Archiwum kategorii: errata

Najbliższe plany wydawnicze / Our nearest publishing plans

This text is bilingual, the English version of the text is below the Polish version.

[PL]

Jakiś czas temu opublikowaliśmy wpis dotyczący planów na 2018 rok. Minęła już ponad połowa roku i udało sie zrealizować sporą część, tego co zaplanowane, dużo jeszcze przed nami. Bardzo owocna współpraca z naszym dystrybutorem –  Bolter.pl sprawia, że możemy przyspieszyć prace przy niektórych naszych zamierzeniach.

Jakiś czas temu chwaliliśmy się pierwszymi rzeźbami do Brytyjczyków – pierwszej nowej frakcji w BW:Lee. Wpis można zobaczyć tutaj: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

W międzyczasie została przygotowana już artyleria brytyjska. Natomiast w tej chwili trwają już prace nad generałami do tej frakcji, a niedługo też będzie powstawać kawaleria i dodatkowe jednostki piechoty – m.in. Szkoci. Brytyjczycy wyjdą od razu w formie startera korpuśnego – będzie można kupić całą armię do grania. Oczywiście pojawią się też i pojedyncze jednostki – do rozbudowy armii.

armata armstronga (1)
Armata Armstronga

Natomiast najważniejsza informacja jest taka, iż po Brytyjczykach nadejdą nowe nacje! Naszym planem jest rozbudowa gry o kolejne konflikty w tym okresie. Wszystkie armie mają być ze sobą kompatybilne, będzie można nimi grać na turniejach, czy w przyjacielskich rozgrywkach.

Najbliższy plan to pojawienie się Siuxów! Będzie im także towarzyszyła rozpiska amerykańska na czas Little Big Horn.

Sama gra będzie przeskalowana do mniejszych liczebnie oddziałów (po około 100 ludzi na podstawkę) ALE statystyki będą takie same, zatem turniejowo będzie można nimi grać przeciwko jakiejkolwiek armii. Mamy w tej chwili gotową rozpiskę wstępną dla nich i niedługo będziemy zaczynać testy. Koło września zaczną powstawać też pierwsze figurki. Armia Siuxów będzie złożona w przeważającej części z jazdy i podzielona na kilka głównych plemion, mających nieco inne zdolności i modyfikatory. Więcej informacji pojawi się po testach. Co do armii USA walczącej z Indianami, zapewne można spodziewać się pojawienia karabinów Gatlinga, o które wiele osób często się pyta 🙂

1280px-Edgar_Samuel_Paxson_-_Custer's_Last_Stand

Zbliżają się Pola Chwały. Naszą najważniejszym przedsięwzięciem tam są Mistrzostwa Polski w BW:Lee, na których można wygrać replikę amerykańskiej szabli kawaleryjskiej. Zaprzyjaźniona ekipa rozegra napoleońską bitwę nad Piawą. Na miejscu będzie można też nabyć fajne gadżety od Risande Artworks Studio.

Strona wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/218095552370911/

mp

Kolejna informacja dotyczy BW: Grant. Dotychczas planowaliśmy premierę nowego dodatku na Polach Chwały. Zdecydowaliśmy się jednak, że rozdzielimy ten projekt na dwa osobne. Grant będzie zawierał zasady dotyczące oblężeń, a także listy armii dla Unii i Konfederacji na zachód, wraz z nowymi kartami generałów. Pojawi się oczywiście sam generał Grant 🙂
O tym drugim – osobnym projekcie napiszemy niebawem w zupełnie osobnym wpisie. Będzie on kompatybilny z Lee i Grantem.
W związku z tym, a także z uwagi na konieczność testów musimy przesunąć premierę Granta, na razie na nieokreślony termin. Kiedy gra będzie przetestowana, wtedy określimy termin publikacji. Przepraszamy za to opóźnienie – chcemy, żeby wszystko dobrze wyszło.
Na Polach Chwały będzie można zagrać w wersję beta – serdecznie zapraszamy.

U.S._Grant_by_Brady_cph.3b07392

 

Z pozostałych rzeczy – ciągle testujemy nowe FAQ/erratę. Trudno jeszcze powiedzieć kiedy będzie na 100% gotowa, efekty są jednak bardzo dobre. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie ekipie z grupy beta testów. Bez Was trwałoby to o wiele dłużej i nie było nawet w połowie tak dobre.

W planach na 2018 pisaliśmy o tłumaczeniu podręcznika – czeka ono na ukończenie prac nad erratą, a także wydaniu jednostek specjalnych i charakterów dla Unii i Konfederacji. te zaczną się ukazywać jesienią.

Mamy nadzieję, że pomysł z nowymi frakcjami przypadnie Wam do gustu i że każdy znajdzie sobie ulubioną i unikalną armię do grania 🙂

 

[EN]

Some time ago we published an entry regarding plans for 2018. It’s been over half of the year and we managed to implement a large part of what is planned, still a lot ahead of us. Very fruitful cooperation with our distributor – Bolter.pl makes it possible to speed up work on some of our projects.

Some time ago we presented first sculptures to the British – the first new faction in Gods of War: Lee. The miniatures can be seen here: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

In the meantime, British artillery has already been prepared. Currently, work on generals to this faction is underway, and soon cavalry and additional infantry units will be created – including Scots. The British will immediately emerge in the form of a corps starter – you will be able to buy an entire army to play. Of course, single units will also appear – to expand the army.

armata armstronga (1)
12pdr Armstrong Gun

The most important information, however, is that new nations will come after the British! Our plan is to expand the game with further conflicts during this period. All armies are supposed to be compatible with each other, you can play them in tournaments or in friendly games.

The nearest plan is to publish Sioux Warriors! They will also be accompanied by the American rooster on Little Big Horn and Great Siux War (1876 – 1877).

The game itself will be resized to smaller units (about 100 people per base) BUT statistics will be the same, so you can play them against any army in tournaments. We now have a ready initial rooster for them and soon we will start testing. The first sculpts will start to appear around September. The Siux army will be composed mostly of cavalry and divided into several major tribes, with slightly different abilities and modifiers. More information will appear after the tests. As for the US army fighting Indians, you can probably expect the appearance of Gatling guns, about which many people often ask 🙂

1280px-Edgar_Samuel_Paxson_-_Custer's_Last_Stand

The Fields of Glory (Pola Chwaly) are approaching. Our most important project there are the Polish Championships in Gods of War: Lee, where you can win a replica of the American cavalry saber. The friendly team will play Napoleon’s battle over Piava. You can also buy cool gadgets from Risande Artworks Studio.

Event page on FB: https://www.facebook.com/events/218095552370911/

898px-Bloody_Knife,_Custer's_scout,_on_Yellowstone_Expedition,_1873_-_NARA_-_524373

The next information applies to Gods of War: Grant. So far, we have planned the premiere of a new supplement on the Fields of Glory. We decided, however, that we will split this project into two separate ones. The Grant will contain rules on sieges, as well as lists of armies for the Union and the Confederacy to the western theatre, along with new generals’ cards. Of course, General Grant himself will appear 🙂
We will write about the second one project soon in a completely separate entry. It will be compatible with Lee and Grant.
Therefore, and due to the need for testing, we must move the premiere of Grant, for an indefinite period. When the game will be tested, then we will determine the date of publication. We apologize for this delay – we want everything to work out well.
At Pola Chwaly, you’ll be able to play the beta version – we cordially invite you.

U.S._Grant_by_Brady_cph.3b07392

Other things – we’re constantly testing new FAQ / errata. It’s hard to say when it’s 100% ready, but the results are very good. I would like to thank you for the great involvement of the team from the beta test group. Without you it would take much longer and it was not even half as good.

In plans for 2018, we wrote about translating the rulebook – it awaits completion of work on the errata, as well as the release of special units and characters for the Union and the Confederacy. These will begin to appear in autumn.

We hope that you will like the idea with new factions and that everyone will find a favourite and unique army for playing 🙂