Archiwum kategorii: historyczne

Bitwa pod gaines mill / battle of gaines mill

27 czerwca 1862 roku. Robert E. Lee rozpoczął kampanię 7 dni bitew, która rozstrzygnie o losie Richmond i całej Konfederacji. W niesłychanie ryzykownym ruchu wysłał większą część swojej armii na północną stronę rzeki Chickahominy, odsłaniając dla Unii drogę do Richmond. Jego plan to zniszczenie odizolowanego korpusu generała Portera, który znajduje się na północ od rzeki. W tym celu planuje wspólne uderzenie z nadciągającymi z Doliny Shenandoah siłami generała Jacksona.

Tymczasem głównodowodzący armii Unii generał McClellan nie zdaje sobie sprawy ani z możliwości uderzenia na Richmond, ani z zagrożenia jakie nadchodzi z północy. Nie decyduje się na wzmocnienie Portera, ani na uderzenie na zachód.
W konsekwencji korpus Portera jest osamotniony, chociaż broni się na świetnie przygotowanych pozycjach, oddzielonych strumieniem i położonych na wzgórzach. Linia Unii ma jednak słaby punkt, a Porter nie może spodziewać się przybycia zbyt wielu posiłków…

Czy Konfederacji uda się zgnieść korpus Portera i zmienić bieg historii? A może Porter wytrwa do wieczora i wycofa się przez niezniszczone mosty, albo przeciwnie, jego skuteczna obrona sprawi, że McClellan wyśle mu posiłki?
—————————————————————————–
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już 19 stycznia (sobota) w Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław), gdzie w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee spróbujemy odtworzyć tę bitwę.

Wejściówka dla graczy w formie zakupów w sklepie za min. 20zł.
Jako bonus otrzymują oni standardowy napój w kawiarni 🙂
Gapie oczywiście wchodzą za GRATIS :p

LIMIT OSÓB: 6
Bardzo prosimy o zgłaszanie się jeśli jesteście pewni obecności.
Jeśli coś się stanie i nie będziecie mogli jednak przyjść dajcie znać niezwłocznie.

Gra przewidziana jest na około 10 godzin! 🙂

Serdecznie zapraszamy do udziału lub przyglądania się.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/347689419378019/

Mapa bitwy / Map of a battle

June 27, 1862. Robert E. Lee began a campaign of 7 days of battles that will determine the fate of Richmond and the entire Confederacy. In an extremely risky movement, he sent most of his army to the north of the Chickahominy River, opening the way to Richmond for the Union. His plan is to destroy the isolated corps of General Porter, which is located north of the river. He plans a joint strike with General Jackson’s forces coming from the Shenandoah Valley.

Meanwhile, General McClellan, the Commander-in-Chief of the Union Army, is unaware of either the possibility of striking Richmond or the threat coming from the north. He does not decide to strengthen Porter or to assault to the west.
Consequently, Porter’s corps is left without support, although it defends on well-prepared positions, separated by a stream and located on the hills. However, the Union line has a weak point, and Porter can not expect too many reinforcements to arrive …

Will the Confederacy succeed in crushing Porter’s corps and change the course of history? Perhaps Porter will persevere until the evening and retreat through unbroken bridges, or, maybe, his effective defense will make McClellan send him reinforcements?


We will try to answer these questions on January 19 (Saturday) in Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław, Poland), where we will try to recreate this battle, using God of War: Robert E. Lee rules.

Entry for players in the form of shopping in the store for a min. 20 zł.
As a bonus, they receive a standard drink in a cafe 🙂
Lookers, of course, enter for FREE: p

PEOPLE LIMIT: 6
Please report if you are sure of your presence.
If something happens and you will not be able to come, let me know immediately.

The game is scheduled for about 10 hours! 🙂

We cordially invite you to participate or watch.

Link to en event: https://www.facebook.com/events/347689419378019/

Wypływamy na morza! / We sail to the seas!

[PL]

Dzisiaj z przyjemnością możemy ogłosić jaki będzie nasz następny projekt. Jego robocza nazwa to „Bogowie wojny: Na morzach”. Oznacza to, że wypływamy na rzeki, morza i oceany.

„Na morzach” będzie kolejną odsłoną cyklu „Bogowie wojny”, ściśle połączoną z BW: Lee. Gracze będą mogli poprowadzić do boju całe eskadry okrętów i sprawdzić, kto będzie lepszym admirałem.

Podobnie jak w BW: Lee bardzo duże znaczenie będzie odgrywać mgła wojny oraz dowodzenie. Mechanika gry ma umożliwiać dowodzenie całymi flotami okrętów. Jest konstruowana tak, żeby poradzić sobie zarówno z walkami żaglowców, jak i okrętów pancernych oraz predrednotów. Umożliwi zatem rozgrywanie bitew od Wielkiej Armady (1588) po Cuszimę (1905). Najpierw koncentrować się będziemy na drugiej połowie XIX wieku i początku XX. Jest to związane z najważniejszą cechą systemu – ma być kompatybilny z BW: Lee oraz jego dodatkami, przede wszystkim BW: Grant. Umożliwi to rozgrywanie połączonych operacji morsko-lądowych, czy rzeczno-lądowych. Chcielibyście spróbować przejścia Waszymi okrętami przed bateriami Vicksburga? Będzie to możliwe. A jak już przejdziecie, to wasze transportowce wysadzą wojska generała Granta na wschodnim brzegu Mississipi, które podejdą potem pod twierdzę. Podobnież w bitwie pod Shiloh wasze ironclady będą wspierały ogniem broniącą się armię Unii.

1280px-The_Monitor_and_Merrimac
Pierwsze starcie okrętów pancernych, Virginia vs Monitor. First ironclad battle, Virginia vs Monitor.

Co by się stało gdyby HMS Warrior spotkał USS Monitor w hipotetycznym konflikcie między USA, a Wielką Brytanią? Może Włochom uda sie wylądować pod Lissą? Czy bitwa pod Cuszimą mogła potoczyć się inaczej? Gra umożliwi odpowiedzi na te pytania.

XIX wiek był epoką olbrzymiego skoku technologicznego. W 1805 roku na morzach królowały drewniane okręty liniowe. 100 lat później do najpotężniejszych pancerników na świecie należał Mikasa, uzbrojony w gwintowane działa 305 mm i ponad 20 cm pancerz Kruppa. W połowie wieku zdarzały się bardzo ciekawe pojedynki między „starym” i „nowym”, czego najlepszym przykładem była nierówna walka jaką stoczył CSS Virginia z drewnianymi fregatami US Navy. W grze będzie można odtwarzać te pojedynki.

Sinking_of_the_Esmeralda_during_the_battle_of_Iquique
Chilijska drewniana fregata Esmeralda zatopiona przez peruwiański okręt pancerny Huascar / Chilean wooden frigate Esmeralda sunk in a battle with Peruvian ironclad Huascar.

Kilka słów o mechanice. W grze będziemy wydawać rozkazy całym eskadrom okrętów. Będzie trzeba planować i przewidywać, bo rozkazy będą wydawane z wyprzedzeniem. Same okręty będą poruszać się za pomocą specjalnych znaczników, które będziemy dostawiać do podstawek. Ułatwi to mierzenie i przyspieszy grę.

Mamy już gotowe pierwsze modele do gry, są to konfederacki okręt pancerny CSS Sterling Price i unijne okręty pancerne typu Cairo. Oba brały udział w wielu walkach morskich na rzece Mississippi. Za jakiś czas pojawią się kolejne okręty.

Każda jednostka będzie miała swoje statystyki, które znajdą się na karcie okrętu.

DSC00843
Walka okrętów pancernych. Na pierwszym planie USS Cairo, na drugim CSS Sterling Price. / Ironclad battle. In the foreground USS Cairo, in the background CSS Sterling Price.

Zapewne bardzo chcielibyście wiedzieć kiedy gra będzie dostępna?
Trwają już testy gry. Dość ogólnie możemy powiedzieć, że gra ukaże się w następnym roku.

Ważną informacją, jest to, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom graczy, podręczniki do obydwu części będą dostępne on-line, całkowicie za darmo, z możliwością zakupienia w opcji „drukuj na życzenie”. Więcej szczegółów na ten temat podamy w niedalekiej przyszłości.

W tej chwili priorytetem jest errata do Lee, BW: Grant oraz oraz kolejne figurki i armie do BW: Lee (dwie już ujawniliśmy). Żeby temu sprostać do naszego zespołu dołączył ostatnio Witold Janik, o czym pisaliśmy tutaj: https://bogowiewojny.wordpress.com/2018/10/03/nowy-czlonek-zespolu-gm-boardgames-new-member-of-gm-boardgames-team/

 

 

 

Vicksburg_h76557k
Okręty pancerne Unii mijają fortyfikacje Vicksburga. / Union ironclads running fortifications of Vicksburg.

Jesienią będziemy powoli informować o postępach w pracach nad systemem, za jakiś czas będzie można też pograć w betę.

Na koniec dla klimatu. Czołówka programu „Morze”, który uwielbialiśmy oglądać w latach 90-tych.

 

[EN]

Today, we are happy to announce what our next project will be. His working name is „Gods of war: On the seas.” This means that we sail to the rivers, seas and oceans.

„On the seas”, it will be the next instalment of the „Gods of war” series, closely connected with Gods of war: Lee. Players will be able to lead entire squadrons to battle and see who will be the better Admiral.

As in God of war: Lee, the fog of war and command&control will play a very important role. The game’s mechanics are to allow commanding entire fleets of ships. It is constructed in such a way as to cope with both the battles of sailing ships, ironclads and early battleships. It will allow you to play battles from the Great Armada (1588) to Tsushima (1905). First, we will focus on the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This is related to the most important feature of the system – it is to be compatible with Gods of war: Lee and its additions, primarily Gods of war: Grant. This will enable the playing of combined sea-land or river-land operations. Would you like to try crossing your ships in front of the Vicksburg batteries? It will be possible. And when you get through, your transports will land General Grant’s army on the eastern shore of Mississippi, which will then approach the fortress. Similarly, in the battle of Shiloh your ironclads will support the defending Union army with canon fire.

Naval_Battle_of_Hakodate
Bitwa w zatoce Hakodate w czasie wojny Boshin / Hakodate battle during Boshin war

What would happen if HMS Warrior met USS Monitor in a hypothetical conflict between the US and Great Britain? Maybe Italy will manage to land near Lissa? Could the Battle of Tsushima have been different? The game will allow you to answer these questions.

The nineteenth century was the age of a huge technological leap. In 1805, wooden ship of the line dominated the seas. 100 years later IJN Mikasa belonged to the most powerful battleships in the world, armed with 305 mm guns and more than 20 cm Krupp armour. In the middle of the century there were very interesting fights between „old” and „new”, the best example of which was the uneven fight that CSS Virginia fought with the wooden frigates of the US Navy. In the game you will be able to play these duels.

Napoleon(1850)
Francuski okręt liniowy z napędem parowym Napoleon. French steam powered ship of the line Napoleon

A few words about game mechanics. In the game, we will issue orders to all ships’ squadrons. It will be necessary to plan and anticipate, because the orders will be issued in advance. The ships themselves will move with special markers that we will align to the bases. This will make it easier to measure and speed up the game.

We already have the first models ready to play, these are the Confederate CSS Sterling Price ironclad and USS Cairo type. Both took part in many sea battles on the Mississippi River. In time, more ships will appear.

Each unit will have its own statistics, which will be on the ship’s card.

The most important question: When it will be published?
We are making tests of the rules. Quite generally, we can say that the game will be released the following year.

An important piece of information is that, to meet the expectations of players, textbooks for both parts will be available online, completely free, with the option of „print on demand” option. We will provide more details on this subject in the near future.

Right now an errata do God of war: Lee, Gods of war: Grant and new miniatures and armies for Lee (two are already revealed). To meet this challenge, Witold Janik recently joined our team, which we wrote about here: https://bogowiewojny.wordpress.com/2018/10/03/nowy-czlonek-zespolu-gm-boardgames-new-member-of-gm- boardgames-team /

In the autumn we will slowly inform you about the progress of the work on the game rules, in some time you will also be able to play the beta.

Pola Chwały w obiektywie GM Boardgames / Fields of Glory in GM Boardgames camera

[PL]

Ekipa Bogów wojny, wraz z Bolter.pl i Risande Artworks Studio miała wielką przyjemność ponownie pojawić się na Polach Chwały w Niepołomicach. W tym roku prezentowaliśmy oczywiście nasz system Bogowie wojny: Robert E. Lee, na stołach w sali skarbca można było nauczyć się grać, a także rozegrać wielką bitwę. Bolter.pl, który jest naszym dystrybutorem oraz zaprzyjaźnione Risande Artworks Studio sprzedawały swoje produkty. W tej samej sali zaprzyjaźniona ekipa zaprezentowała napoleońską bitwę pod Piavą, zaś ekipa z Tarnowa pokazała po raz kolejny niesamowitą dioramę lądowania w Normandii.

Z uwagi, iż większość czasu spędziliśmy z naszymi grami nie mieliśmy okazji zobaczyć wszystkich fantastycznych atrakcji w trakcie imprezy, ale na niektóre udało się załapać.

Serdeczne pozdrowienia dla 14 pułu z Luizjany, który w tym roku obchodził 10 rocznicę swojego istnienia!

Strona Pól Chwały: https://polachwaly.pl/

Relacja z imprezy w naszym obiektywie, oczywiście z naciskiem na nasze przedsięwzięcia znajduje się na końcu wpisu. Kliknij na obrazek, aby go powiększyć i przeczytać opis.

[EN]

The War Gods crew, along with Bolter.pl and Risande Artworks Studio, had the great pleasure of appearing again in the Fields of Glory (Pola Chwaly) in Niepolomice. This year, of course, we presented our wargame Gods of War: Robert E. Lee in the treasury room of Niepolomice Castle. You could learn to play, and also play a great battle. Bolter.pl, which is our distributor and friends from Risande Artworks Studio, sold their products. In the same room, the befriended team presented the Napoleonic battle at Piava, while the team from Tarnow showed once again the incredible diorama of landing in Normandy.

Due to the fact that we spent most of our time with our games, we did not have the opportunity to see all the fantastic attractions during the event, but some managed to catch up.

Best wishes for 14th Louisiana, who celebrated its 10th anniversary this year!

Fields of Glory page: https://polachwaly.pl/

Below is the report from the event in our lens, of course with an emphasis on our undertakings. Click the picture enlarge it and see full information.