AAR: Pierwsza bitwa nad Bull Run / AAR: First battle of Bull Run

[PL] Z wielką przyjemnością prezentujemy pierwszy raport bitewny z grania w Bogowie wojny – Robert E. Lee. Na naszą pierwszą historyczną bitwę wybraliśmy symbolicznie pierwsze starcie pod Bull Run (Manassas). Ponieważ organizacja armii odbiegała od tej, którą przyjęto w kolejnych fazach wojny, musieliśmy zrobić niewielkie zmiany. Dotyczyły one tylko Konfederatów. Ich armia nie posiadała jeszcze organizacji dywizyjnej i w praktyce składała się z dwóch osobnych armii. Jedną dowodził P.G.T. Beauregard, drugą Joe Johnston. Johnston po przybyciu oddał dowodzenie całymi siłami Beauregardowi. W trakcie bitwy Beauregard dowodził jednocześnie swoimi siłami (nazwijmy je “dywizją”), jak i siłami Johnstona. Aby to jakoś rozwiązać w mechanice gry, przyjęliśmy, iż P.G.T jest wodzem naczelnym i bezpośrednio dowodzi swoją “dywizją”, Johnston jest dowódcą korpusu i osobnymi siłami dowodzi Stuart.

W armii Unii McDowell jako wódz naczelny dowodził trzema dywizjami.

Obie armie przystępowały do bitwy bardzo słabo wyszkolone, a dowódcy nie mieli żadnego doświadczenia w dowodzeniu dużymi masami wojska. Głównodowodzący armią Unii gen. McDowell nie chciał uderzenia, ale presja północnej prasy (hasło “Na Richmond!”), sprawiła, że Lincoln nakazał natarcie. Armia Unii miała bardzo dużą przewagę liczebną, ale przed bitwą, druga armia konfederacka – dowodzona przez Joe Johnstona, wymanewrowała blokujące ją siły Unii i przybyła koleją na pole bitwy. Dzięki temu siły były wyrównane. Obaj dowódcy w trakcie bitwy wprowadzili tylko część swoich sił do walki. W naszym scenariuszu wykorzystamy tylko te wojska, które faktycznie uczestniczyły w bitwie. W przyszłości spróbujemy innego scenariusza – z możliwością wykorzystania całych sił i większą mapą.

Siły stron:

Konfederacja:
Armia Potomaku – wódz naczelny P.G.T. Beauregard.
4 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gładkolufowe).
Armia Doliny Shenandoah (“korpus”) – Joe Johnston.
4 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gładkolufowe).
Kawaleria – J.E.B. Stuart
1 “brygada” jazdy

Unia:
Armia Północnowschodniej Wirginii – wódz naczelny Irvin McDowell.
Dywizja Tylera – 3 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gwintowane).
Dywizja Heintzelmanna – 4 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gwintowane). (historycznie 3 brygady, ale Sherman był blisko pozostałych brygad z tej dywizji i tak go też dołączyliśmy).
Dywizja Huntera – 2 brygady piechoty, 1 podstawka artylerii (2 elementy gwintowane).

Wojskami Konfederacji dowodził Rafał, wojskami Unii dowodził Torgill, natomiast fotki robiła Agata Chmiel.

[ENG] With a great pleasure we present first AAR from Gods of war – Robert E. Lee wargame. For our first historical battle we choose symbolically First Battle of Bull Run (Manassas). Because army organisation differed from later years of ACW, we have to make some minor changes to mechanics of game (only for Confederates). Confederate army had no divisional organisation and was composed of two armies, one commanded by P.G.T. Beaureagard, second by Joe Johnston. Upon arrival Johnston gave overall command to Beaureagard. During a battle P.G.T commanded his own troops, and forces of Johnston. So we agreed that Beauregard will be CinC and will command his 4 brigades, and Johnston will be a “corps” commander (4 brigades) under P.G.T. Another very small separate force was commanded by Stuart.

In the Union army McDowell commanded three divisions.

Both armies were green, and all generals had no experience in commanding large bodies of troops. CinC of Union army doesn’t wanted a battle with Confederate army, but Union newspapers pushed to offensive (On to Richmond!), and Lincoln decided to begin operation. Union army had numerical advantage, but before a battle, Johnston’s Army of Shenandoas sneaked our the valley, and – using train – joined Beauregard’s forces, so finally the forces were equal. Both commanders used only part of their forces. In our scenario we use only theese forces, that took part in a real battle. In the future we will play “bigger Bull Run”, with wider map and all units.

Opposing forces:

Confederacy:
Army of the Potomac – CinC P.G.T. Beauregard.
4 brigades of infantry, 1 stand of artillery (smothbores).
Army of the Shenandoah (“corps”) – Joe Johnston.
4 brigades of infantry, 1 stand of artillery (smothbores).
Cavalry – J.E.B. Stuart
1 stand of cavalry.

Union:
Army of Northeastern Virginia – CinC Irvin McDowell.
Tylera’s division – 3 brigades of infantry, 1 stand of artillery (2 rifled guns).
Heintzelmann’s division – 4 brigades of infantry, 1 stand of artillery (2 rifled guns). (historically there were 3 brigades, but Sherman’s brigade fought with Heintzelmann’s brigades, than with his own division).
Huntera’s division – 2 brigades of infantry, 1 stand of artillery (2 rifled guns).

Rafal was a Confederate player, Torgill commander Union forces, and photos were made by Agata Chmiel.

[PL] Naszą bitwę rozegraliśmy w sklepie Bolter (https://www.facebook.com/bolter.sklep/). Teren rozstawiliśmy w ciągu godziny i mogliśmy rozpocząć grę.

Należy kliknąć w zdjęcie, żeby je powiększyć. Najedź kursorem aby zobaczyć opis zdjęcia.

[ENG] We played our battle in Bolter shop, Wroclaw, Poland (https://www.facebook.com/bolter.sklep/). It took one hour to place terrain, and we were ready to play.

Click a picture to enlarge it. Put your cursor over the photo to read description.

[PL] Nieodłącznym elementem rozgrywki są różnego rodzaju karty, generałów, wydarzeń losowych, a także znaczniki rozkazów i markery tajnych ruchów.

[ENG] All sorts of cards, generals, random events, as well as command marks and secret markers, are inherent elements of the gameplay.

[PL] Olbrzymią rolę w bitwach odgrywa mgła wojny – jest do odzwierciedlone w grze. Na początku gry gracze przydzielają swoje korpusy (lub dywizje w mniejszych bitwach jak ta) do markerów. Każda strona dysponuje dwa razy większą ilością markerów niż ma korpusów/dywizji. Oznacza to, że połowa markerów jest pustych, a tylko połowa zawiera jednostki. Przeciwnik jednak nie ma pojęcia pod którymi markerami kryje się nasz korpus, a pod którymi tylko patrol jazdy. Rezultaty bywają bardzo zaskakujące. Dowódca musi przewidywać zamiary przeciwnika i czytać teren, żeby odnieść zwycięstwo.

Siły Unii wystawiły swoje markery po północnej stronie potoku Bull Run, siły Konfederacji rozproszyły je, starając się chronić wszystkie możliwe podejścia i zostawiając sobie niewielkie rezerwy.

[ENG] Fog of war plays an enormous role in battles – it is reflected in the game. At the beginning of the game, players assign their corps (or divisions in smaller battles like this one) to the markers. Each site has twice the number of markers than has a corps / divisions. This means half of the markers are empty, only half of them contain units. The enemy has no idea which markers are covered by our units, and under which are only patrols. The results are very surprising. The commander must anticipate the enemy’s intentions and read the terrain to win.

Union forces set their markers on the north side of the Bull Run creek, the Confederate forces scattered, trying to protect all possible approaches and leaving little reserves.

 

[PL] Początek pierwszej tury i ruchy pierwszych markerów. Unia przerzuciła aż cztery markery na drugą stronę rzeki, do lasu na wschodzie. Czy są tam jakieś siły? Jednocześnie jeden z markerów przeszedł kamienny most i odkrył marker Konfederatów. Oba okazały się patrolami.

[ENG] The beginning of the first round and the movements of the first markers. The Union moved four markers to the other side of the river, to the forest in the east. Are there any diviosions there? At the same time, one of the markers crossed the stone bridge and discovered the Confederate marker. Both turned out to be patrols.

 

[PL] Na początku drugiej tury Unia ostrożnie ruszyła swoje markery z lasu po drodze Manassas – Sudley. Udało się zająć pozycję na wzgórzu Matthews. W odpowiedzi Konfederacja ruszyła swój marker. Doszło do odkrycia markerów. Unia odkryła dywizję Heintzelmanna – aż 4 brygady! Konfederaci wystawili 3 brygady z sił Johnstona. Po ruszeniu markerów obie strony wydały rozkazy odkrytym dywizjom. Po ruszeniu markera i odkryciu jednostek można wydać tylko rozkaz “obrona”.

[ENG] At the beginning of the second round, the Union carefully moved its markers from the forest along Manassas – Sudley road. They managed to occupy position on Matthews Hill. In response the Confederacy launched its marker. The markers were discovered. Union discovered Heintzelmann’s division – as many as 4 brigades! The Confederates set up 3 brigades of Johnston forces. When the markers finished moving, both sides issued orders to the discovered divisions. When you move the marker and reveal units, you can only issue a “defense” command.

 

[PL] W trzeciej turze generał McDowell ostrożnie ruszył swoje markery – nie chciał ich jeszcze ujawniać. Konfederacja nie wiedziała gdzie są pozostałe dwie dywizje Unii. Dywizja Heintzelmanna uderzyła na siły Johnstona. Dzięki przewadze liczebnej i wsparciu artylerii osiągnęła pierwsze sukcesy.

[ENG] In the third round, General McDowell carefully moved his markers – he did not want to reveal them yet. The Confederacy did not know where the other two Union divisions were. Heintzelmann’s division hit Johnston’s forces. Thanks to the numerical advantage and the support of artillery, it achieved its first successes.

 

[PL] Czwarta tura rozpoczęła się od ruchów markerów. Unia zdecydowała się ujawnić dywizję Tylera, która stanęła po drugiej stronie rzeki. Te 3 brygady miały wykonać mocny atak flankowy. Niestety w trakcie wydawania rozkazów Konfederaci rzucili kartę losową “nieporozumienie”, która unieruchomiła dywizję Tylera po drugiej stronie Bull Run. W międzyczasie Heintzelmann rozbił całkowicie 3 brygady Konfederatów.

[ENG] The fourth round started with the markers movements. The Union decided to reveal Tyler’s division, which stood on the other side of the river. These 3 brigades were to make a strong flank attack. Unfortunately, while issuing orders, the Confederates threw a random “misunderstanding” card that immobilized Tyler’s division on the other side of the Bull Run. In the meantime, Heintzelmann completely destroyed the 3 Confederate Brigades.

 

[PL] Na koniec tury wodzowie rzucają swoimi kostkami dowodzenia na zebranie jednostek. Szczęśliwie Johnston i Beauregard zebrali wszystkie trzy złamane brygady. Zebrana brygada ma jednak najniższy poziom zwartości jednostki i potrzeba kolejnych kostek dowodzenia, których liczba jest ograniczona, aby tę zwartość podwyższyć. Do tego czasu brygady bardzo słabo nadają się do walki.

[ENG] At the end of the turn, the player throw general’s command dice to gather of units. Fortunately, Johnston and Beauregard gathered all three broken brigades. The gathered brigade, however, has the lowest level of unit cohesion, and requires more command dice, the number of which is limitet. By that time the brigade is very poorly suited for combat.

 

[PL] W kolejnej turze gracz Unii ponownie miał pecha – dywizja Tylera ponownie nie wykonała rozkazu i została na drugim brzegu rzeki. Spodziewając się nadchodzących posiłków Konfederacji gracz Unii rzucił do ataku 3 brygady piechoty. Dzięki wsparciu artylerii i pozycji na wzgórzu Stonewall Jackson odparł te ataki. Na koniec tury gracz Konfederacji podciągnął nadal osłabione – ale już nieco lepsze brygady Johnstona. Tymczasem reszta brygad Beauregarda nadchodziła od tyłu. Jak w historii – Jackson stał niczym kamienny murA

[ENG] In the next turn the Union player again had the bad luck – Tyler’s division again failed to execute the order and remained on the other side of the river. Expecting the upcoming Confederate reinforcements the Union player threw to attack 3 infantry brigades. With the support of the artillery and the position on the hill, Stonewall Jackson responded these attacks. At the end of the round, the Confederate player was still weakened – but a bit better of Johnston’s brigade. Meanwhile, the rest of Beauregard’s brigades came from behind. Like in history, Jackson stood like a stonewall!

 

[PL] Szósta tura. Gracz Unii może się tylko wściekać, ale Tyler nadal stoi! McDowell wysyła do ataku na wzgórze Henry House aż 5 brygad, zostawiając jedną w rezerwie. Atak wspierają dwie podstawki artylerii. Po intensywnej walce atak zostaje odparty, a jedna z podstawek artylerii zostaje zdobyta przez nagły wypad kawalerii Stuarta. Siły Beauregarda rozpoczęły manewr na prawą flankę dywizji Heintzelmanna. Jeżeli Tyler nie nadejdzie szybko, bitwa skończy się klęską Unii!

[ENG] Sixth round. Union player can only be angry, but Tyler is still standing! McDowell sends up five brigades to the Henry House Hill, leaving one in reserve. The attack is supported by two artillery stands. After an intense battle, the attack is repulsed, and one of the artillery bases is destroyed by Stuart’s cavalry advance. Beauregard’s forces began a maneuver to the right flank of the Heintzelmann’s division. If Tyler does not come quickly, the battle will end in the defeat of the Union!

 

[PL] W siódmej turze gracz Unii załamał ręce – Tyler znowu nie zdał rozkazu! Zatem gracz Konfederacji miał bardzo dużo szczęścia, użył także odpowiednich kart, aby je wspomóc. Wspólny atak posiłków Beauregarda i sił Johnstona rozbił większość brygad Unii i nie udało się ich zebrać. Unia rozpoczęła wycofywać resztę swoich jednostek. Stuart zniszczył drugą podstawkę unijnej artylerii.

[ENG] In the seventh round the Union player could only wring his hands – Tyler again failed to receive an order! So the Confederate player had a lot of luck, he also used the cards to help it. The combined attack of Beauregard’s reinforcements and Johnston’s forces smashed most Union brigades and Union general failed to gather them. The Union began to withdraw the rest of its units. Stuart destroyed the second stand of Union artillery.

 

[PL] Na zakończenie siódmej tury morale armii Unii spadło do poziomu załamanie i bitwa zakończyła się.

[ENG] At the end of the seventh round the morale of the Union Army fell to a level of collapse and the battle ended.

 

[PL] Tak zakończyła się nasza pierwsze bitwa pod Bull Run. Rezultat był dosyć historyczny. Gdyby tylko Tyler zdał rozkazy jej wynik byłby o wiele inny. McDowell nie ma jednak zbyt wielu kostek dowodzenia i musiał się skupić na wydawaniu rozkazów Hunterowi i Heintzelmannowi oraz zbieraniu uszkodzonych brygad. Tyler potrzebował dwóch sukcesów w rzucie na wykonanie rozkazu ruchu, niestety nie udało się to.

Rozkazy i dowodzenie odgrywają pierwszorzędną rolę w grze. Świetny plan, do wykonania którego zostali wyznaczeni źli generałowie, często może się nie udać. Gdyby Unia miała lepszych generałów, a co za tym idzie więcej kostek dowodzenia, plan zapewne by się powiódł. Zadaniem gracza jest przede wszystkim jak najlepsze wykorzystanie swoich generałów. Mając słabych dowódców trudno przeprowadzić skoordynowane ataki w różnych miejscach pola bitwy.

Dziękujemy serdecznie sklepowi Bolter za wspaniałe miejsce do grania, gratulujemy Rafałowi z okazji zwycięstwa, a Agacie dziękujemy za zdjęcia.

Pierwsza bitwa pod Bull Run zakończyła się historycznym zwycięstwem Konfederacji. Wygląda na to, że wojna będzie dosyć długa 😉

Figurki piechoty i artylerii, jakie użyliśmy do gry można znaleźć na naszej stronie: http://www.gmboardgames.com/

[ENG]So our first battle at Bull Run ended. The result was quite historical. If only Tyler had executed his order, the result would be a lot different. McDowell does not have much control dices, he had to focus on issuing orders to Hunter and Heintzelmann and restoring damaged brigades. Tyler needed two successes in throwing a movement order, but unfortunately did not succeed.

Orders and commands play a primary role in the game. A great plan, to which the bad generals are appointed, may often fail. If the Union had better generals and therefore more control dices, the plan would probably have worked. The player’s primary goal is to make the best use of his generals. With weak commanders it is difficult to carry out coordinated attacks at various places in the battlefield.

We would like to thank Bolter shop for the great place to play, congratulate Rafal for the victory, and Agata for the pictures.

The first battle of the Bull Run ended with the Confederate victory. Looks like the war will be long enough;)

Infantry and artillery miniatures we used for our game can be found on our webpage: http://www.gmboardgames.com/en/

 

Become the most famous commander in history!