2 bitwa pod Manassas / Second Battle of Manassass

[PL] Już 4 sierpnia, w sobotę, w sklepie Bolter.pl przy ul. Podwale 6 we Wrocławiu, rozegramy kolejną bitwę historyczną w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee. W drugiej bitwie pod Manassas na przeciwko siebie stanie Armia Północnej Wirginii, dowodzona przez generała Lee i Armia Wirginii, dowodzona przez generała Pope’a. Zaczynamy o godzinie 10.00. Zapraszamy!

Wprowadzenie historyczne:

Po zakończeniu kampanii na półwyspie, generał Lee postanowił skierować swoje siły na północ przeciwko siłom dowodzonym przez generała Johna Pope’a. Pope, opromieniony słabą zdobywcy Wyspy nr 10 na Mississippi, objął dowodzenie rozproszonymi siłami Unii w północnej części Wirginii, przekształconymi w Armię Wirginii. Lee planował zostawił tylko niewielką osłonę pod Richmond i rozbić armię Pope’a, zanim połączy się z siłami Armii Potomaku, dowodzonej przez gen. McClellana. Armia Potomaku przemieszczała się statkami w Półwyspu Wirginia w okolice Waszyngtonu, skąd marszem miała połączyć się w wojskami Pope’a. Po serii manewrów, błędów i niesamowitych okazji, korpus gen. Jacksona zajął pozycje obronne w pobliżu dawnego pola bitwy pod Bull Run. 28 doszło do starcia pod Brawner’s Farm. Dzień później rozpoczęła się Druga bitwa pod Manassas. Generał Pope zignorował ostrzeżenia o nadchodzącym ze skrzydła korpusie Longstreet’a i rzucił większość swoich sił na Jacksona. Pierwszego dnia prawie uzyskał przełamanie, ale Jacksonowi ostatecznie udało się utrzymać. Drugiego dnia Pope ponowił ataki – skierował je jednak prosto między dwa konfederackie korpusy. Atakujące wojska Unii zostały rozbite i wtedy Konfederaci przeprowadzili potężny kontratak siłami całego korpusu Longstreeta, który kompletnie zwinął skrzydło armii Pope’a i doprowadził ją do klęski. Armia Wirginii wycofała się pod osłonę fortyfikacji Waszyngtonu. Pope został pozbawiony dowódca, a jego armia została połączona z Armią Potomaku. Generał Lee odniósł jedno z największych zwycięstw w całej swojej karierze. Zwycięstwo pozwoliło mu przeprowadzić pierwszą inwazję na Północ, która zakończyła się bitwą pod Antietam.

[EN] On Sunday, August the 4th, in the Bolter.pl store at Podwale 6 street in Wrocław, we will play another historical battle according to the Gods of War: Robert E. Lee rules. In The Second Battle of Manassas, the Army of Northern Wirginia, commanded by General Lee and the Army of Virginia, commanded by General Pope, will face each other. We start at 10.00. Welcome!

Historical introduction:

After finishing the peninsula campaign, General Lee decided to turn his forces north against forces commanded by General John Pope. Pope, the conqueror of Mississippi Island No. 10, took command of the dispersed Union forces in northern Virginia, transformed into the Army of Virginia. Lee planned to leave only a small covering force at Richmond and break up Pope’s army before it could join it’s forces with the Army of the Potomac, commanded by General McClellan. The Army of the Potomac was moving by ships from the Virginia Peninsula to the vicinity of Washington, from where it was supposed to march and join the forces of Pope. After a series of maneuvers, mistakes and amazing opportunities, General Jackson’s corps took defensive positions near the former battlefield of the Bull Run. On August the 28th there was a clash at Brawner’s Farm. A day later the Second Battle of Manassas began. General Pope ignored the warnings about the Longstreet Corps coming from the flank and threw most of his forces at Jackson. On the first day he almost break through, but Jackson finally managed to repel all attacks. On the second day, Pope repeated the attacks – but he directed them straight between the two confederate corps. The attacking Union forces were destroyed and then the Confederates carried out a powerful counterattack with the forces of the entire Longstreet corps, which completely collapsed the wing of Pope’s army and led it to defeat. The Army of Virginia withdrew under the cover of Washington’s fortifications. Pope was deprived of the command, and his army was joined with the Army of the Potomac. General Lee has had one of the greatest victories in his entire career. The victory allowed him to start the first invasion of the North, which ended with the battle of Antietam.

Joy of Six – relacja / Joy of Six report

[PL]

This text is bilingual. The English language version is under the Polish version.

15 lipca 2018 roku jako GM Boardgames mieliśmy okazję pojechać na konwent Joy of Six do Sheffield w Wielkiej Brytanii. Konwent jest organizowany od 2014 roku przez Baccus i Wargames Emporium i poświęcony tylko i wyłącznie figurkom i grom w skali 6 mm.

Konwent odbywał się w samym centrum Sheffield, w Hallam University. Budynki uniwersytetu są położone zaledwie 5 minut od głównej stacji kolejowej. Dookoła jest bardzo dużo przystanków komunikacji miejskiej, więc można też wygodnie dojechać do innych części miasta i np. zobaczyć wielką halę do gry w hokeja.

Konwent odbywał się w głównym budynku Uniwersytetu, na jego 6 piętrze. Zajmował dwie ogromne sale oraz łącznik między nimi. Co ważne, przed samo wejście można wjechać samochodami, co ułatwia wypakowywanie akcesoriów do pokazów. W jednej z sal znajduje się uniwersytecka restauracja, gdzie można bardzo tanio zjeść albo napić się kawy i innych napojów.

Po przybyciu na miejsce organizatorzy bardzo szybko i sprawnie pokazali nam nasze miejsce: stoisko i stół do pokazów. W naszym sąsiedztwie znajdowały sie dwa bardzo fajne sklepy oraz pokazowa bitwa pod Horką (hipotetyczne starcie z 1708 roku między Szwedami i Rosjanami. Pozdrawiamy ekipę Per Broden & Wyre Forest Gamers).

Uradowało nas bardzo duże zainteresowanie naszymi figurkami i akcesoriami, bardzo dużo osób pytało też o przepisy gry. Mieliśmy okazję zaprezentować je i opowiedzieć o podstawowych zasadach.

Przez konwent przewinęło się bardzo dużo osób, które miały okazję oglądać wiele gier pokazowych i zawitać do wielu sklepów. Gry dotyczyły różnych epok i okresów, od starożytności, po XX wiek. Ich cechą charakterystyczną było pokazanie najważniejszej zalety skali 6 mm – OGROMNYCH BITEW! Niektóre stoły miały kilka metrów szerokości. Stały na nich setki podstawek i tysiące figurek. Cieszymy się bardzo, że skala 6 mm coraz lepiej się rozwija i liczmy, że podobnie będzie w Polsce.

Żeby się dłużej nie rozpisywać, niechaj przemówią zdjęcia.

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom konwentu: Baccus i Wargames Emporium. Zostaliśmy niezwykle serdecznie przyjęci. Atmosfera podczas konwentu była znakomita, organizacja również stała na bardzo wysokim poziomie. Wszystko było bardzo dobrze oznaczone i opisane. Bardzo się cieszymy, że udało nam się poznać i porozmawiać z tyloma osobami, które znaliśmy tylko z Internetu (serdeczne pozdrowienia dla Daniela Hodgsona i Petera Bradforda). Z całą pewnością chcemy przyjechać na Joy of Six 2019. Zatem, do zobaczenia za rok!

Strona konwentu: http://www.thejoyof6.co.uk/

Strona GM Boardgames: http://www.gmboardgames.com/

Strona naszego wyłącznego dystrybutora, Bolter.pl: BOLTER.PL

[EN]

Photos from the convention above (between Polish text).

On July 15, 2018, as GM Boardgames, we had the opportunity to go to the Joy of Six convention in Sheffield, UK. The Convention has been organized since 2014 by Baccus and Wargames Emporium and is devoted only to figures and games on a 6 mm scale.

The convention was held in the very center of Sheffield, at Hallam University. The university buildings are located just 5 minutes from the train station. There are many public transport stops around, so you can easily get to other parts of the city and, for example, see a great hockey arena.

The convention was held in the main building of the University, on its 6th floor. It was situated in two huge rooms and a link between them. What is important, you can drive cars in front of the entrance, which makes it easier to unpack accessories for presentation games. In one of the rooms there is a university restaurant, where you can eat very cheap or have a coffee and other drinks.

After arriving at the venue, the organizers showed us our place (fantastic organisation!): a stand and a table for demo game. Neas us there were two very cool shops and a giant table with the Battle of Horka (a hypothetical clash in 1708 between Swedes and Russians during The Great Northern War – cordial greetings to the Per Broden & Wyre Forest Gamers team).

We were very pleased with the great interest in our figurines and accessories. A lot of people also asked about the rules of our game Gods of War: Robert E. Lee. We had the opportunity to present them and talk about the basic rules.

A lot of people have passed through the convention. They had the opportunity to watch many demonstration games and visit many shops. The games concerned various periods, from antiquity to the 20th century. Their feature was to show the most important advantage of the 6 mm scale – HUGE BATTLES! Some tables were several meters wide. Hundreds of stands and thousands of miniatures stood on them. We are very happy that the 6 mm scale is developing better and better and we hope that it will be similar in Poland.

At the end, we would like to thank the organizers of the convention: Baccus and Wargames Emporium. We were very warmly welcomed. The atmosphere during the convention was excellent, the organization was also at a very high level. Everything was very well marked and described. We are very happy that we were able to meet and talk to so many people that we knew only from the Internet (greetings to Daniel Hodgson and Peter Bradford). We definitely want to come to Joy of Six 2019. So, see you next year!

Joy of Six wepage: http://www.thejoyof6.co.uk/

Our webpage: http://www.gmboardgames.com/en/

Our general distributor: BOLTER

 

Bolter.pl wyłącznym dystrybutorem GM Boardgames! / Bolter.pl is general distributor of GM Boardgames!

[PL]

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy ogłosić rozpoczęcie następnego etapu w rozwoju naszej firmy. Od dnia 9 lipca 2018 roku Bolter.pl został oficjalnym dystrybutorem produktów GM Boardgames. Od tej pory strona www.gmboardgames.com przestaje prowadzić sprzedaż produktów, nie będą one także dostępne poprzez nasz e-bay, czy zamówienia mailowe. Całą dystrybucję i sprzedaż będzie prowadzić Bolter.pl

Strona sklepu:

https://www.bolter.pl/

Strona z zestawami do BW: Lee

https://www.bolter.pl/pl/c/BOGOWIE-WOJNY-LEE/703

bolterzlogo

Pół roku temu pisaliśmy na blogu, iż chcielibyśmy, aby Lee zawitało do wielu sklepów wargamingowych w Polsce. Mamy wielką nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli wreszcie tego dokonać. Profesjonalizm i rzetelność Boltera gwarantują obsługę klienta na najwyższym poziomie. Natomiast GM Boardgames będzie mogło poświęcić więcej czasu i energii rozwojowi BW-Lee i następnych projektów.

Od razu zaznaczamy, iż niektóre zestawy w naszej ofercie mają nieco podwyższone ceny – dystrybucja to większa dostępność, ale i nieco większe koszty. Lee pozostaje jednak nadal systemem historycznym o jednym z najniższych progów wejścia.

Przypominamy, iż GM Boardgames będzie prezentować swoją ofertę podczas konwentu Joy of Six w Sheffield już 15 lipca 2018 roku. Serdecznie zapraszamy!

W niedługim czasie będziemy mieli jeszcze jedną ważną wiadomość, związaną z naszym następnym projektem. Bądźcie czujni 🙂

SONY DSC

[EN]

It is with great pleasure that we would like to announce the start of the next stage in the development of our company. From July 9th, 2018, Bolter.pl became the official distributor of GM Boardgames products. From now on, the www.gmboardgames.com website ceases to sell products, they will not be available via our e-bay or e-mail orders. The entire distribution and sale will be carried out by Bolter.pl

Link:

BOLTER’s WEBSITE

Direct link to sets for Gods of war: Lee

Gods of war: Lee sets

bolterzlogo

Half a year ago, we wrote on our blog that we would like Lee to come to many wargaming stores in Poland and other countries. We hope that our cooperation will finally allow this to happen. Bolter’s professionalism and reliability guarantee customer service at the highest level. GM Boardgames, on the other hand, will be able to devote more time and energy to the development of Gods of war – Lee and subsequent projects.

We immediately point out that some of the sets in our offer have slightly higher prices – distribution means greater availability, but also slightly higher costs. Lee remains a historical system with one of the lowest entry thresholds.

We would like to remind you that GM Boardgames will present its offer at the Joy of Six convention in Sheffield on July 15, 2018. You’re welcome!

In a short time we will have one more important message related to our next project. Be cautious 🙂

okladka4