Zjednoczone królestwo / United kingdom

Poniżej znajdziesz poradnik jak pomalować armię Jego Wysokości Królowej Wiktorii. Należy go potraktować jako informację podstawową, która umożliwi pomalowanie waszych jednostek. Mnogość kolorystyczna armii brytyjskiej, zwłaszcza jednostek huzarów i kolonialnych była olbrzymia. Zachęcamy prowadzenia własnych poszukiwań w internecie i malowania swoich podstawek na kolory ulubionych regimentów. W tym względzie polecamy stronę http://www.uniformology.com/00-MAIN-MENU.html a także liczne galerie na Pinterest’cie.

Wraz z wydawaniem nowych jednostek będziemy także dodawać je do niniejszego poradnika.

Figurki Brytyjczyków pomalowała dla nas Nutka Maluje.

Kolory:
Czerwień – scarlett blood z Vallejo
Czarny – negro z Vallejo
Niebieski – azul intenso z Vallejo
Zielony – camo bright green z GW

Biały kolor (pasy itd) należy malować na samym końcu, już po washowaniu, bo przy czerwonym washu zrobią się różowe, przy czarnym będą wyglądały na szare itp.
Kolory mundurów są na tyle jasne, że aby szczegóły (np. te pasy) były dobrze widoczne musi być jak największy kontrast kolorystyczny. (Nutka).

Generałowie:

W zestawie znajdują się 4 pozy generałów. Jeden z nich występuje w mundurze galowym, pozostałych trzech w płaszczach, z czego jeden nosi Kilmanrock cap.
Czapki i kapelusze czarne, pompony białe. Kilmanrock cap może mieć złotą otokę.
Kurtka i płaszcz: Mundur galowy czerwony, z niebieską szarfą, złoty pas, lampasy, pagony. Płaszcze granatowe, złote pagony.
Spodnie: Granatowe.
Buty: Czarne.

Piechota liniowa i milicja kanadyjska:

Mundury piechoty brytyjskiej i milicji kanadyjskiej są praktycznie takie same. Na nasze potrzeby – żeby łatwiej ich było odróżnić na polu bitwy, milicja nosi plecaki. Piechota na podstawce ma też piechurów w pozach strzeleckich, występujących przed szeregiem, co pokazuje również, że posiada cechę “lekka piechota”.
Czako czarne, z białym pomponem i złotą “kropką” na środku.
Kurtka czerwona, białe pasy, biała ładownica i saszetka na kapiszony (na środku piersi). Plecak czarny.
Spodnie: Czarne.
Buty: Czarne.
Dobosze: Bębny żółte z białymi wykończeniami, drzewce sztandaru brązowe (kolor drewna).

Sipajowie:

Sipajowie w latach 60-tych XIX wieku w Indiach byli podzieleni między armie 3 prezydencji: Madras, Bombaj i Bengal, z których najważniejszą była ta ostatnia. Regimenty miały różne kolory, od czerwieni, tożsamej dla armii brytyjskiej, przez różne odcienie brązu, beżowego, żółtego czy zielonego. Zdjęcia przedstawiają 3 różne wersje kolorystyczne regimentów.
Turban: Zielony, czarny, czerwony, żółty, szary – różne kolory.
Kurtka: Podobnie jak turban. Tutaj przedstawiliśmy wersję z mundurem czerwony, zielonym i brązowym. Pasy brązowe lub białe (przy czerwonym mundurze).
Spodnie: W kolorze kurtki lub czarne (zwłaszcza przy czerwonym mundurze).
Oficer: Jak w piechocie liniowej.
Dobosze: Bęben jak w piechocie liniowej, reszta jak pozostali sipajowie.

Huzarzy, yeomanry i patrole:

Huzarzy od XVIII wieku należeli do najbarwniejszego rodzaju kawalerii europejskiej. Tak było nadal w okresie, którego dotyczy dodatek “Rule Britannia”. Na dodatek jednostki arystokratycznej milicji konnej, czyli Yeomanry nosiły bardzo często mundury huzarów. Nasze zestawy patroli również używają tych mundurów.
Ponownie zachęcamy do indywidualnych poszukiwań w internecie, gdzie można znaleźć mnóstwo przykładów barw poszczególnych regimentów.
Bermyce czarne z białą torbą (polecamy też czerwoną, wiele regimentów taką nosiło).
Kurtki granatowe ze złotym szamerowaniem (ozdoby na kurtce). Najlepiej zrobić je jako poziome kreski z przodu kurtki. Pas biały.
Spodnie: Granatowe. Szabeltas w zależności od regimentu, polecamy np. czerwony (7 i 11 regimenty).
Buty: Czarne.
Siodła: Brązowe.

Armata Armstronga:

Armata: Laweta szara lub w kolorze drewna, lufa kolor metalu, obręcze kół w kolorze metalu.
Kanonierzy: Mundury podobne do huzarów. Kurtki granatowe, biały pas skośny, złote wykończenia. Spodnie granatowe, buty czarne. Bermyce czarne, czerwone torby, na bermycy można pomalować złoty sznur.


Below you will find a guide on how to paint the army of His Majesty Queen Victoria. It should be treated as a basic information that will allow you to paint your units. The color diversity of the British Army, especially the Hussar and Colonial units, was enormous. We encourage you to conduct your own search on the internet and paint your miniatures in the colors of your favorite regiments. In this respect, we recommend the website http://www.uniformology.com/00-MAIN-MENU.html and also numerous galleries on Pinterest.

With the release of new units, we will also add them to this guide.

The miniatures were painted by Nutka Paints.

Colors:
Red – scarlett blood from Vallejo
Black – negro from Vallejo
Blue – azul intenso from Vallejo
Green – camo bright green from GW

White color (belts, etc.) should be painted at the very end, after after application of wash, because the red wash will turn pink, with black it will look gray, etc.
The colors of the uniforms are so bright so for the details (eg belts) to be clearly visible the color contrast should be as high as possible. (Nutka).

Generals:

The set contains 4 poses. One of them performs in a gala uniform, the other three in coats, one of which wears a Kilmanrock cap.
Caps and hats black, pompons white. Kilmanrock cap may have a golden wrap.
Jacket and coat: A red gala uniform, with a blue sash, a gold belt, stripes and epaulettes. Coat – blute, coats, golden epaulettes.
Pants: Black.
Shoes: Black.

Infantry and Canadian Militia:

The uniforms of British infantry and Canadian militia are practically the same. For our needs – to make them easier to distinguish on the battlefield, the militia wears backpacks. British “line” infantry also has infantry in shooting poses, appearing in front of the first row, which also shows that it has the “light infantry” feature.
Black shako, with a white tassel and a gold “dot” in the middle.
Red jacket, white stripes, a white pouch and a sachet for percussion caps (in the middle of the breast). Black backpack.
Pants: Black.
Shoes: Black.
Drummers: Yellow drums with white finishes, bronze flag poles (wood color).

Sepoys:

The Sepoys in the 1860s in India were divided between the armies of the three presidencies: Madras, Bombay and Bengal, the most important of which was the latter. The regiments had different colors, ranging from red, identical to the British army, through various shades of brown, beige, yellow or green. The pictures show three different color versions of the regiment.
Turban: Green, black, red, yellow, gray – different colors.
Jacket: Like turban. Here we presented a version with a red, green and brown uniform. Brown or white belts (with a red uniform).
Pants: Jacket-colored or black (especially with a red uniform).
Officer: Like British line infantry.
Drummers: Drum as in line infantry, the rest like the other sepoys.

Hussars, Yeomanry and Patrols:

Hussars from the eighteenth century belonged to the most colorful type of European cavalry. This was still the case during the period covered by the “Rule Britannia” supplement. In addition, the aristocratic horse militia, or Yeomanry, often wore hussar uniforms. Our patrol sets also use these uniforms.
Again, we encourage individual searches on the Internet, where you can find a lot of examples of colors of individual regiments.
Bearskins black with a white bag (we also recommend a red one, many regiments have worn it).
Blue/ navy blue jackets with braiding (ornaments on the jacket). It’s best to make them as horizontal lines on the front of the jacket. White belt.
Pants: Same as jacket. Sabretache depending on the regiment, for example, red (7 and 11 regiments).
Shoes: Black.
Saddles: Brown.

Armstrong Gun:

Cannon: Gray or wood-colored gun carriage, barrel color of metal, metal-colored wheel rims.
Gunners: Uniforms similar to hussars. Navy blue jackets, white belt, gold trim. Blue pants, black shoes. Bearskins black, red bags, on them.