Archiwum kategorii: Bitwa pod Gaines Mill

Bitwa pod gaines mill / battle of gaines mill

26 czerwca 1862 roku. Robert E. Lee rozpoczął kampanię 7 dni bitew, która rozstrzygnie o losie Richmond i całej Konfederacji. W niesłychanie ryzykownym ruchu wysłał większą część swojej armii na północną stronę rzeki Chickahominy, odsłaniając dla Unii drogę do Richmond. Jego plan to zniszczenie odizolowanego korpusu generała Portera, który znajduje się na północ od rzeki. W tym celu planuje wspólne uderzenie z nadciągającymi z Doliny Shenandoah siłami generała Jacksona.

Tymczasem głównodowodzący armii Unii generał McClellan nie zdaje sobie sprawy ani z możliwości uderzenia na Richmond, ani z zagrożenia jakie nadchodzi z północy. Nie decyduje się na wzmocnienie Portera, ani na uderzenie na zachód.
W konsekwencji korpus Portera jest osamotniony, chociaż broni się na świetnie przygotowanych pozycjach, oddzielonych strumieniem i położonych na wzgórzach. Linia Unii ma jednak słaby punkt, a Porter nie może spodziewać się przybycia zbyt wielu posiłków… Jest 27 czerwca 1862 roku.

Czy Konfederacji uda się zgnieść korpus Portera i zmienić bieg historii? A może Porter wytrwa do wieczora i wycofa się przez niezniszczone mosty, albo przeciwnie, jego skuteczna obrona sprawi, że McClellan wyśle mu posiłki?
—————————————————————————–
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już 19 stycznia (sobota) w Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław), gdzie w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee spróbujemy odtworzyć tę bitwę. Początek od godziny 10.00.

Wejściówka dla graczy w formie zakupów w sklepie za min. 20zł.
Jako bonus otrzymują oni standardowy napój w kawiarni 🙂
Gapie oczywiście wchodzą za GRATIS :p

LIMIT OSÓB: 6
Bardzo prosimy o zgłaszanie się jeśli jesteście pewni obecności.
Jeśli coś się stanie i nie będziecie mogli jednak przyjść dajcie znać niezwłocznie.

Gra przewidziana jest na około 10 godzin! 🙂

Serdecznie zapraszamy do udziału lub przyglądania się.

Mapa bitwy / map of a battle

June 26, 1862. Robert E. Lee began a 7 days of battles campaign that will determine the fate of Richmond and the entire Confederacy. In an extremely risky movement, he sent most of his army to the north of the Chickahominy River, revealing the way to Richmond for the Union. His plan is to destroy the isolated corps of General Porter, which is located north of the river. For this, he plans a joint strike with General Jackson’s forces approaching from the Shenandoah Valley.

Meanwhile, General McClellan, the Commander-in-Chief of the Union Army, is unaware of either the possibility of striking Richmond or the threat coming from the north. He does not decide to strengthen Porter or to hit west.
Consequently, Porter’s corps is lonely, although it defends itself on well-prepared positions, separated by a stream and located on the hills. However, the Union line has a weak point, and Porter can not expect too many reinforcements to arrive … It’s 27th of June, 1862.

Will the Confederacy succeed in crushing Porter’s corps and change the course of history? Perhaps Porter will endure until the evening and retreat through unbroken bridges, or, on the contrary, his effective defense will make McClellan send him reinforcements?
————————————————– —————————
We will try to answer these questions on January 19 (Saturday) in Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław, Poland), where as part of the Gods of war: Robert E. Lee game, we will try to recreate this battle.

Entry for players in the form of shopping in the store for a min. 20 zł.
As a bonus, they receive a standard drink in a cafe 🙂
Onlookers, of course, enter for FREE.

PLAYERS LIMIT: 6
Please report if you are sure of your presence.
If something happens and you will not be able to come, let me know immediately.

The game is scheduled for about 10 hours! 🙂

We cordially invite you to participate or watch.