Premiera zestawów żuawów i piechoty w pozycjach strzelających w skali 6 mm / New sets of ACW zouaves and infantry in skirmish line 6 mm scale are available in our shop!

[PL]

W naszym firmowym sklepie pojawiły się wreszcie zestawy żuawów oraz piechoty w pozycjach strzelających. Żuawi są dostępni w “małym” zestawie, przedstawiającym 1 brygadę. W typowej rozpisce na 1200 – 1500$ zazwyczaj spotyka się 1 – 2 tego typu brygady. Zestaw zawiera 28 figurek żuawów: 5 pasków zwykłych, 1 pasek grupy dowodzenia i 1 z doboszami. Żuawi występują w jednym zestawie – figurki są takie same dla Unii i Konfederacji.

Z kolei zestawy piechoty strzelającej (osobno dla Unii i Konfederacji) zawierają 24 figurki w 3 różnych pozach. Są umieszczone na 8 paskach po 3 figurki. Typowa podstawka z regimentem lekkiej piechoty ma 6 takich figurek. Można ich również dodawać dla ozdoby dla zwykłych brygad piechoty.

Zestawy są dostępne tutaj: LINK

Do końca tygodnia zestawy będą dostępne również w sklepie Bolter.

Autorem rzeźb jest Marcin Szymański. Odlewy żywiczne (mastery) wykonał Staszek Czarnecki, zaś odlewy metalowe Kazrak Miniatures.

W następnej kolejności pojawią się zestawy kawalerii (dla Unii i Konfederacji) i milicji – spodziewamy się ich (niestety z dużym opóźnieniem) w kwietniu. Są już gotowe mastery żywiczne, które czekają na odlewanie w metalu.

[ENG]

Finally sets of ACW zouaves and infantry in firing positions are available. Zouaves are available in a “small” set, containing 1 brigade (28 miniatures in our game). In a typical game for 1200 – 1500 points, usually 1 – 2 of this type of brigade is encountered. The set contains 28 zouaves: 5 regular strips, 1 command strip and 1 drummer strips. Zouaves are in one set – the figures are the same for the Union and the Confederacy.

In turn, sets of infantry firing (separately for the Union and Confederation) contain 24 figures in 3 different poses. They are placed on 8 strips of 3 figures each. A typical base with a light infantry regiment has 6 such figures. They can also be added for decorations for ordinary infantry brigades.
The sets are available here (by Paypal): LINK

By the end of the week, the kits will also be available in the Bolter shop.

The author of the sculptures is Marcin Szymański. The resin casts (masters) were made by Staszek Czarnecki and the metal casts by Kazrak Miniatures.

Next, there will be cavalry sets (for the Union and the Confederation) and militia – we expect them (unfortunately with a long delay) in April. Ready resin masters are ready for casting in metal.

Nadchodzi Brytyjska interwencja! / Here comes the British intervention!

[PL]

Dzisiaj mamy dla Was zupełnie nowe, interesujące wieści.

1. W przerwie prac nad Grantem postanowiliśmy przygotować jeszcze jeden mały dodatek, który może bardzo wzbogacić grę.

Tym dodatkiem będzie armia brytyjska dla lat 60-tych XIX wieku!

Wielka Brytania na skutek tzw. afery “Trent’a” była dosyć blisko uznania Konfederacji i wypowiedzenia wojny USA. Amerykańska marynarka wojenna zatrzymała bowiem brytyjski statek Trent i aresztowała płynących na nim konfederackich dyplomatów. Zjednoczone Królestwo potraktowało to jako pogwałcenie swojego terytorium i odpowiedziało wysłaniem sił ekspedycyjnych do Kanady i na Bermudy, a także wzmożonymi negocjacjami z Francją. Sukcesy Konfederacji, zwłaszcza zwycięstwo w siedniu dniach bitew, a potem pod drugim Manassas zwiększyły prawdopodobieństwo wojny. Ostatecznie kryzys udało się załagodzić, a wygrana Unii pod Antietam, a także Deklaracja Emancypacji zniwelowały ryzyko interwencji. Co jednak gdyby do niej doszło?

royalregimentofcanada

Brytyjczycy będą w grze specyficzną armią. Ich podstawowe jednostki będą drogie (armia zawodowa), uzupełnione formacjami milicyjnymi z Wysp i Kanady, a także jednostkami kolonialnymi. Inna będzie kawaleria, operująca bardziej na sposób europejski. Brytyjczycy będą mieli swój własny zestaw generałów i kart losowych.

W tej chwili gotowy jest pierwszy szkic zasad dla nich, rozpiski, karty generałów i karty losowe. Wszystko trzeba będzie solidnie przetestować.

Wiosną zaczniemy także prace nad figurkami do Brytyjczyków.

Mamy nadzieję, że ta trzecia armia w Lee sprawi Wam dużo przyjemności z grania 😉

generalicja
Kilku przykładowych brytyjskich generałów / a couple of British generals.
staty
Wstępne statystyki kilku jednostek / Beta statistics of some units.

 

2. Dotarły do nas wreszcie długo wyczekiwane figurki żuawów i lekkiej piechoty (konfederackiej i unijnej). Niedługo dołączą również odlewy kawalerii. Żuawi i lekka piechota będą dostępni już w przyszłym tygodniu (w tej chwili są malowani do fotek na zestawy, fotki niebawem), kawaleria i milicja 9/10 kwietnia.

[ENG] 

Today we have completely new, interesting news for you.

1. During the break of work on the Grant, we decided to prepare one more small addition, which can enrich the game very much.

This addition will be the British army for the 60s of the nineteenth century!

Great Britain as a result of the so-called “Trent” affair was quite close to the recognition of the Confederacy and the declaration of war to the US. The US navy stopped the British ship Trent and arrested Confederate diplomats on it. The United Kingdom treated this as a violation of its territory and responded by sending expeditionary forces to Canada and Bermuda, as well as intensified negotiations with France. The successes of the Confederacy, especially the victory over the seven days of  battles, and then the second Manassas, increased the probability of war. Ultimately, the crisis managed to calm down, and the victory of the Union at Antietam, as well as the Declaration of Emancipation, reduced the risk of intervention. But what if it happened?

The British will be a specific army in the game. Their basic units will be expensive (professional army), supplemented by militia formations from the Islands and Canada, as well as colonial units. The cavalry will be different, operating more on the European manner. The British will have their own set of generals and random cards.

At the moment, the first draft of rules for them is ready, as well as scripts, generals’ cards and random cards. Everything will have to be reliably tested.

In the spring, we will also start work on 6 mm miniatures for the British.

We hope that this third army in Lee will give you a lot of pleasure from playing;)

2. Finally, long-awaited figurines of Zouaves and light infantry (confederate and Union) have reached us. The cavalry casts will soon join. Zuawi and light infantry will be available already next week (at the moment they are painted for pics for sets, photos soon), cavalry and militia on 9/10 April.

Królowa Wiktoria w 1860 roku, źródło Wikipedia / Queen Victoria in 1863, source: Wikipedia.
Królowa Wiktoria w 1860 roku, źródło Wikipedia / Queen Victoria in 1863, source: Wikipedia.