Premiera zestawów żuawów i piechoty w pozycjach strzelających w skali 6 mm / New sets of ACW zouaves and infantry in skirmish line 6 mm scale are available in our shop!

[PL]

W naszym firmowym sklepie pojawiły się wreszcie zestawy żuawów oraz piechoty w pozycjach strzelających. Żuawi są dostępni w “małym” zestawie, przedstawiającym 1 brygadę. W typowej rozpisce na 1200 – 1500$ zazwyczaj spotyka się 1 – 2 tego typu brygady. Zestaw zawiera 28 figurek żuawów: 5 pasków zwykłych, 1 pasek grupy dowodzenia i 1 z doboszami. Żuawi występują w jednym zestawie – figurki są takie same dla Unii i Konfederacji.

Z kolei zestawy piechoty strzelającej (osobno dla Unii i Konfederacji) zawierają 24 figurki w 3 różnych pozach. Są umieszczone na 8 paskach po 3 figurki. Typowa podstawka z regimentem lekkiej piechoty ma 6 takich figurek. Można ich również dodawać dla ozdoby dla zwykłych brygad piechoty.

Zestawy są dostępne tutaj: LINK

Do końca tygodnia zestawy będą dostępne również w sklepie Bolter.

Autorem rzeźb jest Marcin Szymański. Odlewy żywiczne (mastery) wykonał Staszek Czarnecki, zaś odlewy metalowe Kazrak Miniatures.

W następnej kolejności pojawią się zestawy kawalerii (dla Unii i Konfederacji) i milicji – spodziewamy się ich (niestety z dużym opóźnieniem) w kwietniu. Są już gotowe mastery żywiczne, które czekają na odlewanie w metalu.

[ENG]

Finally sets of ACW zouaves and infantry in firing positions are available. Zouaves are available in a “small” set, containing 1 brigade (28 miniatures in our game). In a typical game for 1200 – 1500 points, usually 1 – 2 of this type of brigade is encountered. The set contains 28 zouaves: 5 regular strips, 1 command strip and 1 drummer strips. Zouaves are in one set – the figures are the same for the Union and the Confederacy.

In turn, sets of infantry firing (separately for the Union and Confederation) contain 24 figures in 3 different poses. They are placed on 8 strips of 3 figures each. A typical base with a light infantry regiment has 6 such figures. They can also be added for decorations for ordinary infantry brigades.
The sets are available here (by Paypal): LINK

By the end of the week, the kits will also be available in the Bolter shop.

The author of the sculptures is Marcin Szymański. The resin casts (masters) were made by Staszek Czarnecki and the metal casts by Kazrak Miniatures.

Next, there will be cavalry sets (for the Union and the Confederation) and militia – we expect them (unfortunately with a long delay) in April. Ready resin masters are ready for casting in metal.