Archiwum kategorii: Bull Run

Podsumowanie 2018 roku / Summary of 2018

Koniec roku jest dobrą okazją do podsumowań mijającego roku. W następnym wpisie zaprezentujemy z kolei plany na rok następny. Będziemy w dużej mierze się odnosić do wpisu ze stycznia, który można znaleźć tutaj: http://www.gmboardgames.com/blog/?p=10217 , a który przedstawia nasze plany na 2018. Co zatem udało się zrealizować, czego nie, a co zrealizowaliśmy ponad plan?

Kawaleria Unii / Union Cavalry

1. Figurki – czyli to, co lubimy najbardziej.

2018 rok zaczynaliśmy tylko z podstawowymi zestawami do gry – piechotą, artylerią i generałami. Głównym celem było stworzenie pozostałych, niezbędnych do grania zestawów: kawalerii (spieszonej i na koniach), lekkiej piechoty, żuawów i milicji. I tutaj plany zostały całkowicie zrealizowane, wszystkie te zestawy powstały i są już od dawna dostępne.

Nie udało się zrealizować drugiej części planów, która zakładała powstanie figurek milicji Konfederacji, generałów – charakterów i brygad specjalnych. Te plany przerzucamy na 2019. Główną przyczyną tej zmiany było pojawienie się w planach nowych frakcji, na początek Brytyjczyków. Rzeźbienie figurek dla nich zabrało nasze “moce przerobowe” ale uznaliśmy, że wprowadzenie nowej nacji jest pilniejsze od figurek specjalnych, które nie są niezbędne do gry.

Brytyjscy huzarzy / British hussars

Z figurkowych planów warto dodać powstanie zapowiadanych zestawów korpuśnych, które pełnią funkcję starterów oraz powstanie figurek do Indian, czyli następnej nacji, która pojawi się w grze.

Korpus Unii / Union Corps

 

Siouksowie / Sioux Warriors

 

2. Akcesoria

Na początku roku zapowiadaliśmy powstanie akcesoriów do gry, od terenów przez znaczniki. Dzięki współpracy z Risande Artworks Studio, Robertem Kozłowskim (Makiety i tereny do gier), Warhead Studio oraz Nutka maluje udało się wprowadzić dużo nowości.

Znaczniki rozkazów / Command markers

 

Most Burnside’a / Burnside’s Bridge

Wprowadziliśmy do naszej oferty znaczniki rozkazów, tor morale armii i znacznik tur, a także 3 rodzaje budynków wiejskich, do upiększenia makiety i most Burnside’a. Zresztą w najbliższym czasie ta oferta będzie znacznie poszerzana, ale o tym napiszemy w kolejnym wpisie.

3. Sklepy i ceny

Na początku roku pisaliśmy, że naszym priorytetem będzie zwiększenie dostępności BW: Lee w różnych sklepach w Polsce. Udało się poczynić spore kroki w tym kierunku. Przede wszystkim zyskaliśmy profesjonalnego dystrybutora, czyli Bolter.pl, co pozwoliło nam wygospodarować więcej czasu na bardziej kreatywne zajęcia niż pakowanie i wysyłanie paczek, ale jednocześnie zagwarantowało, że obsługa klienta będzie wykonywana w maksymalnie profesjonalny sposób. Dzięki wysiłkom  Boltera BW: Lee jest już dostępne w sklepie Warband w Poznaniu. To pierwszy stacjonarny sklep poza Wrocławiem, w którym można kupić nasze zestawy. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku lista będzie znacznie dłuższa.

4. Grant i Lee w wersji angielskiej!

Tutaj było zdecydowanie najwięcej perturbacji, które jednak wyjdą zasadom gry tylko na dobre. Plany przewidywały, że jesienią 2018 roku ukaże się BW: Grant jako dodatek do Lee, dostępny jednocześnie w wersji polskiej i angielskiej, zaś sam podręcznik do Lee zostanie przetłumaczony na język Szekspira. Przedłużające się prace nad erratą i coraz więcej pojawiających się wyzwań z tym związanych sprawiły, że musieliśmy całkowicie zmienić te plany i skupić się na redakcji dotychczasowych zasad.

W tym celu jesienią 2018 roku do naszego zespołu dołączył Witold Janik, który dzięki swojemu doświadczeniu gwarantuje najwyższą jakość przepisów do gry.

Jako Robespierre będzie gilotynował wszystkie niejasności w przepisach 😉
As Robespierre he will guillotyne all ambiguities in game mechanics 😉

Ostatnie miesiące pracy nad tekstem były bardzo owocne, ale wymaga to czasu, żeby ostatecznie wypuścić dopracowane zasady.  Zasady przeszły szereg drobnych, acz istotnych i bardzo poprawiających grywalność zmian, o których więcej napiszemy w zapowiedziach na przyszły rok. Bardzo ważne w tym procesie jest też teo, że BW:Lee musi być dostosowany do szerszego spektrum konfliktów niż tylko wojna secesyjna, co pozwoli nie tylko dodawać nowe frakcje ale i zmieniać okresy historyczne.

Opóźnienie Granta spowodowała jeszcze jedna decyzja. Pierwotnie Grant miał zawierać nowych generałów i listy armii, zasady oblężeń i walk na rzekach i morzach. Zostało to rozdzielone, zasady walk na rzekach i morzach będą ujęte w całkowicie nowym projekcie “Na morzach”, o którym pisaliśmy jesienią tego roku. Dzięki temu będzie można toczyć walki statków nie tylko w czasie wojny secesyjnej, ale przez cały XIX wiek (a nawet do 1905 roku) oraz wcześniejsze okresy. Grant będzie obejmował zatem nowe listy armii i generałów oraz zasady oblężeń. Te dwa systemy pozwolą jednocześnie na rozgrywanie połączonych operacji morsko – lądowych w ramach jednej gry!

5. Pola Chwały 2018

Najważniejszą imprezą 2018 roku miały być Pola Chwały i tak po części było. Nie udało się zrealizować Mistrzostw Polski, za to nasze pokazy cieszyły się największym zainteresowaniem od czasów powstania BW: Lee. Byliśmy również na kilku innych konwentach, m.in Gladiusie w Warszawie, kilka razy także wizytowaliśmy w Poznaniu i w Katowicach. O planach wyjazdowych na następny rok napiszemy w kolejnym wpisie.

Pokazy Bogowie wojny: Robert E. Lee cieszyły się dużym zainteresowaniem / Shows of Gods of war: Robert E. Lee enjoyed great interest.

6. Inne

W 2018 roku zdarzyło się wiele wydarzeń, o których nie wspominaliśmy we wpisie na początku roku. Były to przede wszytkim:

  • Konwent Joy of Six – nasz pierwszy wyjazd za granicę na pokazy. Nasza ekipa udało się do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Z całą pewnością będziemy na JoS w 2019 roku!
Podczas konwentu / During a convention
  • Kampania i turnieje w 2018 roku. W tym miejscu przede wszystkim bardzo dziękujemy wszystkim graczom, którzy wzięli udział w kampanii do gry oraz w turniejach w minionym roku. Ogółem odbyło się 10 turniejów – zgodnie z planem. Więcej o tym można przeczytać tutaj: http://www.gmboardgames.com/blog/?page_id=10246

  • Kreator Armii Online. Na początku roku stworzyliśmy listy armii w programie Battlescribe Rooster Editor, który ma swoje ograniczenia. Dlatego też jesienią podjęliśmy prace nad Kreatorem Armii online. Został on opublikowany w grudniu tego roku, bardzo ułatwiając tworzenie rozpisek do gry. Jest dostępny tutaj: http://www.gmboardgames.com/ab/

  • Bitwy historyczne. Rozegraliśmy dwie spore bitwy: Seven Pines i Second Manassas, skupiliśmy się zatem na 1862 roku. W najbliższym czasie rozegramy Gaines Mill, a w następnej kolejności zapewne Antietam. Wszystkie drogi jednak prowadzą na Gettysburg 🙂
  • Rekonstrukcja historyczna. Dzięki naszym przyjaciołom z 14 pułku z Luizjany i 58 pułku z Nowego Jorku wzięliśmy udział w rekonstrukcji historycznej w Giżynie (Bitwa pod Chickamauga). Nic tak nie pomaga we wzbogaceniu wiedzy historycznej jak włożenie munduru i maszerowanie zakurzoną drogą w upalne popołudnie. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj: http://www.gmboardgames.com/blog/?p=10608

Oto lista najważniejszych wydarzeń 2018 roku. Nie wszystko udało się zrealizować ale w wielu punktach zrobiliśmy znacznie więcej, niż planowaliśmy, albo nawet to, czego na początku nie było w planach.

Korzystając z okazji chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego w 2019 roku! Niechaj spełnią się wszystkie Twoje dobre marzenia i do zobaczenia na polach bitew XIX wieku!

The end of the year is a good opportunity to summarize the passing year. In the next post, we will present plans for the next year. We will refer in large part to the January entry, which can be found here: http://www.gmboardgames.com/blog/?p=10217, and which presented our plans for 2018. What, therefore, has been achieved, what not, and what have we completed over the plan?

Union cavalry

1. Miniatures – that is what we like the most.

2018 we only started with the basic game sets – infantry, artillery and generals. The main goal was to create the remaining sets necessary for playing: cavalry (mounted and unmonted), light infantry, zouaves and militia. And here the plans have been completely implemented, all these sets were created and have been available for a long time.

The second part of the plans, which assumed the creation of Confederate militia miniatures, generals – special characters and special brigades, could not be implemented. We are switching these plans to 2019. The main reason for this change was the emergence of new factions in our plans – British for the beginning. Sculpting miniatures for them took our “processing capacity” but we decided that the introduction of a new nation is more urgent than special figures, which are not necessary for the game.

British hussars

For the miniatures plans, it is worth adding that we created the promised Corps sets,  and the created miniatures for the Native Americans (Sioux in this case), that is, the next nation that will appear in the game.

Union Corps set

Sioux Warriors

2. Accessories

At the beginning of the year, we announced the creation of accessories for the game, from terrains through markers. Thanks to cooperation with Risande Artworks Studio, Robert Kozłowski, Warhead Studio and Nutka paints, we managed to introduce new sets.

Command markers

Burnside’s Brigde

We introduced command markers, army morale track and turn marker to our offer, as well as 3 types of American Rural Buildings,  and the Burnside’s Bridge. Anyway, in the near future this offer will be significantly expanded, but we will write about it in the next post.

3. Shops and prices

At the beginning of the year, we wrote that our priority would be to increase the availability of Gods of war: Lee in various stores in Poland. We managed to make big steps in this direction. First of all, we gained a professional distributor – Bolter.pl, which allowed us to spend more time on more creative activities than packing and sending parcels, but at the same time guaranteed that this packaging and sending will be performed in the most professional manner. Thanks to Bolter’s efforts Gods of war: Lee is now available in the Warband store in Poznan. This is the first stationary store outside of Wroclaw, where you can buy our sets. We hope that the list will be much longer in the coming year.

4. Grant and Lee in English!

Here was definitely the most perturbations, which, however, will come out of the rules of the game only for good. The plans provided that in the autumn of 2018 Gods of war: Grant will be released as an addition to Lee, available simultaneously in the Polish and English versions, while the Lee textbook itself will be translated into Shakespeare’s language. The prolonged work on errata and the ever-emerging challenges associated with it caused that we had to completely change these plans and focus on editing the existing rules.

For this purpose, Witold Janik joined our team, thanks to his experience guarantees the highest quality of the rules for the game.

As Robespierre he will guillotyne all ambiguities in game mechanics 😉

The last months of work on the text have been very fruitful, but the whole process must continue to finally release the updated rules. It is also very important in this process that Gods of war: Lee must be adapted to a wider spectrum of conflicts than just the Civil War, which will allow not only to add new factions, but also to change historical periods.

Grant’s delay caused one more decision. Originally, the Grant was to include new generals and army lists, rules for sieges and fights on rivers and seas. It has been separated, the rules of fighting on rivers and seas will be included in a completely new project “On the Seas”, which we wrote about this autumn. Thanks to this, you can fight ship fights not only during the Civil War, but throughout the nineteenth century (and even up to 1905) and earlier periods. Grant will therefore include new lists of army and generals, and rules for sieges. These two systems will allow simultaneous play of combined sea-land operations as part of a single game!

And we promise that Gods of war Lee will be translated into English in 2019!

On the Seas.

5. Fields of Glory 2018

The most important event of 2018 was to be the Fields of Glory in Niepolomice near Krakow. Our shows enjoyed the greatest interest since the premiere of Gods of war: Lee. We have also been to several other conventions, including Gladius in Warsaw, we have also visited several times Poznań and Katowice. We will write about the plans for the next year in the next post.

Pokazy Bogowie wojny: Robert E. Lee cieszyły się dużym zainteresowaniem / Shows of Gods of war: Robert E. Lee enjoyed great interest.

Shows of Gods of war: Robert E. Lee enjoyed great interest.

6. Other

In 2018, many events happened that we did not mention in the entry at the beginning of the year. They were above all:

Joy of Six Convention – our first trip abroad for shows. Our team managed to go to Great Britain, where we met with a very warm reception. We will definitely be at JoS in 2019!

Joy of Six 2018

Campaign and tournaments in 2018. At this point, we would like to thank all the players who took part in the campaign for the game and tournaments in the past year. In total, 10 tournaments took place – as planned. You can read more about this here: http://www.gmboardgames.com/blog/?page_id=10246


Online Army Creator. At the beginning of the year, we created army lists in the Battlescribe Rooster Editor program, which has its limitations. That is why in the autumn we started working on the Online Army Creator. It was published in December this year, making it very easy to create army roosters for the game. It is available here: http://www.gmboardgames.com/ab/


Historical battles. We played two big battles: Seven Pines and Second Manassas, so we focused on 1862. In the near future we will play Gaines Mill, and probably Antietam next. All roads, however, lead to Gettysburg 🙂
Historical reconstruction. Thanks to our friends from the 14th Regiment of Louisiana and the 58th Regiment of New York, we took part in the historical reconstruction in Gizyn (Battle of Chickamauga). Nothing helps to enrich historical knowledge like putting on a uniform and marching a dusty road on a hot afternoon. We have written about it more widely here: http://www.gmboardgames.com/blog/?p=10608

Here is the list of the most important events of 2018. We did not manage to achieve everything, but in many points we did much more than planned, or even what was not planned at the beginning.

Taking this opportunity, we would like to wish you all the best in 2019! Let all your good dreams come true and see you in the battles of the 19th century!

Raport bitewny: Druga bitwa pod Manassas / Battle report: Second Battle of Manassas

This text is bilingual, the English version of the text is below the Polish version. The link to the video is at the very bottom of the text.

Ten tekst jest dwujęzyczny, Angielska wersja tekstu znajduje się poniżej wersji polskiej. Link do filmu znajduje się na samym dole tekstu.

[PL]

W sobotę 4 sierpnia zagraliśmy Drugą bitwę pod Manassas. Do rozgrywki użyliśmy oczywiście zasad Bogowie wojny: Robert E. Lee. Komentarz do samej bitwy znajduje się w filmie, który opowiada o jej przebiegu. Tutaj chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami jako obserwatora samej bitwy.

Główne pytanie to jak mogłaby się zakończyć ta bitwa? Limit liczenia morale armii był wyznaczony powyżej normalnego poziomu (25%), na 1/3 strat podstawek. To znaczy, że obie armie mogłyby walczyć dosyć długo. Z uwagi na niższe morale armii dawało to większe szanse Unii.

8 tura zakończyła się w momencie gdy ujawniły się zarówno korpusy Portera i McDowella jak i dwie dywizje z korpusu Longstreeta. Oznaczało to, że Unia miała wielką przewagę liczebną. W komentarzu po bitwie, dowodzący Konfederatami Krystian deklarował, iż jego korpus Jacksona kontynuowałby działania zaczepne przeciwko korpusowi Reno, resztkom korpusu Heintzelmana, a także Sigelowi. Prawdopodobnie pierwsze dwa z tych korpusów ostatecznie zostałyby rozbite. Pozostaje jednak ważne pytanie jak duże straty przy okazji ponieśliby Konfederaci. Zależy to od postawy Sigela w tej bitwie, który jednak musiał dostać dużo kostek, żeby móc wykonać atak. Gdyby Sigel wykonał atak, to sytuacja w pobliżu Sudley Mill byłaby ustabilizowana dla Unii.

Inną kwestią są walki w centrum. McDowell i Porter dysponowali ogromną przewagą nad dywizjami Hooda i Jonesa, w dodatku część dywizji Hooda została już rozbita atakiem Portera. W tej sytuacji Konfederaci musieliby wycofać się do Groveton i być może dalej, połączyć z dywizją Ewella i bronić przed atakami Unii, wykorzystując jej słabszych generałów (jak to zrobił Jackson gdy zaatakował osamotnionego Heintzelmana – decydujący moment bitwy koło Sudley Mill). Konfederaci musieliby dotrwać do końca dnia. Drugiego dnia na polu bitwy pojawiłyby się kolejne dwie dywizje z korpusu Longstreeta i umożliwiłoby to rozpoczęcie kontrataku. Wszystko to pod warunkiem, że bitwa nie skończyłaby się drugiego dnia. Unia miałaby natomiast wybór, czy po wyparciu Jonesa i Hooda na zachód, nie skierować np. jednego z korpusów na pomoc Sigelowi, zostawiając przeciwko Konfederatom drugi z nich jako siłę blokującą. Wszystko to jednak zależałoby od rzutów na dowodzenie dla unijnych generałów.

Wszystko było możliwe 🙂

Jak każda bitwa historyczna wywołała ona nie tylko dużo emocji, ale przede wszystkim dostarczyła wyśmienitej zabawy. Bitwa przebiegła inaczej niż w historii. Przede wszystkim Sigel nie zaatakował Jacksona, tylko czekał na przybycie Heintzelmana i Reno. Później ataki Unii były prowadzone pojedynczo, osamotniony korpus Heintzelmana naraził się na groźny kontratak Jacksona. Walki toczyły się w poprzek nasypu nieskończonej linii kolejowej, a nie wzdłuż niego. Inną zmianą w stosunku do historii były ruchy Portera i McDowella, którzy od razu ruszyli drogą na Sudley Road. Drogę Manassas – Gainesville zajmował tylko Reynolds. Takie porównania do historii to jedna z największych przyjemności w rozgrywaniu historycznych bitew.

W przygotowaniu mamy następne projekty, zatem obserwujcie naszego fanpejdża i bloga.

https://www.facebook.com/gmboardgames/

[EN]

On Saturday, August the 4th, we played the Second Battle of Manassas. We used the rules of the Gods of War: Robert E. Lee to play the game. The commentary to the battle itself is in the film, which tells about its course. Here, I would like to share some thoughts as an observer of the battle itself.

The main question is how could this battle end? The army morale counting limit  was set above the normal level (25%), for 1/3 of the loss of the bases. It means that both armies could fight for quite a long time. Due to the lower morale of the army, this gave the Union greater chances.

The 8th round ended at the moment when the corps of Porter and McDowell as well as two divisions from the Longstreet corps appeared. This meant that the Union had a great numerical advantage. In the commentary after the battle, the Confederate commander Krystian declared that his Jackson corps would continue offensive actions against the Reno corps, the remains of Heintzelman’s corps, and Sigel. Probably the first two of these corps would eventually be broken up. However, there remains an important question as to how big losses the Confederates would incur. It depends on Sigel’s attitude in this battle, but he had to use a lot of dices to be able to attack. If Sigel made the attack, the situation near Sudley Mill would be stabilized for the Union.

Fighting in the center is another issue. McDowell and Porter had a huge advantage over the Hood and Jones’s divisions, and in addition part of the Hood division was already smashed by Porter’s attack. In this situation, the Confederates would have to retreat to Groveton, and perhaps further, connect with the Ewell division and defend against Union attacks, using its weaker generals (as Jackson did when he attacked isolated Heintzelman – the decisive moment of the battle at Sudley Mill). Confederates would have to survive until the end of the day. On the second day, the next two divisions from the Longstreet corps would appear on the battlefield and this would allow a counterattack to start. All this would be possible if the battle would not end on the first day. On the other hand, the Union would have chosen whether, after pushing Jones and Hood west, to send one of the corps to help Sigel, leaving the second as a blocking force against the Confederates. All this, however, would depend on command rolls for Union generals.

Everything was possible :)

Like every historical battle, it caused not only a lot of emotions, but above all it provided great fun. The battle went different than in history. Above all, Sigel did not attack Jackson, he was just waiting for Heintzelman and Reno to arrive. Later, the attacks of the Union were carried out individually, the isolated corps of Heintzelman being exposed to Jackson’s menacing counterattack. The fights took place across the embankment of the infinite railway line, not along it. Another change in relation to history were the moves of Porter and McDowell, who immediately set off on the road to Sudley Road. Only Reynolds occupied the Manassas – Gainesville Road. Such comparisons to history are one of the greatest pleasures in playing historical battles.

We have more projects in preparation, so watch our FB page and blog.

https://www.facebook.com/gmboardgames/

Link do filmu: / Link to the movie:

 

 

 

 

AAR: Pierwsza bitwa nad Bull Run / AAR: First battle of Bull Run

[PL] Z wielką przyjemnością prezentujemy pierwszy raport bitewny z grania w Bogowie wojny – Robert E. Lee. Na naszą pierwszą historyczną bitwę wybraliśmy symbolicznie pierwsze starcie pod Bull Run (Manassas). Ponieważ organizacja armii odbiegała od tej, którą przyjęto w kolejnych fazach wojny, musieliśmy zrobić niewielkie zmiany. Dotyczyły one tylko Konfederatów. Ich armia nie posiadała jeszcze organizacji dywizyjnej i w praktyce składała się z dwóch osobnych armii. Jedną dowodził P.G.T. Beauregard, drugą Joe Johnston. Johnston po przybyciu oddał dowodzenie całymi siłami Beauregardowi. W trakcie bitwy Beauregard dowodził jednocześnie swoimi siłami (nazwijmy je “dywizją”), jak i siłami Johnstona. Aby to jakoś rozwiązać w mechanice gry, przyjęliśmy, iż P.G.T jest wodzem naczelnym i bezpośrednio dowodzi swoją “dywizją”, Johnston jest dowódcą korpusu i osobnymi siłami dowodzi Stuart.

W armii Unii McDowell jako wódz naczelny dowodził trzema dywizjami.

Obie armie przystępowały do bitwy bardzo słabo wyszkolone, a dowódcy nie mieli żadnego doświadczenia w dowodzeniu dużymi masami wojska. Głównodowodzący armią Unii gen. McDowell nie chciał uderzenia, ale presja północnej prasy (hasło “Na Richmond!”), sprawiła, że Lincoln nakazał natarcie. Armia Unii miała bardzo dużą przewagę liczebną, ale przed bitwą, druga armia konfederacka – dowodzona przez Joe Johnstona, wymanewrowała blokujące ją siły Unii i przybyła koleją na pole bitwy. Dzięki temu siły były wyrównane. Obaj dowódcy w trakcie bitwy wprowadzili tylko część swoich sił do walki. W naszym scenariuszu wykorzystamy tylko te wojska, które faktycznie uczestniczyły w bitwie. W przyszłości spróbujemy innego scenariusza – z możliwością wykorzystania całych sił i większą mapą.

Siły stron:

Konfederacja:
Armia Potomaku – wódz naczelny P.G.T. Beauregard.
4 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gładkolufowe).
Armia Doliny Shenandoah (“korpus”) – Joe Johnston.
4 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gładkolufowe).
Kawaleria – J.E.B. Stuart
1 “brygada” jazdy

Unia:
Armia Północnowschodniej Wirginii – wódz naczelny Irvin McDowell.
Dywizja Tylera – 3 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gwintowane).
Dywizja Heintzelmanna – 4 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gwintowane). (historycznie 3 brygady, ale Sherman był blisko pozostałych brygad z tej dywizji i tak go też dołączyliśmy).
Dywizja Huntera – 2 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gwintowane).

Wojskami Konfederacji dowodził Rafał, wojskami Unii dowodził Torgill, natomiast fotki robiła Agata Chmiel.

[ENG] With a great pleasure we present first AAR from Gods of war – Robert E. Lee wargame. For our first historical battle we choose symbolically First Battle of Bull Run (Manassas). Because army organisation differed from later years of ACW, we have to make some minor changes to mechanics of game (only for Confederates). Confederate army had no divisional organisation and was composed of two armies, one commanded by P.G.T. Beaureagard, second by Joe Johnston. Upon arrival Johnston gave overall command to Beaureagard. During a battle P.G.T commanded his own troops, and forces of Johnston. So we agreed that Beauregard will be CinC and will command his 4 brigades, and Johnston will be a “corps” commander (4 brigades) under P.G.T. Another very small separate force was commanded by Stuart.

In the Union army McDowell commanded three divisions.

Both armies were green, and all generals had no experience in commanding large bodies of troops. CinC of Union army doesn’t wanted a battle with Confederate army, but Union newspapers pushed to offensive (On to Richmond!), and Lincoln decided to begin operation. Union army had numerical advantage, but before a battle, Johnston’s Army of Shenandoas sneaked our the valley, and – using train – joined Beauregard’s forces, so finally the forces were equal. Both commanders used only part of their forces. In our scenario we use only theese forces, that took part in a real battle. In the future we will play “bigger Bull Run”, with wider map and all units.

Opposing forces:

Confederacy:
Army of the Potomac – CinC P.G.T. Beauregard.
4 brigades of infantry, 1 stand of artillery (smothbores).
Army of the Shenandoah (“corps”) – Joe Johnston.
4 brigades of infantry, 1 stand of artillery (smothbores).
Cavalry – J.E.B. Stuart
1 stand of cavalry.

Union:
Army of Northeastern Virginia – CinC Irvin McDowell.
Tylera’s division – 3 brigades of infantry, 1 stand of artillery (2 rifled guns).
Heintzelmann’s division – 4 brigades of infantry, 1 stand of artillery (2 rifled guns). (historically there were 3 brigades, but Sherman’s brigade fought with Heintzelmann’s brigades, than with his own division).
Huntera’s division – 2 brigades of infantry, 1 stand of artillery (2 rifled guns).

Rafal was a Confederate player, Torgill commander Union forces, and photos were made by Agata Chmiel.

[PL] Naszą bitwę rozegraliśmy w sklepie Bolter (https://www.facebook.com/bolter.sklep/). Teren rozstawiliśmy w ciągu godziny i mogliśmy rozpocząć grę.

Należy kliknąć w zdjęcie, żeby je powiększyć. Najedź kursorem aby zobaczyć opis zdjęcia.

[ENG] We played our battle in Bolter shop, Wroclaw, Poland (https://www.facebook.com/bolter.sklep/). It took one hour to place terrain, and we were ready to play.

Click a picture to enlarge it. Put your cursor over the photo to read description.

[PL] Nieodłącznym elementem rozgrywki są różnego rodzaju karty, generałów, wydarzeń losowych, a także znaczniki rozkazów i markery tajnych ruchów.

[ENG] All sorts of cards, generals, random events, as well as command marks and secret markers, are inherent elements of the gameplay.

[PL] Olbrzymią rolę w bitwach odgrywa mgła wojny – jest do odzwierciedlone w grze. Na początku gry gracze przydzielają swoje korpusy (lub dywizje w mniejszych bitwach jak ta) do markerów. Każda strona dysponuje dwa razy większą ilością markerów niż ma korpusów/dywizji. Oznacza to, że połowa markerów jest pustych, a tylko połowa zawiera jednostki. Przeciwnik jednak nie ma pojęcia pod którymi markerami kryje się nasz korpus, a pod którymi tylko patrol jazdy. Rezultaty bywają bardzo zaskakujące. Dowódca musi przewidywać zamiary przeciwnika i czytać teren, żeby odnieść zwycięstwo.

Siły Unii wystawiły swoje markery po północnej stronie potoku Bull Run, siły Konfederacji rozproszyły je, starając się chronić wszystkie możliwe podejścia i zostawiając sobie niewielkie rezerwy.

[ENG] Fog of war plays an enormous role in battles – it is reflected in the game. At the beginning of the game, players assign their corps (or divisions in smaller battles like this one) to the markers. Each site has twice the number of markers than has a corps / divisions. This means half of the markers are empty, only half of them contain units. The enemy has no idea which markers are covered by our units, and under which are only patrols. The results are very surprising. The commander must anticipate the enemy’s intentions and read the terrain to win.

Union forces set their markers on the north side of the Bull Run creek, the Confederate forces scattered, trying to protect all possible approaches and leaving little reserves.

 

[PL] Początek pierwszej tury i ruchy pierwszych markerów. Unia przerzuciła aż cztery markery na drugą stronę rzeki, do lasu na wschodzie. Czy są tam jakieś siły? Jednocześnie jeden z markerów przeszedł kamienny most i odkrył marker Konfederatów. Oba okazały się patrolami.

[ENG] The beginning of the first round and the movements of the first markers. The Union moved four markers to the other side of the river, to the forest in the east. Are there any diviosions there? At the same time, one of the markers crossed the stone bridge and discovered the Confederate marker. Both turned out to be patrols.

 

[PL] Na początku drugiej tury Unia ostrożnie ruszyła swoje markery z lasu po drodze Manassas – Sudley. Udało się zająć pozycję na wzgórzu Matthews. W odpowiedzi Konfederacja ruszyła swój marker. Doszło do odkrycia markerów. Unia odkryła dywizję Heintzelmanna – aż 4 brygady! Konfederaci wystawili 3 brygady z sił Johnstona. Po ruszeniu markerów obie strony wydały rozkazy odkrytym dywizjom. Po ruszeniu markera i odkryciu jednostek można wydać tylko rozkaz “obrona”.

[ENG] At the beginning of the second round, the Union carefully moved its markers from the forest along Manassas – Sudley road. They managed to occupy position on Matthews Hill. In response the Confederacy launched its marker. The markers were discovered. Union discovered Heintzelmann’s division – as many as 4 brigades! The Confederates set up 3 brigades of Johnston forces. When the markers finished moving, both sides issued orders to the discovered divisions. When you move the marker and reveal units, you can only issue a “defense” command.

 

[PL] W trzeciej turze generał McDowell ostrożnie ruszył swoje markery – nie chciał ich jeszcze ujawniać. Konfederacja nie wiedziała gdzie są pozostałe dwie dywizje Unii. Dywizja Heintzelmanna uderzyła na siły Johnstona. Dzięki przewadze liczebnej i wsparciu artylerii osiągnęła pierwsze sukcesy.

[ENG] In the third round, General McDowell carefully moved his markers – he did not want to reveal them yet. The Confederacy did not know where the other two Union divisions were. Heintzelmann’s division hit Johnston’s forces. Thanks to the numerical advantage and the support of artillery, it achieved its first successes.

 

[PL] Czwarta tura rozpoczęła się od ruchów markerów. Unia zdecydowała się ujawnić dywizję Tylera, która stanęła po drugiej stronie rzeki. Te 3 brygady miały wykonać mocny atak flankowy. Niestety w trakcie wydawania rozkazów Konfederaci rzucili kartę losową “nieporozumienie”, która unieruchomiła dywizję Tylera po drugiej stronie Bull Run. W międzyczasie Heintzelmann rozbił całkowicie 3 brygady Konfederatów.

[ENG] The fourth round started with the markers movements. The Union decided to reveal Tyler’s division, which stood on the other side of the river. These 3 brigades were to make a strong flank attack. Unfortunately, while issuing orders, the Confederates threw a random “misunderstanding” card that immobilized Tyler’s division on the other side of the Bull Run. In the meantime, Heintzelmann completely destroyed the 3 Confederate Brigades.

 

[PL] Na koniec tury wodzowie rzucają swoimi kostkami dowodzenia na zebranie jednostek. Szczęśliwie Johnston i Beauregard zebrali wszystkie trzy złamane brygady. Zebrana brygada ma jednak najniższy poziom zwartości jednostki i potrzeba kolejnych kostek dowodzenia, których liczba jest ograniczona, aby tę zwartość podwyższyć. Do tego czasu brygady bardzo słabo nadają się do walki.

[ENG] At the end of the turn, the player throw general’s command dice to gather of units. Fortunately, Johnston and Beauregard gathered all three broken brigades. The gathered brigade, however, has the lowest level of unit cohesion, and requires more command dice, the number of which is limitet. By that time the brigade is very poorly suited for combat.

 

[PL] W kolejnej turze gracz Unii ponownie miał pecha – dywizja Tylera ponownie nie wykonała rozkazu i została na drugim brzegu rzeki. Spodziewając się nadchodzących posiłków Konfederacji gracz Unii rzucił do ataku 3 brygady piechoty. Dzięki wsparciu artylerii i pozycji na wzgórzu Stonewall Jackson odparł te ataki. Na koniec tury gracz Konfederacji podciągnął nadal osłabione – ale już nieco lepsze brygady Johnstona. Tymczasem reszta brygad Beauregarda nadchodziła od tyłu. Jak w historii – Jackson stał niczym kamienny murA

[ENG] In the next turn the Union player again had the bad luck – Tyler’s division again failed to execute the order and remained on the other side of the river. Expecting the upcoming Confederate reinforcements the Union player threw to attack 3 infantry brigades. With the support of the artillery and the position on the hill, Stonewall Jackson responded these attacks. At the end of the round, the Confederate player was still weakened – but a bit better of Johnston’s brigade. Meanwhile, the rest of Beauregard’s brigades came from behind. Like in history, Jackson stood like a stonewall!

 

[PL] Szósta tura. Gracz Unii może się tylko wściekać, ale Tyler nadal stoi! McDowell wysyła do ataku na wzgórze Henry House aż 5 brygad, zostawiając jedną w rezerwie. Atak wspierają dwie podstawki artylerii. Po intensywnej walce atak zostaje odparty, a jedna z podstawek artylerii zostaje zdobyta przez nagły wypad kawalerii Stuarta. Siły Beauregarda rozpoczęły manewr na prawą flankę dywizji Heintzelmanna. Jeżeli Tyler nie nadejdzie szybko, bitwa skończy się klęską Unii!

[ENG] Sixth round. Union player can only be angry, but Tyler is still standing! McDowell sends up five brigades to the Henry House Hill, leaving one in reserve. The attack is supported by two artillery stands. After an intense battle, the attack is repulsed, and one of the artillery bases is destroyed by Stuart’s cavalry advance. Beauregard’s forces began a maneuver to the right flank of the Heintzelmann’s division. If Tyler does not come quickly, the battle will end in the defeat of the Union!

 

[PL] W siódmej turze gracz Unii załamał ręce – Tyler znowu nie zdał rozkazu! Zatem gracz Konfederacji miał bardzo dużo szczęścia, użył także odpowiednich kart, aby je wspomóc. Wspólny atak posiłków Beauregarda i sił Johnstona rozbił większość brygad Unii i nie udało się ich zebrać. Unia rozpoczęła wycofywać resztę swoich jednostek. Stuart zniszczył drugą podstawkę unijnej artylerii.

[ENG] In the seventh round the Union player could only wring his hands – Tyler again failed to receive an order! So the Confederate player had a lot of luck, he also used the cards to help it. The combined attack of Beauregard’s reinforcements and Johnston’s forces smashed most Union brigades and Union general failed to gather them. The Union began to withdraw the rest of its units. Stuart destroyed the second stand of Union artillery.

 

[PL] Na zakończenie siódmej tury morale armii Unii spadło do poziomu załamanie i bitwa zakończyła się.

[ENG] At the end of the seventh round the morale of the Union Army fell to a level of collapse and the battle ended.

 

[PL] Tak zakończyła się nasza pierwsze bitwa pod Bull Run. Rezultat był dosyć historyczny. Gdyby tylko Tyler zdał rozkazy jej wynik byłby o wiele inny. McDowell nie ma jednak zbyt wielu kostek dowodzenia i musiał się skupić na wydawaniu rozkazów Hunterowi i Heintzelmannowi oraz zbieraniu uszkodzonych brygad. Tyler potrzebował dwóch sukcesów w rzucie na wykonanie rozkazu ruchu, niestety nie udało się to.

Rozkazy i dowodzenie odgrywają pierwszorzędną rolę w grze. Świetny plan, do wykonania którego zostali wyznaczeni źli generałowie, często może się nie udać. Gdyby Unia miała lepszych generałów, a co za tym idzie więcej kostek dowodzenia, plan zapewne by się powiódł. Zadaniem gracza jest przede wszystkim jak najlepsze wykorzystanie swoich generałów. Mając słabych dowódców trudno przeprowadzić skoordynowane ataki w różnych miejscach pola bitwy.

Dziękujemy serdecznie sklepowi Bolter za wspaniałe miejsce do grania, gratulujemy Rafałowi z okazji zwycięstwa, a Agacie dziękujemy za zdjęcia.

Pierwsza bitwa pod Bull Run zakończyła się historycznym zwycięstwem Konfederacji. Wygląda na to, że wojna będzie dosyć długa 😉

Figurki piechoty i artylerii, jakie użyliśmy do gry można znaleźć na naszej stronie: http://www.gmboardgames.com/

[ENG]So our first battle at Bull Run ended. The result was quite historical. If only Tyler had executed his order, the result would be a lot different. McDowell does not have much control dices, he had to focus on issuing orders to Hunter and Heintzelmann and restoring damaged brigades. Tyler needed two successes in throwing a movement order, but unfortunately did not succeed.

Orders and commands play a primary role in the game. A great plan, to which the bad generals are appointed, may often fail. If the Union had better generals and therefore more control dices, the plan would probably have worked. The player’s primary goal is to make the best use of his generals. With weak commanders it is difficult to carry out coordinated attacks at various places in the battlefield.

We would like to thank Bolter shop for the great place to play, congratulate Rafal for the victory, and Agata for the pictures.

The first battle of the Bull Run ended with the Confederate victory. Looks like the war will be long enough;)

Infantry and artillery miniatures we used for our game can be found on our webpage: http://www.gmboardgames.com/en/