Nowe tereny w skali 6 mm / new terrains in 6 mm scale

Im ładniejsze pole bitwy, tym przyjemniejsza gra i lepsze zrozumienie oraz wczucie się w daną epokę. Niestety różnorodność terenów w skali 6 mm nie jest tak duża, jak chociażby w 28 mm, dlatego też postanowiliśmy własnymi siłami nadrobić niektóre braki. Od dłuższego czasu informowaliśmy o nowych terenach i dzisiaj nastał wreszcie dzień, w którym u naszego dystrybutora – Bolter.pl rozpoczęła się przedsprzedaż naszych nowych terenów. Będą one dostępne w tym tygodniu.

Przy tworzeniu nowych terenów współpracujemy z Robertem Kozłowskim z Makiety i tereny do gier, który je wyrzeźbił oraz z Warhead Studio, które wykonało odlewy.

XIX wieczne drogi były bardzo często odgrodzone murami i płotami, które wyznaczały granicę posesji, czy pomagały prowadzić zwierzęta. Wiele z takich murów czy płotów zostało uwiecznionych na najsłynniejszych zdjęciach i obrazach z wielkich bitew.

Mury i płoty – panorama bitwy pod Gettysburgiem. Źródło: Wikipedia. Stone walls and fences – Gettysburg cyclorama. Source: Wikipedia.

Dlatego jednym z naszych priorytetów było stworzenie odpowiednich płotów i murów. Wcześniej stworzyliśmy płoty tzw. wężowe, bardzo typowe dla Stanów Zjednoczonych, teraz postanowiliśmy uzupełnić tę ofertę o trzy nowe zestawy. Oto one:

Oprócz płotów przygotowaliśmy odlewy domów. Są wśród nich 3 domy wiejskie znane ze wspólnego zestawu, które są teraz odlewane przez Warhead Studio i można je kupić również pojedynczo. Oprócz domów dostępna jest również kamienica. Wszystkie modele są wzorowane na prawdziwych budynkach, które można znaleźć na zdjęciach z epoki, lub istnieją do dziś. Np. kamienica jest wzorowana na budynku z Richmond.

Oprócz tego nowe opakowania dostały nasze tory morale armii i zegary tur. Polecamy je gorąco, bo znacznie ułatwiają i upiększają grę.

Mamy nadzieję, że nowe zestawy przypadną Wam do gustu. W końcu ładne tereny i akcesoria to podstawa pięknego pola bitwy.

Wszystkie zestawy są dostępne tutaj: Bolter.pl


The nicer the battlefield, the more enjoyable the game, and the better understanding of given epoch. Unfortunately, the diversity of terrains in 6 mm scale is not as big as at 28 mm, so we decided to make up for some shortcomings with our own efforts. We have been informing about new terrains for a long time and today the day has finally come when our distributor – Bolter.pl – has started pre-sales of our new terrains. They will be available this week.

In creating new terrains, we cooperate with Robert Kozłowski from Makiety i tereny do gier that sculpted them and Warhead Studio, which made the resin casts.

Nineteenth century roads were very often separated by walls and fences, which marked the boundary of the property, or helped to lead animals. Many of these walls or fences have been immortalized on the most famous photographs and paintings from great battles.

Stone walls and fences – Gettysburg cyclorama. Source: Wikipedia.

Therefore, one of our priorities was to create appropriate fences and walls. Earlier, we created snake rail fences , very typical for United States, now we decided to complete this offer with three new sets. Here they are:

In addition to fences, we have prepared houses. There are 3 rural houses, which are now cast by Warhead Studio and can be purchased individually (earlier only in one set). In addition to rural houses, a tenement house is also available. All houses are modeled on real buildings that can be found in pictures from the era, or they still exist today. For example, the tenement house is modeled after one of the buildings in Richmond.

We also prepered new packages of our army morale track and turn clock, but they will be available in English after the premiere of English language version of our game.

We hope you will like the new sets. In the end, nice grounds and accessories are the basis of a beautiful battlefield.

All sets are available here: Bolter.pl