Archiwum kategorii: FAQ

Nagroda w konkursie na cechę generała Johnstona / The prize in the competition for General Johnston’s trait

[PL]

Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność ogłosić konkurs na poprawienie cechy generałowi Josephowi E. Johnstonowi. Dziękujemy serdecznie wszystkim graczom, którzy złożyli swoje propozycje. Wybór wcale nie był łatwy, musieliśmy też zważać na ogólny balans.
Ostatecznie zdecydowaliśmy, iż generał Johnston zachowa swoją dotychczasową cechę, czyli trudniej będzie atakować ALE granica, którą mogą przejść jego jednostki w ramach rozkazu obrona będzie zwiększona do 6 cali (zamiast standardowych 3). Da mu to większą manewrowość z rozkazem obrona.
Najbliżej tej propozycji był Krystian Bednarczyk, który zaproponował zwiększenie zasięgu ruchu jednostek, którymi dowodzi z rozkazem marsz. Rozważaliśmy tę opcję, także w wersji ograniczonej tylko do piechoty i artylerii, ale jednak byłaby ona za mocna. Stąd ta zmiana tej propozycji.
Żeby nie było, że przyznamy nagrodę samym sobie, gratulujemy Krystianowi
W nagrodę za najciekawszą propozycję mieliśmy wielką przyjemność wręczyć Krystianowi zasłużoną nagrodę –
pomalowaną przez Nutka maluje podstawę wodza naczelnego dla Konfederatów, domyślnie oczywiście generała Johnstona.
Gratulujemy!

 

[EN]

Some time ago we were pleased to announce a competition to improve the character traits of General Joseph E. Johnston. Thank you to all players who made their offers. The choice was not easy at all, we also had to pay attention to the overall game balance.
In the end, we decided that General Johnston would retain his traits,  BUT the border that his units can go with the order of defense will be increased to 6 inches (instead of the standard 3). It will give him more maneuverability with the order of defense.
The closest to this proposal was Krystian Bednarczyk, who proposed increasing the range of movement of units, which he commands with the order of marching. We considered this option, also in a version restricted only to infantry and artillery, but it would be too strong. Hence the change of this proposal.
Congratulations Krystian!
As a reward for the most interesting proposition, we had the great pleasure of giving Krystian the well-deserved prize – painted by Nutka Paints the base of the commander-in-chief for the Confederates, by default, of course, General Johnston.
Congratulations!

Wypływamy na morza! / We sail to the seas!

[PL]

Dzisiaj z przyjemnością możemy ogłosić jaki będzie nasz następny projekt. Jego robocza nazwa to “Bogowie wojny: Na morzach”. Oznacza to, że wypływamy na rzeki, morza i oceany.

“Na morzach” będzie kolejną odsłoną cyklu “Bogowie wojny”, ściśle połączoną z BW: Lee. Gracze będą mogli poprowadzić do boju całe eskadry okrętów i sprawdzić, kto będzie lepszym admirałem.

Podobnie jak w BW: Lee bardzo duże znaczenie będzie odgrywać mgła wojny oraz dowodzenie. Mechanika gry ma umożliwiać dowodzenie całymi flotami okrętów. Jest konstruowana tak, żeby poradzić sobie zarówno z walkami żaglowców, jak i okrętów pancernych oraz predrednotów. Umożliwi zatem rozgrywanie bitew od Wielkiej Armady (1588) po Cuszimę (1905). Najpierw koncentrować się będziemy na drugiej połowie XIX wieku i początku XX. Jest to związane z najważniejszą cechą systemu – ma być kompatybilny z BW: Lee oraz jego dodatkami, przede wszystkim BW: Grant. Umożliwi to rozgrywanie połączonych operacji morsko-lądowych, czy rzeczno-lądowych. Chcielibyście spróbować przejścia Waszymi okrętami przed bateriami Vicksburga? Będzie to możliwe. A jak już przejdziecie, to wasze transportowce wysadzą wojska generała Granta na wschodnim brzegu Mississipi, które podejdą potem pod twierdzę. Podobnież w bitwie pod Shiloh wasze ironclady będą wspierały ogniem broniącą się armię Unii.

1280px-The_Monitor_and_Merrimac
Pierwsze starcie okrętów pancernych, Virginia vs Monitor. First ironclad battle, Virginia vs Monitor.

Co by się stało gdyby HMS Warrior spotkał USS Monitor w hipotetycznym konflikcie między USA, a Wielką Brytanią? Może Włochom uda sie wylądować pod Lissą? Czy bitwa pod Cuszimą mogła potoczyć się inaczej? Gra umożliwi odpowiedzi na te pytania.

XIX wiek był epoką olbrzymiego skoku technologicznego. W 1805 roku na morzach królowały drewniane okręty liniowe. 100 lat później do najpotężniejszych pancerników na świecie należał Mikasa, uzbrojony w gwintowane działa 305 mm i ponad 20 cm pancerz Kruppa. W połowie wieku zdarzały się bardzo ciekawe pojedynki między “starym” i “nowym”, czego najlepszym przykładem była nierówna walka jaką stoczył CSS Virginia z drewnianymi fregatami US Navy. W grze będzie można odtwarzać te pojedynki.

Sinking_of_the_Esmeralda_during_the_battle_of_Iquique
Chilijska drewniana fregata Esmeralda zatopiona przez peruwiański okręt pancerny Huascar / Chilean wooden frigate Esmeralda sunk in a battle with Peruvian ironclad Huascar.

Kilka słów o mechanice. W grze będziemy wydawać rozkazy całym eskadrom okrętów. Będzie trzeba planować i przewidywać, bo rozkazy będą wydawane z wyprzedzeniem. Same okręty będą poruszać się za pomocą specjalnych znaczników, które będziemy dostawiać do podstawek. Ułatwi to mierzenie i przyspieszy grę.

Mamy już gotowe pierwsze modele do gry, są to konfederacki okręt pancerny CSS Sterling Price i unijne okręty pancerne typu Cairo. Oba brały udział w wielu walkach morskich na rzece Mississippi. Za jakiś czas pojawią się kolejne okręty.

Każda jednostka będzie miała swoje statystyki, które znajdą się na karcie okrętu.

DSC00843
Walka okrętów pancernych. Na pierwszym planie USS Cairo, na drugim CSS Sterling Price. / Ironclad battle. In the foreground USS Cairo, in the background CSS Sterling Price.

Zapewne bardzo chcielibyście wiedzieć kiedy gra będzie dostępna?
Trwają już testy gry. Dość ogólnie możemy powiedzieć, że gra ukaże się w następnym roku.

Ważną informacją, jest to, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom graczy, podręczniki do obydwu części będą dostępne on-line, całkowicie za darmo, z możliwością zakupienia w opcji “drukuj na życzenie”. Więcej szczegółów na ten temat podamy w niedalekiej przyszłości.

W tej chwili priorytetem jest errata do Lee, BW: Grant oraz oraz kolejne figurki i armie do BW: Lee (dwie już ujawniliśmy). Żeby temu sprostać do naszego zespołu dołączył ostatnio Witold Janik, o czym pisaliśmy tutaj: https://bogowiewojny.wordpress.com/2018/10/03/nowy-czlonek-zespolu-gm-boardgames-new-member-of-gm-boardgames-team/

 

 

 

Vicksburg_h76557k
Okręty pancerne Unii mijają fortyfikacje Vicksburga. / Union ironclads running fortifications of Vicksburg.

Jesienią będziemy powoli informować o postępach w pracach nad systemem, za jakiś czas będzie można też pograć w betę.

Na koniec dla klimatu. Czołówka programu “Morze”, który uwielbialiśmy oglądać w latach 90-tych.

 

[EN]

Today, we are happy to announce what our next project will be. His working name is “Gods of war: On the seas.” This means that we sail to the rivers, seas and oceans.

“On the seas”, it will be the next instalment of the “Gods of war” series, closely connected with Gods of war: Lee. Players will be able to lead entire squadrons to battle and see who will be the better Admiral.

As in God of war: Lee, the fog of war and command&control will play a very important role. The game’s mechanics are to allow commanding entire fleets of ships. It is constructed in such a way as to cope with both the battles of sailing ships, ironclads and early battleships. It will allow you to play battles from the Great Armada (1588) to Tsushima (1905). First, we will focus on the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This is related to the most important feature of the system – it is to be compatible with Gods of war: Lee and its additions, primarily Gods of war: Grant. This will enable the playing of combined sea-land or river-land operations. Would you like to try crossing your ships in front of the Vicksburg batteries? It will be possible. And when you get through, your transports will land General Grant’s army on the eastern shore of Mississippi, which will then approach the fortress. Similarly, in the battle of Shiloh your ironclads will support the defending Union army with canon fire.

Naval_Battle_of_Hakodate
Bitwa w zatoce Hakodate w czasie wojny Boshin / Hakodate battle during Boshin war

What would happen if HMS Warrior met USS Monitor in a hypothetical conflict between the US and Great Britain? Maybe Italy will manage to land near Lissa? Could the Battle of Tsushima have been different? The game will allow you to answer these questions.

The nineteenth century was the age of a huge technological leap. In 1805, wooden ship of the line dominated the seas. 100 years later IJN Mikasa belonged to the most powerful battleships in the world, armed with 305 mm guns and more than 20 cm Krupp armour. In the middle of the century there were very interesting fights between “old” and “new”, the best example of which was the uneven fight that CSS Virginia fought with the wooden frigates of the US Navy. In the game you will be able to play these duels.

Napoleon(1850)
Francuski okręt liniowy z napędem parowym Napoleon. French steam powered ship of the line Napoleon

A few words about game mechanics. In the game, we will issue orders to all ships’ squadrons. It will be necessary to plan and anticipate, because the orders will be issued in advance. The ships themselves will move with special markers that we will align to the bases. This will make it easier to measure and speed up the game.

We already have the first models ready to play, these are the Confederate CSS Sterling Price ironclad and USS Cairo type. Both took part in many sea battles on the Mississippi River. In time, more ships will appear.

Each unit will have its own statistics, which will be on the ship’s card.

The most important question: When it will be published?
We are making tests of the rules. Quite generally, we can say that the game will be released the following year.

An important piece of information is that, to meet the expectations of players, textbooks for both parts will be available online, completely free, with the option of “print on demand” option. We will provide more details on this subject in the near future.

Right now an errata do God of war: Lee, Gods of war: Grant and new miniatures and armies for Lee (two are already revealed). To meet this challenge, Witold Janik recently joined our team, which we wrote about here: https://bogowiewojny.wordpress.com/2018/10/03/nowy-czlonek-zespolu-gm-boardgames-new-member-of-gm- boardgames-team /

In the autumn we will slowly inform you about the progress of the work on the game rules, in some time you will also be able to play the beta.

Errata 1.2

[PL] Z przyjemnością przedstawiamy erratę do BW: Lee w wersji 1.2. Errata jest gotowa w około 90% – najbardziej potrzebne są testy balansu pomiędzy Unią, a Konfederacją. Same przepisy są praktycznie gotowe.
Przedstawiamy wersję roboczą z kilku względów:
1. Chcielibyśmy, aby wszyscy gracze mogli zapoznać się z poprawkami do gry i tym, co one zmieniają.
2. Przepisy erraty były sprawdzane wśród naszych testerów. Ponieważ współpraca ze społecznością graczy ma dla nas bardzo duże znaczenie, więc udostępniamy erratę, aby można było sprawdzić jej przepisy “w praniu”.

Poniższa errata i FAQ jest zbiorem uściśleń i poprawek do przepisów, a także odpowiedzi na zadawane przez graczy pytania. Zawiera również poprawione listy armii do Unii i Konfederacji. Poprawki są wielką zasługą naszej grupy testerów do gry, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy. W testach i dyskusjach nad przepisami erraty uczestniczyli:
Leszek Cyfer, Rafał Piątek, Paweł Kukliński, Michał Dardziński, Piotr Wojtowicz, Bartosz Cieśla, Witold Janik, Michał „Profes” Stępowski, Marcin Woźniak, Wojciech Mruk, Grzegorz „Gregx”, Krystian Bednarczyk, Krzychu Dyrek, Adam Matryba, Maciej Pietruszka, Paweł Winiarz, Mateusz Fiedeń.
Pewne zamieszanie może spowodować numeracja erraty. Poprzednia errata miała numer 1.0, zaś podręcznik, który ją zawierał 1.1. Zdecydowaliśmy się przyjąć na stałe numerację, która znajdowała się w poprawionym podręczniku, stąd niniejsza errata posiada numer 1.2. Jest to druga errata do gry.
Numer rozdziału, którego dotyczy dany przepis jest podany po lewej stronie. Każdy rozdział jest oznaczony innym kolorem. Przepisy są pogrupowane według kolejności rozdziałów. Najważniejsze zasady są zapisane wytłuszczoną czcionką. Przepisy, które dodano od czasu erraty 1.0 zostały zaznaczone szarym tłem.

Cały dokument jest stworzony w wersji “printer friendly” – bez kolorowego tła.

Link do erraty:

http://www.gmboardgames.com/errata1.2.pdf

SONY DSC

 

[EN] We have published an errata for Polish version of rules. English version will have this already incorporated.