Nowe tereny w skali 6 mm / new terrains in 6 mm scale

Im ładniejsze pole bitwy, tym przyjemniejsza gra i lepsze zrozumienie oraz wczucie się w daną epokę. Niestety różnorodność terenów w skali 6 mm nie jest tak duża, jak chociażby w 28 mm, dlatego też postanowiliśmy własnymi siłami nadrobić niektóre braki. Od dłuższego czasu informowaliśmy o nowych terenach i dzisiaj nastał wreszcie dzień, w którym u naszego dystrybutora – Bolter.pl rozpoczęła się przedsprzedaż naszych nowych terenów. Będą one dostępne w tym tygodniu.

Przy tworzeniu nowych terenów współpracujemy z Robertem Kozłowskim z Makiety i tereny do gier, który je wyrzeźbił oraz z Warhead Studio, które wykonało odlewy.

XIX wieczne drogi były bardzo często odgrodzone murami i płotami, które wyznaczały granicę posesji, czy pomagały prowadzić zwierzęta. Wiele z takich murów czy płotów zostało uwiecznionych na najsłynniejszych zdjęciach i obrazach z wielkich bitew.

Mury i płoty – panorama bitwy pod Gettysburgiem. Źródło: Wikipedia. Stone walls and fences – Gettysburg cyclorama. Source: Wikipedia.

Dlatego jednym z naszych priorytetów było stworzenie odpowiednich płotów i murów. Wcześniej stworzyliśmy płoty tzw. wężowe, bardzo typowe dla Stanów Zjednoczonych, teraz postanowiliśmy uzupełnić tę ofertę o trzy nowe zestawy. Oto one:

Oprócz płotów przygotowaliśmy odlewy domów. Są wśród nich 3 domy wiejskie znane ze wspólnego zestawu, które są teraz odlewane przez Warhead Studio i można je kupić również pojedynczo. Oprócz domów dostępna jest również kamienica. Wszystkie modele są wzorowane na prawdziwych budynkach, które można znaleźć na zdjęciach z epoki, lub istnieją do dziś. Np. kamienica jest wzorowana na budynku z Richmond.

Oprócz tego nowe opakowania dostały nasze tory morale armii i zegary tur. Polecamy je gorąco, bo znacznie ułatwiają i upiększają grę.

Mamy nadzieję, że nowe zestawy przypadną Wam do gustu. W końcu ładne tereny i akcesoria to podstawa pięknego pola bitwy.

Wszystkie zestawy są dostępne tutaj: Bolter.pl


The nicer the battlefield, the more enjoyable the game, and the better understanding of given epoch. Unfortunately, the diversity of terrains in 6 mm scale is not as big as at 28 mm, so we decided to make up for some shortcomings with our own efforts. We have been informing about new terrains for a long time and today the day has finally come when our distributor – Bolter.pl – has started pre-sales of our new terrains. They will be available this week.

In creating new terrains, we cooperate with Robert Kozłowski from Makiety i tereny do gier that sculpted them and Warhead Studio, which made the resin casts.

Nineteenth century roads were very often separated by walls and fences, which marked the boundary of the property, or helped to lead animals. Many of these walls or fences have been immortalized on the most famous photographs and paintings from great battles.

Stone walls and fences – Gettysburg cyclorama. Source: Wikipedia.

Therefore, one of our priorities was to create appropriate fences and walls. Earlier, we created snake rail fences , very typical for United States, now we decided to complete this offer with three new sets. Here they are:

In addition to fences, we have prepared houses. There are 3 rural houses, which are now cast by Warhead Studio and can be purchased individually (earlier only in one set). In addition to rural houses, a tenement house is also available. All houses are modeled on real buildings that can be found in pictures from the era, or they still exist today. For example, the tenement house is modeled after one of the buildings in Richmond.

We also prepered new packages of our army morale track and turn clock, but they will be available in English after the premiere of English language version of our game.

We hope you will like the new sets. In the end, nice grounds and accessories are the basis of a beautiful battlefield.

All sets are available here: Bolter.pl

Bitwa pod gaines mill / battle of gaines mill

26 czerwca 1862 roku. Robert E. Lee rozpoczął kampanię 7 dni bitew, która rozstrzygnie o losie Richmond i całej Konfederacji. W niesłychanie ryzykownym ruchu wysłał większą część swojej armii na północną stronę rzeki Chickahominy, odsłaniając dla Unii drogę do Richmond. Jego plan to zniszczenie odizolowanego korpusu generała Portera, który znajduje się na północ od rzeki. W tym celu planuje wspólne uderzenie z nadciągającymi z Doliny Shenandoah siłami generała Jacksona.

Tymczasem głównodowodzący armii Unii generał McClellan nie zdaje sobie sprawy ani z możliwości uderzenia na Richmond, ani z zagrożenia jakie nadchodzi z północy. Nie decyduje się na wzmocnienie Portera, ani na uderzenie na zachód.
W konsekwencji korpus Portera jest osamotniony, chociaż broni się na świetnie przygotowanych pozycjach, oddzielonych strumieniem i położonych na wzgórzach. Linia Unii ma jednak słaby punkt, a Porter nie może spodziewać się przybycia zbyt wielu posiłków… Jest 27 czerwca 1862 roku.

Czy Konfederacji uda się zgnieść korpus Portera i zmienić bieg historii? A może Porter wytrwa do wieczora i wycofa się przez niezniszczone mosty, albo przeciwnie, jego skuteczna obrona sprawi, że McClellan wyśle mu posiłki?
—————————————————————————–
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już 19 stycznia (sobota) w Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław), gdzie w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee spróbujemy odtworzyć tę bitwę. Początek od godziny 10.00.

Wejściówka dla graczy w formie zakupów w sklepie za min. 20zł.
Jako bonus otrzymują oni standardowy napój w kawiarni 🙂
Gapie oczywiście wchodzą za GRATIS :p

LIMIT OSÓB: 6
Bardzo prosimy o zgłaszanie się jeśli jesteście pewni obecności.
Jeśli coś się stanie i nie będziecie mogli jednak przyjść dajcie znać niezwłocznie.

Gra przewidziana jest na około 10 godzin! 🙂

Serdecznie zapraszamy do udziału lub przyglądania się.

Mapa bitwy / map of a battle

June 26, 1862. Robert E. Lee began a 7 days of battles campaign that will determine the fate of Richmond and the entire Confederacy. In an extremely risky movement, he sent most of his army to the north of the Chickahominy River, revealing the way to Richmond for the Union. His plan is to destroy the isolated corps of General Porter, which is located north of the river. For this, he plans a joint strike with General Jackson’s forces approaching from the Shenandoah Valley.

Meanwhile, General McClellan, the Commander-in-Chief of the Union Army, is unaware of either the possibility of striking Richmond or the threat coming from the north. He does not decide to strengthen Porter or to hit west.
Consequently, Porter’s corps is lonely, although it defends itself on well-prepared positions, separated by a stream and located on the hills. However, the Union line has a weak point, and Porter can not expect too many reinforcements to arrive … It’s 27th of June, 1862.

Will the Confederacy succeed in crushing Porter’s corps and change the course of history? Perhaps Porter will endure until the evening and retreat through unbroken bridges, or, on the contrary, his effective defense will make McClellan send him reinforcements?
————————————————– —————————
We will try to answer these questions on January 19 (Saturday) in Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław, Poland), where as part of the Gods of war: Robert E. Lee game, we will try to recreate this battle.

Entry for players in the form of shopping in the store for a min. 20 zł.
As a bonus, they receive a standard drink in a cafe 🙂
Onlookers, of course, enter for FREE.

PLAYERS LIMIT: 6
Please report if you are sure of your presence.
If something happens and you will not be able to come, let me know immediately.

The game is scheduled for about 10 hours! 🙂

We cordially invite you to participate or watch.

nOWOŚCI W KREATORZE ARMII I JEGO WERSJA ANGLOJĘZYCZNA / ARMY BUILDER TRANSLATED INTO ENGLISH

Dzisiaj mamy kilka wiadomości. Zakończyliśmy prace nad poprawianiem podręcznika w jego części mechanicznej (w ciągu kilku dni skończymy też prace nad pozostałą treścią), teraz znalazł się on w rękach testerów i dodatkowych redaktorów, którzy przeszukują go pod kątem ewentualnych błędów. Kilka nowych zmian zostało wprowadzonych już do kreatora armii. Dotyczą one kosztów niektórych jednostek (przede wszystkim kawalerii i artylerii) oraz kosztów ulepszeń dla całej armii i generałów, które w większości przypadków znacznie staniały. Umożliwi to ich znaczne szersze wykorzystanie i dodatkowo zróżnicuje kombinacje w rozpiskach. Zasady działania każdego ulepszenia są opisane po kliknięciu w ikonkę informacyjną (z pytajnikiem). Zakończyliśmy także tłumaczenie kreatora armii na język angielski. Jest on dostępny pod adresem: http://www.gmboardgames.com/ab

Szykujemy dwa ważne wpisy – pierwszy z planami wyjazdowymi na pierwsze półrocze – jakie miejsca odwiedzimy. Drugi z planami wydawniczymi i figurkowymi na ten rok (podobnie jak wpis ze stycznia poprzedniego roku). A tymczasem zapraszamy już 19 stycznia do Boltera na bitwę pod Gaines Mill. Start o 10.00.


Today we have an important annoucement. We have translated an online Army Builder for Gods of war: Robert E. Lee. It’s first step in translation of our rules into English. Now you can check how we muster our forces, and watch some special army rules. You can see the Army Builder here:
http://www.gmboardgames.com/ab

We have finished the work on improving the rulebook – the game mechanics (in a few days we will also finish work on the rest), now it is in the hands of testers and additional editors who search it for possible mistakes. When it will be finish we can translate rulebook into English. We hope to show it during Joy of Six in July!

We will publish two posts, explaining where we will go to show our game in 2019 and what are our publishing plans for this year. In the meantime we invite you for a battle of Gaines Mill, which we will play in Bolter.pl in Wroclaw, Poland on 19th of January.