Archiwum kategorii: Bolter.pl

Najbliższe plany wydawnicze / Our nearest publishing plans

This text is bilingual, the English version of the text is below the Polish version.

[PL]

Jakiś czas temu opublikowaliśmy wpis dotyczący planów na 2018 rok. Minęła już ponad połowa roku i udało sie zrealizować sporą część, tego co zaplanowane, dużo jeszcze przed nami. Bardzo owocna współpraca z naszym dystrybutorem –  Bolter.pl sprawia, że możemy przyspieszyć prace przy niektórych naszych zamierzeniach.

Jakiś czas temu chwaliliśmy się pierwszymi rzeźbami do Brytyjczyków – pierwszej nowej frakcji w BW:Lee. Wpis można zobaczyć tutaj: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

W międzyczasie została przygotowana już artyleria brytyjska. Natomiast w tej chwili trwają już prace nad generałami do tej frakcji, a niedługo też będzie powstawać kawaleria i dodatkowe jednostki piechoty – m.in. Szkoci. Brytyjczycy wyjdą od razu w formie startera korpuśnego – będzie można kupić całą armię do grania. Oczywiście pojawią się też i pojedyncze jednostki – do rozbudowy armii.

armata armstronga (1)
Armata Armstronga

Natomiast najważniejsza informacja jest taka, iż po Brytyjczykach nadejdą nowe nacje! Naszym planem jest rozbudowa gry o kolejne konflikty w tym okresie. Wszystkie armie mają być ze sobą kompatybilne, będzie można nimi grać na turniejach, czy w przyjacielskich rozgrywkach.

Najbliższy plan to pojawienie się Siuxów! Będzie im także towarzyszyła rozpiska amerykańska na czas Little Big Horn.

Sama gra będzie przeskalowana do mniejszych liczebnie oddziałów (po około 100 ludzi na podstawkę) ALE statystyki będą takie same, zatem turniejowo będzie można nimi grać przeciwko jakiejkolwiek armii. Mamy w tej chwili gotową rozpiskę wstępną dla nich i niedługo będziemy zaczynać testy. Koło września zaczną powstawać też pierwsze figurki. Armia Siuxów będzie złożona w przeważającej części z jazdy i podzielona na kilka głównych plemion, mających nieco inne zdolności i modyfikatory. Więcej informacji pojawi się po testach. Co do armii USA walczącej z Indianami, zapewne można spodziewać się pojawienia karabinów Gatlinga, o które wiele osób często się pyta 🙂

1280px-Edgar_Samuel_Paxson_-_Custer's_Last_Stand

Zbliżają się Pola Chwały. Naszą najważniejszym przedsięwzięciem tam są Mistrzostwa Polski w BW:Lee, na których można wygrać replikę amerykańskiej szabli kawaleryjskiej. Zaprzyjaźniona ekipa rozegra napoleońską bitwę nad Piawą. Na miejscu będzie można też nabyć fajne gadżety od Risande Artworks Studio.

Strona wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/218095552370911/

mp

Kolejna informacja dotyczy BW: Grant. Dotychczas planowaliśmy premierę nowego dodatku na Polach Chwały. Zdecydowaliśmy się jednak, że rozdzielimy ten projekt na dwa osobne. Grant będzie zawierał zasady dotyczące oblężeń, a także listy armii dla Unii i Konfederacji na zachód, wraz z nowymi kartami generałów. Pojawi się oczywiście sam generał Grant 🙂
O tym drugim – osobnym projekcie napiszemy niebawem w zupełnie osobnym wpisie. Będzie on kompatybilny z Lee i Grantem.
W związku z tym, a także z uwagi na konieczność testów musimy przesunąć premierę Granta, na razie na nieokreślony termin. Kiedy gra będzie przetestowana, wtedy określimy termin publikacji. Przepraszamy za to opóźnienie – chcemy, żeby wszystko dobrze wyszło.
Na Polach Chwały będzie można zagrać w wersję beta – serdecznie zapraszamy.

U.S._Grant_by_Brady_cph.3b07392

 

Z pozostałych rzeczy – ciągle testujemy nowe FAQ/erratę. Trudno jeszcze powiedzieć kiedy będzie na 100% gotowa, efekty są jednak bardzo dobre. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie ekipie z grupy beta testów. Bez Was trwałoby to o wiele dłużej i nie było nawet w połowie tak dobre.

W planach na 2018 pisaliśmy o tłumaczeniu podręcznika – czeka ono na ukończenie prac nad erratą, a także wydaniu jednostek specjalnych i charakterów dla Unii i Konfederacji. te zaczną się ukazywać jesienią.

Mamy nadzieję, że pomysł z nowymi frakcjami przypadnie Wam do gustu i że każdy znajdzie sobie ulubioną i unikalną armię do grania 🙂

 

[EN]

Some time ago we published an entry regarding plans for 2018. It’s been over half of the year and we managed to implement a large part of what is planned, still a lot ahead of us. Very fruitful cooperation with our distributor – Bolter.pl makes it possible to speed up work on some of our projects.

Some time ago we presented first sculptures to the British – the first new faction in Gods of War: Lee. The miniatures can be seen here: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

In the meantime, British artillery has already been prepared. Currently, work on generals to this faction is underway, and soon cavalry and additional infantry units will be created – including Scots. The British will immediately emerge in the form of a corps starter – you will be able to buy an entire army to play. Of course, single units will also appear – to expand the army.

armata armstronga (1)
12pdr Armstrong Gun

The most important information, however, is that new nations will come after the British! Our plan is to expand the game with further conflicts during this period. All armies are supposed to be compatible with each other, you can play them in tournaments or in friendly games.

The nearest plan is to publish Sioux Warriors! They will also be accompanied by the American rooster on Little Big Horn and Great Siux War (1876 – 1877).

The game itself will be resized to smaller units (about 100 people per base) BUT statistics will be the same, so you can play them against any army in tournaments. We now have a ready initial rooster for them and soon we will start testing. The first sculpts will start to appear around September. The Siux army will be composed mostly of cavalry and divided into several major tribes, with slightly different abilities and modifiers. More information will appear after the tests. As for the US army fighting Indians, you can probably expect the appearance of Gatling guns, about which many people often ask 🙂

1280px-Edgar_Samuel_Paxson_-_Custer's_Last_Stand

The Fields of Glory (Pola Chwaly) are approaching. Our most important project there are the Polish Championships in Gods of War: Lee, where you can win a replica of the American cavalry saber. The friendly team will play Napoleon’s battle over Piava. You can also buy cool gadgets from Risande Artworks Studio.

Event page on FB: https://www.facebook.com/events/218095552370911/

898px-Bloody_Knife,_Custer's_scout,_on_Yellowstone_Expedition,_1873_-_NARA_-_524373

The next information applies to Gods of War: Grant. So far, we have planned the premiere of a new supplement on the Fields of Glory. We decided, however, that we will split this project into two separate ones. The Grant will contain rules on sieges, as well as lists of armies for the Union and the Confederacy to the western theatre, along with new generals’ cards. Of course, General Grant himself will appear 🙂
We will write about the second one project soon in a completely separate entry. It will be compatible with Lee and Grant.
Therefore, and due to the need for testing, we must move the premiere of Grant, for an indefinite period. When the game will be tested, then we will determine the date of publication. We apologize for this delay – we want everything to work out well.
At Pola Chwaly, you’ll be able to play the beta version – we cordially invite you.

U.S._Grant_by_Brady_cph.3b07392

Other things – we’re constantly testing new FAQ / errata. It’s hard to say when it’s 100% ready, but the results are very good. I would like to thank you for the great involvement of the team from the beta test group. Without you it would take much longer and it was not even half as good.

In plans for 2018, we wrote about translating the rulebook – it awaits completion of work on the errata, as well as the release of special units and characters for the Union and the Confederacy. These will begin to appear in autumn.

We hope that you will like the idea with new factions and that everyone will find a favourite and unique army for playing 🙂

Raport bitewny: Druga bitwa pod Manassas / Battle report: Second Battle of Manassas

This text is bilingual, the English version of the text is below the Polish version. The link to the video is at the very bottom of the text.

Ten tekst jest dwujęzyczny, Angielska wersja tekstu znajduje się poniżej wersji polskiej. Link do filmu znajduje się na samym dole tekstu.

[PL]

W sobotę 4 sierpnia zagraliśmy Drugą bitwę pod Manassas. Do rozgrywki użyliśmy oczywiście zasad Bogowie wojny: Robert E. Lee. Komentarz do samej bitwy znajduje się w filmie, który opowiada o jej przebiegu. Tutaj chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami jako obserwatora samej bitwy.

Główne pytanie to jak mogłaby się zakończyć ta bitwa? Limit liczenia morale armii był wyznaczony powyżej normalnego poziomu (25%), na 1/3 strat podstawek. To znaczy, że obie armie mogłyby walczyć dosyć długo. Z uwagi na niższe morale armii dawało to większe szanse Unii.

8 tura zakończyła się w momencie gdy ujawniły się zarówno korpusy Portera i McDowella jak i dwie dywizje z korpusu Longstreeta. Oznaczało to, że Unia miała wielką przewagę liczebną. W komentarzu po bitwie, dowodzący Konfederatami Krystian deklarował, iż jego korpus Jacksona kontynuowałby działania zaczepne przeciwko korpusowi Reno, resztkom korpusu Heintzelmana, a także Sigelowi. Prawdopodobnie pierwsze dwa z tych korpusów ostatecznie zostałyby rozbite. Pozostaje jednak ważne pytanie jak duże straty przy okazji ponieśliby Konfederaci. Zależy to od postawy Sigela w tej bitwie, który jednak musiał dostać dużo kostek, żeby móc wykonać atak. Gdyby Sigel wykonał atak, to sytuacja w pobliżu Sudley Mill byłaby ustabilizowana dla Unii.

Inną kwestią są walki w centrum. McDowell i Porter dysponowali ogromną przewagą nad dywizjami Hooda i Jonesa, w dodatku część dywizji Hooda została już rozbita atakiem Portera. W tej sytuacji Konfederaci musieliby wycofać się do Groveton i być może dalej, połączyć z dywizją Ewella i bronić przed atakami Unii, wykorzystując jej słabszych generałów (jak to zrobił Jackson gdy zaatakował osamotnionego Heintzelmana – decydujący moment bitwy koło Sudley Mill). Konfederaci musieliby dotrwać do końca dnia. Drugiego dnia na polu bitwy pojawiłyby się kolejne dwie dywizje z korpusu Longstreeta i umożliwiłoby to rozpoczęcie kontrataku. Wszystko to pod warunkiem, że bitwa nie skończyłaby się drugiego dnia. Unia miałaby natomiast wybór, czy po wyparciu Jonesa i Hooda na zachód, nie skierować np. jednego z korpusów na pomoc Sigelowi, zostawiając przeciwko Konfederatom drugi z nich jako siłę blokującą. Wszystko to jednak zależałoby od rzutów na dowodzenie dla unijnych generałów.

Wszystko było możliwe 🙂

Jak każda bitwa historyczna wywołała ona nie tylko dużo emocji, ale przede wszystkim dostarczyła wyśmienitej zabawy. Bitwa przebiegła inaczej niż w historii. Przede wszystkim Sigel nie zaatakował Jacksona, tylko czekał na przybycie Heintzelmana i Reno. Później ataki Unii były prowadzone pojedynczo, osamotniony korpus Heintzelmana naraził się na groźny kontratak Jacksona. Walki toczyły się w poprzek nasypu nieskończonej linii kolejowej, a nie wzdłuż niego. Inną zmianą w stosunku do historii były ruchy Portera i McDowella, którzy od razu ruszyli drogą na Sudley Road. Drogę Manassas – Gainesville zajmował tylko Reynolds. Takie porównania do historii to jedna z największych przyjemności w rozgrywaniu historycznych bitew.

W przygotowaniu mamy następne projekty, zatem obserwujcie naszego fanpejdża i bloga.

https://www.facebook.com/gmboardgames/

[EN]

On Saturday, August the 4th, we played the Second Battle of Manassas. We used the rules of the Gods of War: Robert E. Lee to play the game. The commentary to the battle itself is in the film, which tells about its course. Here, I would like to share some thoughts as an observer of the battle itself.

The main question is how could this battle end? The army morale counting limit  was set above the normal level (25%), for 1/3 of the loss of the bases. It means that both armies could fight for quite a long time. Due to the lower morale of the army, this gave the Union greater chances.

The 8th round ended at the moment when the corps of Porter and McDowell as well as two divisions from the Longstreet corps appeared. This meant that the Union had a great numerical advantage. In the commentary after the battle, the Confederate commander Krystian declared that his Jackson corps would continue offensive actions against the Reno corps, the remains of Heintzelman’s corps, and Sigel. Probably the first two of these corps would eventually be broken up. However, there remains an important question as to how big losses the Confederates would incur. It depends on Sigel’s attitude in this battle, but he had to use a lot of dices to be able to attack. If Sigel made the attack, the situation near Sudley Mill would be stabilized for the Union.

Fighting in the center is another issue. McDowell and Porter had a huge advantage over the Hood and Jones’s divisions, and in addition part of the Hood division was already smashed by Porter’s attack. In this situation, the Confederates would have to retreat to Groveton, and perhaps further, connect with the Ewell division and defend against Union attacks, using its weaker generals (as Jackson did when he attacked isolated Heintzelman – the decisive moment of the battle at Sudley Mill). Confederates would have to survive until the end of the day. On the second day, the next two divisions from the Longstreet corps would appear on the battlefield and this would allow a counterattack to start. All this would be possible if the battle would not end on the first day. On the other hand, the Union would have chosen whether, after pushing Jones and Hood west, to send one of the corps to help Sigel, leaving the second as a blocking force against the Confederates. All this, however, would depend on command rolls for Union generals.

Everything was possible :)

Like every historical battle, it caused not only a lot of emotions, but above all it provided great fun. The battle went different than in history. Above all, Sigel did not attack Jackson, he was just waiting for Heintzelman and Reno to arrive. Later, the attacks of the Union were carried out individually, the isolated corps of Heintzelman being exposed to Jackson’s menacing counterattack. The fights took place across the embankment of the infinite railway line, not along it. Another change in relation to history were the moves of Porter and McDowell, who immediately set off on the road to Sudley Road. Only Reynolds occupied the Manassas – Gainesville Road. Such comparisons to history are one of the greatest pleasures in playing historical battles.

We have more projects in preparation, so watch our FB page and blog.

https://www.facebook.com/gmboardgames/

Link do filmu: / Link to the movie:

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski w Bogowie wojny: Robert E. Lee / Polish Championship in Gods of War: Robert E. Lee

[PL]

Dzisiaj mamy dla Was bardzo ważną wiadomość. Podczas najbliższego konwentu Pola Chwały odbędą się pierwsze Mistrzostwa Polski w Bogowie wojny: Robert E. Lee!

Mistrzostwa rozegrają się na Zamku Królewskim w Niepołomicach w sobotę 29 września 2018 roku.

Zamek-niepolomice
W tych szacownych murach będziemy toczyć nasze boje.

PLAN MISTRZOSTW POLSKI:
Przygotowanie do rozgrywek: 10.00
Początek turnieju: 10.30
Pierwsza bitwa: 11.00 – 13.15
Druga bitwa: 13.30 – 15.45
Trzecia bitwa: 16.30 – 18.45

Bitwy będą rozgrywane według standardowej punktacji turniejowej 1200$ na armię (czyli np. Unia 1320$). Dokładny regulamin turnieju ukaże się do końca wakacji.

Największą atrakcją MP będzie nagroda główna – replika szabli kawaryjskiej z czasów wojny secesyjnej: Model 1860 Light Cavalry Saber. Oprócz szabli będzie jeszcze wiele innych, ciekawych nagród, o czym będziemy wspominam w następnych tygodniach.

Zapraszamy do udziału i możecie już rezerwować termin 🙂

Oprócz MP szykujemy jeszcze inne atrakcje wargamingowe, o których będziemy wspominać w następnych tygodniach.

 

Przy okazji zapraszamy serdecznie na same Pola Chwały – będzie to już XIII. edycja tego konwentu, na którym każdy miłośnik historii po prostu być musi.

https://polachwaly.pl/2018/04/16/pola-chwaly-2018/

Tutaj filmik z Pól Chwały w 2016 roku.

 

 

[EN]

Today we have a very important message for you. During the next convention of the Pola Chwaly (Fields of Glory), the first Polish Championships in the Gods of War: Robert E. Lee will take place!

The championships will take place at the Royal Castle in Niepolomice on Saturday, September 29, 2018.

Zamek-niepolomice
Inside these respectable walls, we will fight our battles.

PLAN OF POLISH CHAMPIONSHIPS:

Preparation for the tournament: 10.00
The start of the tournament: 10.30
The first battle: 11.00 – 13.15
Second battle: 13.30 – 15.45
Third battle: 16.30 – 18.45

The battles will be played according to the standard tournament army points of 1,200$ for the army (ie, for example, Union 1320$). The exact rules of the tournament will be published until the end of the summer.

The main attraction of Polish Championships will be the main prize – a replica of the Cavalry saber from the Civil War: Model 1860 Light Cavalry Saber. In addition to the saber there will be many other interesting prizes, which will be mentioned in the next weeks.

We invite you to participate and you can book your time 🙂

In addition to Polish Championships, we are also preparing other wargaming attractions, which will be announced in the next weeks.

By the way, we cordially invite you to the Pola Chwaly (Fields of Glory) – it will be the 13th edition of this convention, where every fan of history simply has to be.

https://polachwaly.pl/2018/04/16/pola-chwaly-2018/

Here is a movie from the Fields of Glory in 2016.