, promised characters – generals, or the Confederate militia. You will also see the Union infantry to the west. We will add also the siege guns.

Terrains and accesories

We have great pleasure to cooperate with Risande Artwork Studio, Makiety i tereny do gier as well as Warhead Studio. Thanks to this, this year we will be expanding our offer in terms of accessories and terrains in the scale of 6 mm. A nice battlefield is the basis of a successful, climatic game.

Tents and tipis from Makiety i tereny do gier
Army morale track from Risande
New casts from Warhead Studio

Game conventions and other shows

Here are the confirmed dates and places of our trips:

9th February – Warband store, Poznań.
March 16 – the Ragnarok convent, Sosnowiec.
May 18 – night of museums, Sztygarka museum, Dabrowa Gornicza
June 8 – Gladius Convention, Warsaw.
July 7 – the convent of Joy of Six, Sheffield, England.
27 – 28 September – the convent of Pola Chwaly (Fields of Glory), Niepołomice, near Krakow.

This is, of course, not all of our trips that we would like to organize this year. We will inform about them on FB.

Distribution and shops

Two very important events took place last year. Firstly, Bolter.pl became our exclusive distributor, secondly the Warband store in Poznań brought sets of Gods of war: Lee. Bolter has a very interesting trade offer, which he has prepared for other stores. We would like to see our sets in stores in UK and USA, especially after premiere of English version of rules.

Bolter is the distributor of GM Boardgames
Warband shop in Poznan, Poland, where you can buy and play Gods of war: Lee


Film z bitwy pod Waterloo / Movie from a Waterloo battle

[PL] Premiera naszego filmu – raportu z bitwy pod Waterloo. Bitwa została rozegrana na zmodyfikowanych zasadach systemu Bogowie wojny – Napoleon. Użyliśmy ponad półtora tysiąca figurek w skali 1:72, których malowaniem zajęło się kilkanaście osób.
Film trwa 17 minut plus kilka minut materiału dodatkowego po napisach. Zapraszamy!
LINK DO YOUTUBE:
[ENG] The premiere of our film – a report from the Battle of Waterloo. The battle was played on the modified rules of the Gods of War – Napoleon system. We used over 1,500 miniatures in the 1:72 scale, which were painted by a dozen or so people.
The film lasts 17 minutes plus a few minutes of additional material after the end credits. Subtitles in English.
LINK TO YOUTUBE:

Plany na 2018 rok / Plans for 2018

[PL] Nowy rok rozpoczął się już ponad 3 tygodnie temu, jest to zatem dobra okazja, żeby podzielić się z Wami kilkoma planami na najbliższe miesiące. Wszystkie informacje podzieliliśmy na kilka kategorii:

[ENG] The new year has already started over 3 weeks ago, so it is a good opportunity to share some plans with you for the coming months. We divided all information into several categories:

1. Figurki – czyli to, co lubimy najbardziej 🙂

Najważniejszym zadaniem jest stworzenie zestawów do wszystkich oddziałów, jakie występują w grze, a także rozpoczęcie rzeźbienia figurek potrzebnych do Granta. W najbliższym terminie ukażą się na pewno żuawi, lekka piechota, milicja Unii i kawaleria. Wszystkie te zestawy są już wyrzeźbione i w tej chwili trwa tworzenie tzw. żywicznych matek, z których będziemy odlewać gotowe, metalowe wzory. Nie chcemy podawać konkretnego terminu, bo już wiele razy zaliczaliśmy tutaj opóźnienia, a niestety po drodze zawsze mogą wyniknąć różne trudności. Wydaje się, że jesteśmy już blisko i zestawy wkrótce będą dostępne.

W następnej kolejności będziemy szykować spieszoną kawalerię, milicję Konfederacji, generałów – charaktery, którzy zostali wybrani jakiś czas temu w plebiscycie na FB oraz jednostki specjalne, Żelazna Brygada, czy Brygada Stonewalla będą miały swoje zestawy.

[ENG] 1. Figures – that is what we like the most 🙂

The most important task is to create sets for all units that occur in the game, as well as to start sculpting figures needed for Grant. In the first place it will be zouaves, light infantry, Union militia and cavalry. All these sets are already sculpted and we are creating resin mothers, from which we will cast metal miniatures. We do not want to give a specific date, because we had delays in the past, and unfortunately there may always be various difficulties along the way. It seems that we are already close and the sets will soon be available.

Next, we will prepare a unmounted cavalry, a Confederate militia, generals – characters who were chosen some time ago in the FB plebiscite and special units, the Iron Brigade, or Stonewall Brigade will have their sets.

Rzeźby żuawów i lekkiej piechoty / Sculpts of zouaves and skirmishers
Rzeźby żuawów i lekkiej piechoty / Sculpts of zouaves and skirmishers

 

2. Akcesoria.

Gra to nie tylko figurki, lecz sporo dodatków do niej. Chcemy, aby w tym roku pojawiło się sporo akcesoriów, dedykowanych do skali 6 mm, które upiększą pole bitwy. Od budynków i innych elementów makiety, przez tory kolejowe, po specjalne podstawki (dla chętnych).

[ENG] 2. Accessories.
Miniatures is not everything , we would like to add many accesories to it. We want this year to appear a lot of accessories, dedicated to the scale of 6 mm, which will beautify the battlefield. From buildings, through railway tracks, to special stands.

3. Sklepy i ceny.

Naszym priorytetem w najbliższych tygodniach jest umieszczenie BW-Lee w kilku miejscach w Polsce, w których będziecie mogli kupić nie tylko nasze figurki ale i stoczyć własne bitwy z wojny sesecyjnej. Mamy nadzieję, że w następnych tygodniach będziemy mogli podać więcej informacji w tym zakresie. Tutaj też jest dobra rola dla Was – możecie lobbować w Waszych ulubionych sklepach, żeby zainteresowały się wojną secesyjną 🙂

Współpracujemy już od dłuższego czasu ze sklepem Bolter we Wrocławiu, który jest centrum, w którym koncentruje się nasze lokalne środowisko Lee, liczące już kilkanaście osób. To bardzo dobra współpraca i liczymy na nią również jeśli chodzi o inne sklepy. W Bolterze można kupić wszystkie nasze zestawy figurek.

W związku ze sklepami konieczne jest niestety nieznacznie podwyższenie cen naszych zestawów, cena musi zmieścić marżę producenta i sprzedawcy. Jej rekompensatą będzie większa dostępność zestawów w różnych miejscach w Polsce. Podwyżka na naszej stronie nastąpi po weekendzie, w sklepach, gdzie znajduje się już nasz towar, obowiązują już nowe ceny.

[ENG] 3. Shops and prices.

Our priority in the coming weeks is to place BW-Lee in several places in Poland and abroad, where you will be able to buy not only our miniatures but also to fight your own battles in ACW. We hope that in the next weeks we will be able to provide more information in this regard. Here is also a good role for you – you can lobby in your favorite stores to get interested in the Civil War :)

We have been cooperating for a long time with the Bolter store in Wroclaw, which is the center where our local Lee community is focused, with a dozen or so people already. It’s very good cooperation and we also count on it when it comes to other shops. You can buy all our sets of figures in the Bolter.

In connection with shops, unfortunately, it is necessary to slightly increase the prices of our sets, the price must fit the manufacturer’s and seller’s margin. The compensation will be greater availability of kits in various shops. The increase on our website will take place after the weekend.

4. Grant i Lee w wersji angielskiej!

Pracujemy w tej chwili nad dwoma dużymi przedsięwzięciami. Z jednej strony jest to pierwszy dodatek do Lee, czyli Bogowie wojny – Ulysses. S. Grant. Grant będzie niesamodzielnym dodatkiem – do grania będzie wymagany podstawowy podręcznik. Zabierze nas na zachód w lata 1861 – 1863, od bitew pod Belmont, zdobycia fortu Donelson, przez Shiloh, Stones River, zdobycie Vicksburga, czy bitwy pod Chickamauga i Chattanooga. Oprócz nowych kart generałów dla dwóch stron i kilku prostych dodatków, gra wprowadzi dwie duże nowości: oblężenia i okręty rzeczne. Premiera jest przewidziana na niepołomickie Pola Chwały, a więc wrzesień 2018 roku.

Z drugiej jest to tłumaczenie Lee na język angielski. Praca idzie znacznie wolniej, niż się spodziewaliśmy, ale chcemy to zrobić dobrze.

[ENG] 4. Grant and Lee in English!

We are currently working on two large projects. On the one hand, this is the first addition to Lee, or the Gods of war – Ulysses. S. Grant. The Grant will be an addition to Lee – a main rulebook will be required to play. He will take us west in the years 1861-1863, from the battles of Belmont, the capture of the Fort Donelson, through Shiloh, the Stones River, the conquest of Vicksburg, or the battle of Chickamauga and Chattanooga. In addition to new generals’ cards for two sides and a few simple additions, the game will introduce two big new items: sieges and river warships. The premiere is planned for Niepolomice’s Fields of Glory, that is September 2018.

On the other, it is Lee’s translation into English. Work goes much slower than we expected, but we want to do it right.

Będzie można dowodzić takimi pięknościami. USS Cairo. / You will be able to command such a beauties - USS Cairo.
Będzie można dowodzić takimi pięknościami. USS Cairo. / You will be able to command such a beauties – USS Cairo.

 

5. Pola Chwały 2018.

Najważniejszą imprezą będą dla nas Pola Chwały, chociaż na pewno chcemy pojawić się na kilku innych konwentach.

Podczas niepołomickiej imprezy odbędą się Mistrzostwa Polski w BW-Lee, rozegramy dużą bitwę historyczną w BW-N, a także swoją premierę będzie miał BW-Grant.

Będziemy także dalej jeździć po Polsce z pokazami Lee.

[ENG] 5. Fields of Glory 2018.

The most important event will be the Fields of Glory for us, although we certainly want to appear at several other conventions, maybe one in the UK.

During Fields of Glory event we will organize the Polish Championships in Gods of war – Lee (tournament), we will play a large historical battle in Gods of war – Napoleon, and Gods of war – Grant will also have its premiere.

We will also continue traveling around Poland and show Lee in different places.

6. Inne.

Nie o wszystkim jeszcze tutaj piszemy, gdyż niektóre sprawy są dopiero w trakcie przygotowań/negocjacji/ustaleń i nie wiadomo, czy uda się je zrealizować.

Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas ukażę się kolejny niewielki dodatek do BW-N, co powinno spodobać się graczom napoleońskim.

[ENG] 6. Other.

We do not write about everything else here, because some matters are still under preparation / negotiations / arrangements and it is not known whether they will be implemented.

Everything seems to indicate that some time later another small addition to Gods of war – Napoleon will appear, which should please the Napoleonic players.

7. Zapraszamy serdecznie do śledzenia kolejnych informacji, które będą pojawiać się tutaj i przede wszystkim na naszym profilu na FB.

Ekipa GM Boardgames.

[ENG] 7. We cordially invite you to follow up the information that will appear here and above all on our profile on Facebook.

The GM Boardgames team.