Premiera zestawów żuawów i piechoty w pozycjach strzelających w skali 6 mm / New sets of ACW zouaves and infantry in skirmish line 6 mm scale are available in our shop!

[PL]

W naszym firmowym sklepie pojawiły się wreszcie zestawy żuawów oraz piechoty w pozycjach strzelających. Żuawi są dostępni w “małym” zestawie, przedstawiającym 1 brygadę. W typowej rozpisce na 1200 – 1500$ zazwyczaj spotyka się 1 – 2 tego typu brygady. Zestaw zawiera 28 figurek żuawów: 5 pasków zwykłych, 1 pasek grupy dowodzenia i 1 z doboszami. Żuawi występują w jednym zestawie – figurki są takie same dla Unii i Konfederacji.

Z kolei zestawy piechoty strzelającej (osobno dla Unii i Konfederacji) zawierają 24 figurki w 3 różnych pozach. Są umieszczone na 8 paskach po 3 figurki. Typowa podstawka z regimentem lekkiej piechoty ma 6 takich figurek. Można ich również dodawać dla ozdoby dla zwykłych brygad piechoty.

Zestawy są dostępne tutaj: LINK

Do końca tygodnia zestawy będą dostępne również w sklepie Bolter.

Autorem rzeźb jest Marcin Szymański. Odlewy żywiczne (mastery) wykonał Staszek Czarnecki, zaś odlewy metalowe Kazrak Miniatures.

W następnej kolejności pojawią się zestawy kawalerii (dla Unii i Konfederacji) i milicji – spodziewamy się ich (niestety z dużym opóźnieniem) w kwietniu. Są już gotowe mastery żywiczne, które czekają na odlewanie w metalu.

[ENG]

Finally sets of ACW zouaves and infantry in firing positions are available. Zouaves are available in a “small” set, containing 1 brigade (28 miniatures in our game). In a typical game for 1200 – 1500 points, usually 1 – 2 of this type of brigade is encountered. The set contains 28 zouaves: 5 regular strips, 1 command strip and 1 drummer strips. Zouaves are in one set – the figures are the same for the Union and the Confederacy.

In turn, sets of infantry firing (separately for the Union and Confederation) contain 24 figures in 3 different poses. They are placed on 8 strips of 3 figures each. A typical base with a light infantry regiment has 6 such figures. They can also be added for decorations for ordinary infantry brigades.
The sets are available here (by Paypal): LINK

By the end of the week, the kits will also be available in the Bolter shop.

The author of the sculptures is Marcin Szymański. The resin casts (masters) were made by Staszek Czarnecki and the metal casts by Kazrak Miniatures.

Next, there will be cavalry sets (for the Union and the Confederation) and militia – we expect them (unfortunately with a long delay) in April. Ready resin masters are ready for casting in metal.

Nadchodzi Brytyjska interwencja! / Here comes the British intervention!

[PL]

Dzisiaj mamy dla Was zupełnie nowe, interesujące wieści.

1. W przerwie prac nad Grantem postanowiliśmy przygotować jeszcze jeden mały dodatek, który może bardzo wzbogacić grę.

Tym dodatkiem będzie armia brytyjska dla lat 60-tych XIX wieku!

Wielka Brytania na skutek tzw. afery “Trent’a” była dosyć blisko uznania Konfederacji i wypowiedzenia wojny USA. Amerykańska marynarka wojenna zatrzymała bowiem brytyjski statek Trent i aresztowała płynących na nim konfederackich dyplomatów. Zjednoczone Królestwo potraktowało to jako pogwałcenie swojego terytorium i odpowiedziało wysłaniem sił ekspedycyjnych do Kanady i na Bermudy, a także wzmożonymi negocjacjami z Francją. Sukcesy Konfederacji, zwłaszcza zwycięstwo w siedniu dniach bitew, a potem pod drugim Manassas zwiększyły prawdopodobieństwo wojny. Ostatecznie kryzys udało się załagodzić, a wygrana Unii pod Antietam, a także Deklaracja Emancypacji zniwelowały ryzyko interwencji. Co jednak gdyby do niej doszło?

royalregimentofcanada

Brytyjczycy będą w grze specyficzną armią. Ich podstawowe jednostki będą drogie (armia zawodowa), uzupełnione formacjami milicyjnymi z Wysp i Kanady, a także jednostkami kolonialnymi. Inna będzie kawaleria, operująca bardziej na sposób europejski. Brytyjczycy będą mieli swój własny zestaw generałów i kart losowych.

W tej chwili gotowy jest pierwszy szkic zasad dla nich, rozpiski, karty generałów i karty losowe. Wszystko trzeba będzie solidnie przetestować.

Wiosną zaczniemy także prace nad figurkami do Brytyjczyków.

Mamy nadzieję, że ta trzecia armia w Lee sprawi Wam dużo przyjemności z grania 😉

generalicja
Kilku przykładowych brytyjskich generałów / a couple of British generals.
staty
Wstępne statystyki kilku jednostek / Beta statistics of some units.

 

2. Dotarły do nas wreszcie długo wyczekiwane figurki żuawów i lekkiej piechoty (konfederackiej i unijnej). Niedługo dołączą również odlewy kawalerii. Żuawi i lekka piechota będą dostępni już w przyszłym tygodniu (w tej chwili są malowani do fotek na zestawy, fotki niebawem), kawaleria i milicja 9/10 kwietnia.

[ENG] 

Today we have completely new, interesting news for you.

1. During the break of work on the Grant, we decided to prepare one more small addition, which can enrich the game very much.

This addition will be the British army for the 60s of the nineteenth century!

Great Britain as a result of the so-called “Trent” affair was quite close to the recognition of the Confederacy and the declaration of war to the US. The US navy stopped the British ship Trent and arrested Confederate diplomats on it. The United Kingdom treated this as a violation of its territory and responded by sending expeditionary forces to Canada and Bermuda, as well as intensified negotiations with France. The successes of the Confederacy, especially the victory over the seven days of  battles, and then the second Manassas, increased the probability of war. Ultimately, the crisis managed to calm down, and the victory of the Union at Antietam, as well as the Declaration of Emancipation, reduced the risk of intervention. But what if it happened?

The British will be a specific army in the game. Their basic units will be expensive (professional army), supplemented by militia formations from the Islands and Canada, as well as colonial units. The cavalry will be different, operating more on the European manner. The British will have their own set of generals and random cards.

At the moment, the first draft of rules for them is ready, as well as scripts, generals’ cards and random cards. Everything will have to be reliably tested.

In the spring, we will also start work on 6 mm miniatures for the British.

We hope that this third army in Lee will give you a lot of pleasure from playing;)

2. Finally, long-awaited figurines of Zouaves and light infantry (confederate and Union) have reached us. The cavalry casts will soon join. Zuawi and light infantry will be available already next week (at the moment they are painted for pics for sets, photos soon), cavalry and militia on 9/10 April.

Królowa Wiktoria w 1860 roku, źródło Wikipedia / Queen Victoria in 1863, source: Wikipedia.
Królowa Wiktoria w 1860 roku, źródło Wikipedia / Queen Victoria in 1863, source: Wikipedia.

Weź udział w kampanii turniejowej do Lee / Take part in a tournament campaign for Gods of war – Lee

[PL] Dzisiaj mamy dla Was bardzo ważną wiadomość. Turnieje, które rozgrywamy we Wrocławiu, a mamy także nadzieję, że zaczną się rozgrywać w innych miejscach, są przede wszystkim częścią kampanii. Poniżej możecie zobaczyć jej mapę.

Absolutna nowość polega na tym, że od teraz każdy gracz może mieć wpływ na jej przebieg, nie uczestnicząc w turniejach! Wystarczy abyś stoczył bitwę i napisał z niej raport bitewny, zawierający przynajmniej 10 fotek. Raport należy umieścić w internecie, na swoim blogu, albo nawet bezpośrednio na grupie dyskusyjnej bogów wojny LINK – GRUPA DYSKUSYJNA. Jeśli umieścisz raport na swoim blogu to wystarczy, że tylko podlinkujesz go na grupie dyskusyjnej.

Jeśli ktoś nie używa FB, to może taki raport umieścić bądź podlinkować w naszym dziale na Forum Strategie, a dokładnie tutaj: LINK FORUM STRATEGIE

Każdy taki raport bitewny dodaje 1 pkt dla frakcji, z której pochodzi gracz, który będzie się liczył do finalnego wyniku kampanii. W ten sposób, pisząc raporty bitewne swoich koleżeńskich gier masz wpływ na wynik całej wojny! Zachęcamy do pisania raportów i dzielenia się swoimi wrażeniami z bitew.

Kampania Wirginia3 - Kopia

[ENG] Today we have a very important message for you. The tournaments that we play in Wroclaw, and we also hope that they will start to play in other places, are primarily part of the campaign. Above you can see its map.

The absolute novelty is that from now every player can influence its course without participating in tournaments! All you need to do is play battle and write a battle report containing at least 10 pics. The report should be put on the internet, on your blog, or even directly on the discussion group of the war gods LINK – DISCUSSION GROUP. If you put a report on your blog, all you have to do is link it to the discussion group.

If someone does not use FB, then maybe put such a report or link in our section on the Strategies Forum, or exactly here: LINK FORUM STRATEGIES.

Each such battle report adds 1 point for the faction from which the player comes who will count towards the final result of the campaign. In this way, by writing battle reports of your friendly games, you can influence the outcome of the entire war! We encourage you to write reports and share your impressions from the battles.