Archiwum kategorii: Historyczne bitwy

2 bitwa pod Manassas / Second Battle of Manassass

[PL] Już 4 sierpnia, w sobotę, w sklepie Bolter.pl przy ul. Podwale 6 we Wrocławiu, rozegramy kolejną bitwę historyczną w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee. W drugiej bitwie pod Manassas na przeciwko siebie stanie Armia Północnej Wirginii, dowodzona przez generała Lee i Armia Wirginii, dowodzona przez generała Pope’a. Zaczynamy o godzinie 10.00. Zapraszamy!

Wprowadzenie historyczne:

Po zakończeniu kampanii na półwyspie, generał Lee postanowił skierować swoje siły na północ przeciwko siłom dowodzonym przez generała Johna Pope’a. Pope, opromieniony słabą zdobywcy Wyspy nr 10 na Mississippi, objął dowodzenie rozproszonymi siłami Unii w północnej części Wirginii, przekształconymi w Armię Wirginii. Lee planował zostawił tylko niewielką osłonę pod Richmond i rozbić armię Pope’a, zanim połączy się z siłami Armii Potomaku, dowodzonej przez gen. McClellana. Armia Potomaku przemieszczała się statkami w Półwyspu Wirginia w okolice Waszyngtonu, skąd marszem miała połączyć się w wojskami Pope’a. Po serii manewrów, błędów i niesamowitych okazji, korpus gen. Jacksona zajął pozycje obronne w pobliżu dawnego pola bitwy pod Bull Run. 28 doszło do starcia pod Brawner’s Farm. Dzień później rozpoczęła się Druga bitwa pod Manassas. Generał Pope zignorował ostrzeżenia o nadchodzącym ze skrzydła korpusie Longstreet’a i rzucił większość swoich sił na Jacksona. Pierwszego dnia prawie uzyskał przełamanie, ale Jacksonowi ostatecznie udało się utrzymać. Drugiego dnia Pope ponowił ataki – skierował je jednak prosto między dwa konfederackie korpusy. Atakujące wojska Unii zostały rozbite i wtedy Konfederaci przeprowadzili potężny kontratak siłami całego korpusu Longstreeta, który kompletnie zwinął skrzydło armii Pope’a i doprowadził ją do klęski. Armia Wirginii wycofała się pod osłonę fortyfikacji Waszyngtonu. Pope został pozbawiony dowódca, a jego armia została połączona z Armią Potomaku. Generał Lee odniósł jedno z największych zwycięstw w całej swojej karierze. Zwycięstwo pozwoliło mu przeprowadzić pierwszą inwazję na Północ, która zakończyła się bitwą pod Antietam.

[EN] On Sunday, August the 4th, in the Bolter.pl store at Podwale 6 street in Wrocław, we will play another historical battle according to the Gods of War: Robert E. Lee rules. In The Second Battle of Manassas, the Army of Northern Wirginia, commanded by General Lee and the Army of Virginia, commanded by General Pope, will face each other. We start at 10.00. Welcome!

Historical introduction:

After finishing the peninsula campaign, General Lee decided to turn his forces north against forces commanded by General John Pope. Pope, the conqueror of Mississippi Island No. 10, took command of the dispersed Union forces in northern Virginia, transformed into the Army of Virginia. Lee planned to leave only a small covering force at Richmond and break up Pope’s army before it could join it’s forces with the Army of the Potomac, commanded by General McClellan. The Army of the Potomac was moving by ships from the Virginia Peninsula to the vicinity of Washington, from where it was supposed to march and join the forces of Pope. After a series of maneuvers, mistakes and amazing opportunities, General Jackson’s corps took defensive positions near the former battlefield of the Bull Run. On August the 28th there was a clash at Brawner’s Farm. A day later the Second Battle of Manassas began. General Pope ignored the warnings about the Longstreet Corps coming from the flank and threw most of his forces at Jackson. On the first day he almost break through, but Jackson finally managed to repel all attacks. On the second day, Pope repeated the attacks – but he directed them straight between the two confederate corps. The attacking Union forces were destroyed and then the Confederates carried out a powerful counterattack with the forces of the entire Longstreet corps, which completely collapsed the wing of Pope’s army and led it to defeat. The Army of Virginia withdrew under the cover of Washington’s fortifications. Pope was deprived of the command, and his army was joined with the Army of the Potomac. General Lee has had one of the greatest victories in his entire career. The victory allowed him to start the first invasion of the North, which ended with the battle of Antietam.