Archiwum kategorii: FAQ

Wypływamy na morza! / We sail to the seas!

[PL]

Dzisiaj z przyjemnością możemy ogłosić jaki będzie nasz następny projekt. Jego robocza nazwa to “Bogowie wojny: Na morzach”. Oznacza to, że wypływamy na rzeki, morza i oceany.

“Na morzach” będzie kolejną odsłoną cyklu “Bogowie wojny”, ściśle połączoną z BW: Lee. Gracze będą mogli poprowadzić do boju całe eskadry okrętów i sprawdzić, kto będzie lepszym admirałem.

Podobnie jak w BW: Lee bardzo duże znaczenie będzie odgrywać mgła wojny oraz dowodzenie. Mechanika gry ma umożliwiać dowodzenie całymi flotami okrętów. Jest konstruowana tak, żeby poradzić sobie zarówno z walkami żaglowców, jak i okrętów pancernych oraz predrednotów. Umożliwi zatem rozgrywanie bitew od Wielkiej Armady (1588) po Cuszimę (1905). Najpierw koncentrować się będziemy na drugiej połowie XIX wieku i początku XX. Jest to związane z najważniejszą cechą systemu – ma być kompatybilny z BW: Lee oraz jego dodatkami, przede wszystkim BW: Grant. Umożliwi to rozgrywanie połączonych operacji morsko-lądowych, czy rzeczno-lądowych. Chcielibyście spróbować przejścia Waszymi okrętami przed bateriami Vicksburga? Będzie to możliwe. A jak już przejdziecie, to wasze transportowce wysadzą wojska generała Granta na wschodnim brzegu Mississipi, które podejdą potem pod twierdzę. Podobnież w bitwie pod Shiloh wasze ironclady będą wspierały ogniem broniącą się armię Unii.

1280px-The_Monitor_and_Merrimac
Pierwsze starcie okrętów pancernych, Virginia vs Monitor. First ironclad battle, Virginia vs Monitor.

Co by się stało gdyby HMS Warrior spotkał USS Monitor w hipotetycznym konflikcie między USA, a Wielką Brytanią? Może Włochom uda sie wylądować pod Lissą? Czy bitwa pod Cuszimą mogła potoczyć się inaczej? Gra umożliwi odpowiedzi na te pytania.

XIX wiek był epoką olbrzymiego skoku technologicznego. W 1805 roku na morzach królowały drewniane okręty liniowe. 100 lat później do najpotężniejszych pancerników na świecie należał Mikasa, uzbrojony w gwintowane działa 305 mm i ponad 20 cm pancerz Kruppa. W połowie wieku zdarzały się bardzo ciekawe pojedynki między “starym” i “nowym”, czego najlepszym przykładem była nierówna walka jaką stoczył CSS Virginia z drewnianymi fregatami US Navy. W grze będzie można odtwarzać te pojedynki.

Sinking_of_the_Esmeralda_during_the_battle_of_Iquique
Chilijska drewniana fregata Esmeralda zatopiona przez peruwiański okręt pancerny Huascar / Chilean wooden frigate Esmeralda sunk in a battle with Peruvian ironclad Huascar.

Kilka słów o mechanice. W grze będziemy wydawać rozkazy całym eskadrom okrętów. Będzie trzeba planować i przewidywać, bo rozkazy będą wydawane z wyprzedzeniem. Same okręty będą poruszać się za pomocą specjalnych znaczników, które będziemy dostawiać do podstawek. Ułatwi to mierzenie i przyspieszy grę.

Mamy już gotowe pierwsze modele do gry, są to konfederacki okręt pancerny CSS Sterling Price i unijne okręty pancerne typu Cairo. Oba brały udział w wielu walkach morskich na rzece Mississippi. Za jakiś czas pojawią się kolejne okręty.

Każda jednostka będzie miała swoje statystyki, które znajdą się na karcie okrętu.

DSC00843
Walka okrętów pancernych. Na pierwszym planie USS Cairo, na drugim CSS Sterling Price. / Ironclad battle. In the foreground USS Cairo, in the background CSS Sterling Price.

Zapewne bardzo chcielibyście wiedzieć kiedy gra będzie dostępna?
Trwają już testy gry. Dość ogólnie możemy powiedzieć, że gra ukaże się w następnym roku.

Ważną informacją, jest to, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom graczy, podręczniki do obydwu części będą dostępne on-line, całkowicie za darmo, z możliwością zakupienia w opcji “drukuj na życzenie”. Więcej szczegółów na ten temat podamy w niedalekiej przyszłości.

W tej chwili priorytetem jest errata do Lee, BW: Grant oraz oraz kolejne figurki i armie do BW: Lee (dwie już ujawniliśmy). Żeby temu sprostać do naszego zespołu dołączył ostatnio Witold Janik, o czym pisaliśmy tutaj: https://bogowiewojny.wordpress.com/2018/10/03/nowy-czlonek-zespolu-gm-boardgames-new-member-of-gm-boardgames-team/

 

 

 

Vicksburg_h76557k
Okręty pancerne Unii mijają fortyfikacje Vicksburga. / Union ironclads running fortifications of Vicksburg.

Jesienią będziemy powoli informować o postępach w pracach nad systemem, za jakiś czas będzie można też pograć w betę.

Na koniec dla klimatu. Czołówka programu “Morze”, który uwielbialiśmy oglądać w latach 90-tych.

 

[EN]

Today, we are happy to announce what our next project will be. His working name is “Gods of war: On the seas.” This means that we sail to the rivers, seas and oceans.

“On the seas”, it will be the next instalment of the “Gods of war” series, closely connected with Gods of war: Lee. Players will be able to lead entire squadrons to battle and see who will be the better Admiral.

As in God of war: Lee, the fog of war and command&control will play a very important role. The game’s mechanics are to allow commanding entire fleets of ships. It is constructed in such a way as to cope with both the battles of sailing ships, ironclads and early battleships. It will allow you to play battles from the Great Armada (1588) to Tsushima (1905). First, we will focus on the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This is related to the most important feature of the system – it is to be compatible with Gods of war: Lee and its additions, primarily Gods of war: Grant. This will enable the playing of combined sea-land or river-land operations. Would you like to try crossing your ships in front of the Vicksburg batteries? It will be possible. And when you get through, your transports will land General Grant’s army on the eastern shore of Mississippi, which will then approach the fortress. Similarly, in the battle of Shiloh your ironclads will support the defending Union army with canon fire.

Naval_Battle_of_Hakodate
Bitwa w zatoce Hakodate w czasie wojny Boshin / Hakodate battle during Boshin war

What would happen if HMS Warrior met USS Monitor in a hypothetical conflict between the US and Great Britain? Maybe Italy will manage to land near Lissa? Could the Battle of Tsushima have been different? The game will allow you to answer these questions.

The nineteenth century was the age of a huge technological leap. In 1805, wooden ship of the line dominated the seas. 100 years later IJN Mikasa belonged to the most powerful battleships in the world, armed with 305 mm guns and more than 20 cm Krupp armour. In the middle of the century there were very interesting fights between “old” and “new”, the best example of which was the uneven fight that CSS Virginia fought with the wooden frigates of the US Navy. In the game you will be able to play these duels.

Napoleon(1850)
Francuski okręt liniowy z napędem parowym Napoleon. French steam powered ship of the line Napoleon

A few words about game mechanics. In the game, we will issue orders to all ships’ squadrons. It will be necessary to plan and anticipate, because the orders will be issued in advance. The ships themselves will move with special markers that we will align to the bases. This will make it easier to measure and speed up the game.

We already have the first models ready to play, these are the Confederate CSS Sterling Price ironclad and USS Cairo type. Both took part in many sea battles on the Mississippi River. In time, more ships will appear.

Each unit will have its own statistics, which will be on the ship’s card.

The most important question: When it will be published?
We are making tests of the rules. Quite generally, we can say that the game will be released the following year.

An important piece of information is that, to meet the expectations of players, textbooks for both parts will be available online, completely free, with the option of “print on demand” option. We will provide more details on this subject in the near future.

Right now an errata do God of war: Lee, Gods of war: Grant and new miniatures and armies for Lee (two are already revealed). To meet this challenge, Witold Janik recently joined our team, which we wrote about here: https://bogowiewojny.wordpress.com/2018/10/03/nowy-czlonek-zespolu-gm-boardgames-new-member-of-gm- boardgames-team /

In the autumn we will slowly inform you about the progress of the work on the game rules, in some time you will also be able to play the beta.

Errata 1.2

[PL] Z przyjemnością przedstawiamy erratę do BW: Lee w wersji 1.2. Errata jest gotowa w około 90% – najbardziej potrzebne są testy balansu pomiędzy Unią, a Konfederacją. Same przepisy są praktycznie gotowe.
Przedstawiamy wersję roboczą z kilku względów:
1. Chcielibyśmy, aby wszyscy gracze mogli zapoznać się z poprawkami do gry i tym, co one zmieniają.
2. Przepisy erraty były sprawdzane wśród naszych testerów. Ponieważ współpraca ze społecznością graczy ma dla nas bardzo duże znaczenie, więc udostępniamy erratę, aby można było sprawdzić jej przepisy “w praniu”.

Poniższa errata i FAQ jest zbiorem uściśleń i poprawek do przepisów, a także odpowiedzi na zadawane przez graczy pytania. Zawiera również poprawione listy armii do Unii i Konfederacji. Poprawki są wielką zasługą naszej grupy testerów do gry, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy. W testach i dyskusjach nad przepisami erraty uczestniczyli:
Leszek Cyfer, Rafał Piątek, Paweł Kukliński, Michał Dardziński, Piotr Wojtowicz, Bartosz Cieśla, Witold Janik, Michał „Profes” Stępowski, Marcin Woźniak, Wojciech Mruk, Grzegorz „Gregx”, Krystian Bednarczyk, Krzychu Dyrek, Adam Matryba, Maciej Pietruszka, Paweł Winiarz, Mateusz Fiedeń.
Pewne zamieszanie może spowodować numeracja erraty. Poprzednia errata miała numer 1.0, zaś podręcznik, który ją zawierał 1.1. Zdecydowaliśmy się przyjąć na stałe numerację, która znajdowała się w poprawionym podręczniku, stąd niniejsza errata posiada numer 1.2. Jest to druga errata do gry.
Numer rozdziału, którego dotyczy dany przepis jest podany po lewej stronie. Każdy rozdział jest oznaczony innym kolorem. Przepisy są pogrupowane według kolejności rozdziałów. Najważniejsze zasady są zapisane wytłuszczoną czcionką. Przepisy, które dodano od czasu erraty 1.0 zostały zaznaczone szarym tłem.

Cały dokument jest stworzony w wersji “printer friendly” – bez kolorowego tła.

Link do erraty:

http://www.gmboardgames.com/errata1.2.pdf

SONY DSC

 

[EN] We have published an errata for Polish version of rules. English version will have this already incorporated.

 

 

Najbliższe plany wydawnicze / Our nearest publishing plans

This text is bilingual, the English version of the text is below the Polish version.

[PL]

Jakiś czas temu opublikowaliśmy wpis dotyczący planów na 2018 rok. Minęła już ponad połowa roku i udało sie zrealizować sporą część, tego co zaplanowane, dużo jeszcze przed nami. Bardzo owocna współpraca z naszym dystrybutorem –  Bolter.pl sprawia, że możemy przyspieszyć prace przy niektórych naszych zamierzeniach.

Jakiś czas temu chwaliliśmy się pierwszymi rzeźbami do Brytyjczyków – pierwszej nowej frakcji w BW:Lee. Wpis można zobaczyć tutaj: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

W międzyczasie została przygotowana już artyleria brytyjska. Natomiast w tej chwili trwają już prace nad generałami do tej frakcji, a niedługo też będzie powstawać kawaleria i dodatkowe jednostki piechoty – m.in. Szkoci. Brytyjczycy wyjdą od razu w formie startera korpuśnego – będzie można kupić całą armię do grania. Oczywiście pojawią się też i pojedyncze jednostki – do rozbudowy armii.

armata armstronga (1)
Armata Armstronga

Natomiast najważniejsza informacja jest taka, iż po Brytyjczykach nadejdą nowe nacje! Naszym planem jest rozbudowa gry o kolejne konflikty w tym okresie. Wszystkie armie mają być ze sobą kompatybilne, będzie można nimi grać na turniejach, czy w przyjacielskich rozgrywkach.

Najbliższy plan to pojawienie się Siuxów! Będzie im także towarzyszyła rozpiska amerykańska na czas Little Big Horn.

Sama gra będzie przeskalowana do mniejszych liczebnie oddziałów (po około 100 ludzi na podstawkę) ALE statystyki będą takie same, zatem turniejowo będzie można nimi grać przeciwko jakiejkolwiek armii. Mamy w tej chwili gotową rozpiskę wstępną dla nich i niedługo będziemy zaczynać testy. Koło września zaczną powstawać też pierwsze figurki. Armia Siuxów będzie złożona w przeważającej części z jazdy i podzielona na kilka głównych plemion, mających nieco inne zdolności i modyfikatory. Więcej informacji pojawi się po testach. Co do armii USA walczącej z Indianami, zapewne można spodziewać się pojawienia karabinów Gatlinga, o które wiele osób często się pyta 🙂

1280px-Edgar_Samuel_Paxson_-_Custer's_Last_Stand

Zbliżają się Pola Chwały. Naszą najważniejszym przedsięwzięciem tam są Mistrzostwa Polski w BW:Lee, na których można wygrać replikę amerykańskiej szabli kawaleryjskiej. Zaprzyjaźniona ekipa rozegra napoleońską bitwę nad Piawą. Na miejscu będzie można też nabyć fajne gadżety od Risande Artworks Studio.

Strona wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/218095552370911/

mp

Kolejna informacja dotyczy BW: Grant. Dotychczas planowaliśmy premierę nowego dodatku na Polach Chwały. Zdecydowaliśmy się jednak, że rozdzielimy ten projekt na dwa osobne. Grant będzie zawierał zasady dotyczące oblężeń, a także listy armii dla Unii i Konfederacji na zachód, wraz z nowymi kartami generałów. Pojawi się oczywiście sam generał Grant 🙂
O tym drugim – osobnym projekcie napiszemy niebawem w zupełnie osobnym wpisie. Będzie on kompatybilny z Lee i Grantem.
W związku z tym, a także z uwagi na konieczność testów musimy przesunąć premierę Granta, na razie na nieokreślony termin. Kiedy gra będzie przetestowana, wtedy określimy termin publikacji. Przepraszamy za to opóźnienie – chcemy, żeby wszystko dobrze wyszło.
Na Polach Chwały będzie można zagrać w wersję beta – serdecznie zapraszamy.

U.S._Grant_by_Brady_cph.3b07392

 

Z pozostałych rzeczy – ciągle testujemy nowe FAQ/erratę. Trudno jeszcze powiedzieć kiedy będzie na 100% gotowa, efekty są jednak bardzo dobre. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie ekipie z grupy beta testów. Bez Was trwałoby to o wiele dłużej i nie było nawet w połowie tak dobre.

W planach na 2018 pisaliśmy o tłumaczeniu podręcznika – czeka ono na ukończenie prac nad erratą, a także wydaniu jednostek specjalnych i charakterów dla Unii i Konfederacji. te zaczną się ukazywać jesienią.

Mamy nadzieję, że pomysł z nowymi frakcjami przypadnie Wam do gustu i że każdy znajdzie sobie ulubioną i unikalną armię do grania 🙂

 

[EN]

Some time ago we published an entry regarding plans for 2018. It’s been over half of the year and we managed to implement a large part of what is planned, still a lot ahead of us. Very fruitful cooperation with our distributor – Bolter.pl makes it possible to speed up work on some of our projects.

Some time ago we presented first sculptures to the British – the first new faction in Gods of War: Lee. The miniatures can be seen here: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

In the meantime, British artillery has already been prepared. Currently, work on generals to this faction is underway, and soon cavalry and additional infantry units will be created – including Scots. The British will immediately emerge in the form of a corps starter – you will be able to buy an entire army to play. Of course, single units will also appear – to expand the army.

armata armstronga (1)
12pdr Armstrong Gun

The most important information, however, is that new nations will come after the British! Our plan is to expand the game with further conflicts during this period. All armies are supposed to be compatible with each other, you can play them in tournaments or in friendly games.

The nearest plan is to publish Sioux Warriors! They will also be accompanied by the American rooster on Little Big Horn and Great Siux War (1876 – 1877).

The game itself will be resized to smaller units (about 100 people per base) BUT statistics will be the same, so you can play them against any army in tournaments. We now have a ready initial rooster for them and soon we will start testing. The first sculpts will start to appear around September. The Siux army will be composed mostly of cavalry and divided into several major tribes, with slightly different abilities and modifiers. More information will appear after the tests. As for the US army fighting Indians, you can probably expect the appearance of Gatling guns, about which many people often ask 🙂

1280px-Edgar_Samuel_Paxson_-_Custer's_Last_Stand

The Fields of Glory (Pola Chwaly) are approaching. Our most important project there are the Polish Championships in Gods of War: Lee, where you can win a replica of the American cavalry saber. The friendly team will play Napoleon’s battle over Piava. You can also buy cool gadgets from Risande Artworks Studio.

Event page on FB: https://www.facebook.com/events/218095552370911/

898px-Bloody_Knife,_Custer's_scout,_on_Yellowstone_Expedition,_1873_-_NARA_-_524373

The next information applies to Gods of War: Grant. So far, we have planned the premiere of a new supplement on the Fields of Glory. We decided, however, that we will split this project into two separate ones. The Grant will contain rules on sieges, as well as lists of armies for the Union and the Confederacy to the western theatre, along with new generals’ cards. Of course, General Grant himself will appear 🙂
We will write about the second one project soon in a completely separate entry. It will be compatible with Lee and Grant.
Therefore, and due to the need for testing, we must move the premiere of Grant, for an indefinite period. When the game will be tested, then we will determine the date of publication. We apologize for this delay – we want everything to work out well.
At Pola Chwaly, you’ll be able to play the beta version – we cordially invite you.

U.S._Grant_by_Brady_cph.3b07392

Other things – we’re constantly testing new FAQ / errata. It’s hard to say when it’s 100% ready, but the results are very good. I would like to thank you for the great involvement of the team from the beta test group. Without you it would take much longer and it was not even half as good.

In plans for 2018, we wrote about translating the rulebook – it awaits completion of work on the errata, as well as the release of special units and characters for the Union and the Confederacy. These will begin to appear in autumn.

We hope that you will like the idea with new factions and that everyone will find a favourite and unique army for playing 🙂